profil

Czasy gramatyczne języka angielskiego

poleca 85% 184 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CZASY GRAMATYCZNE

S – Subject – Podmiot ● V – Verb – Czasownik ● V1 – Czasownik w pierwszej formie ● V2 – Czasownik w drugiej formie ● V3 – Czasownik w trzeciej formie


PRESENT CONTINUOS
Zastosowanie:
● czynność odbywająca się w chwili mówienia I`m reading now.
● czynność tymczasowa He`s staying in a hotel at the moment.
● plany na najbliższą przyszłość We`re going to the theatre on Sunday.
● krytykowanie powtarzających się zachowań You`re always borrowing money for me!
Budowa:
zdanie oznajmujące S + am/are/is V1-ing.
przeczenie S + am not /aren`t/isn`t + V1-ing.
pytanie Wh + am/are/is + S + V1-ing?

PRESENT SIMPLE
Zastosowanie:
● czynności systematycznie powtarzające się I usually take the bus to work.
● prawdy o świecie i prawa nim rządzące The river Nile flowes in Africa.
● stany, uczucia i zamiłowania I love you so match!
● gdy coś się wydarzy w przyszłości wg rozkładu My train leaves at 6:30.
Budowa:
zdanie oznajmujące S + V1(końcówka –s w 3os.lp.).
przeczenie S + don`t/doesn`t + V1.
pytanie Wh + do/does + S + V1?

PRESENT PERFECT SIMPLE
Zastosowanie:
● zdarzenia z niedalekiej przeszłości I`ve just broken my watch.
● doświadczenia życiowe She been to France three times.
● stan, który zaczął się w przeszłości i trwa nadal We`ve known each other for twenty years.
● gdy coś się zdarzyło w takim okresie czasu, który jeszcze trwa I haven`t eaten anything to day yet.
Budowa:
zdanie oznajmujące S + have/has + V3.
przeczenie S + haven`t/hasn`t + V3.
pytanie Wh + have/has + S + V3?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS
Zastosowanie:
● czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal albo właśnie się kończy I`ve been waiting for
you since 2 o`clock!
● gdy po jakichś śladach rozpoznajemy, że czynność się przed chwilą odbywała I`ve been digging in the garden. That`s why I`m so dirty!
Budowa
zdanie oznajmujące S + have/has + been + V1-ing.
przeczenie S + haven`t/hasn`t + been + V1-ing.
pytanie Wh + have/has + S + been + V1-ing?

PAST SIMPLE
Zastosowanie:
● czynność bądź zdarzenie z wyraźnie określonej przeszłości He wanted to see you last week.
● czynności, które systematycznie powtarzały się w przeszłości When I was younger I got up at 5 a.m.
Budowa:
zdanie oznajmujące S + V2.
przeczenie S + didn`t + V1.
pytanie Wh + did + S + V1?

PAST CONTINUOUS
Zastosowanie:
● czynność z przeszłości, która została przerwana bądź zakłócona przez inne zdarzenie When I was watching TV, the telephone rang.
● co najmniej dwie czynności, które odbywały się w przeszłości równolegle While I was sleeping, you were learning.
● opis sytuacji, „tło” dla wydarzeń z przeszłości A lot of paople were waiting at the station. Some of them were sleeping on the benches, and others were walking up and down...
● W określonym momencie w przeszłości ktoś był w trakcie wykonywania jakiejś czynności Yesterday at six they were having dinner.
Budowa:
zdanie oznajmujące S + was/were + V1-ing.
przeczenie S + wasn`t/weren`t + V1-ing.
pytanie Wh + was/were + S + V1-ing?

PAST PERFECT
Zastosowanie:
● czynność “zaprzeszła” zakończona przed wykonywaniem innej czynności w przeszłości Before the train arrived, Susan had finished reading.
Budowa:
zdanie oznajmujące S + had + V3.
przeczenie S + hadn`t + V3.
pytanie Wh + had + S + V3?

PAST PERFECT CONTINUOUS
Zastosowanie:
● czynność, która trwała w przeszłości zanim nastąpiła inna czynność, również w przeszłości They had been waiting long before the bus arrived.
Budowa:
zdanie oznajmujące S + had been + V1-ing.
przeczenie S + hadn`t been + V1-ing.
pytanie Wh + had + S + been + V1-ing?

FUTURE SIMPLE
Zastosowanie:
● czynność przyszła, o której zrobieniu zdecydowaliśmy w chwili mówienia OK, if you want, I will wait for you.
● przewidywanie przyszłości I think it will rain tomorrow.
Budowa:
zdanie oznajmujące S + will + V1.
przeczenie S + won`t + V1.
pytanie Wh + will + S + V1?

FUTURE CONTINUOUS
Zastosowanie:
● w określonym momencie w przyszłości ktoś będzie w trakcie wykonywania jakiejś czynności He will be working at 10 o`clock tomorrow.
Budowa:
zdanie oznajmujące S + will be + V1-ing.
przeczenie S + won`t be + V1-ing.
pytanie Wh + will + S + be + V1-ing?

FUTURE PERFECT
Zastosowanie:
● czynność, która wydarzy się i zakończy przed inną czynnością w przyszłości By the time you come I will have finished my homework.
Budowa:
zdanie oznajmujące S + will + have + V3.
przeczenie S + won`t + have + V3.
pytanie Wh + will + S + have + V3?


0 CONDITIONAL
Zastosowanie:
● używamy mówiąc o faktach, które są zawsze prawdziwe We play football indoors if it rains.
Budowa:
V1 if V1

1 CONDITIONAL
Zastosowanie:
● używamy mówiąc o przyszłości, gdy warunek jest możliwy do spełnienia If you don`t leave at once, I`ll call the police.
Budowa:
will V1 if V1

2 CONDITIONAL
Zastosowanie:
● używamy mówiąc o przyszłości lub teraźniejszości, gdy warunek jest nie możliwy do spełnienia I`d join the basketball if ,were taller.
Budowa:
would V1 if V2

3 CONDITIONAL
Zastosowanie
● używamy mówiąc o przeszłości, gdy warunek nie jest już możliwy do spełnienia If you`d learned harder, you wouldn`t have failed.
Budowa:
would have V3 if had V3

PASSIVE VOICE (strona bierna)
Zastosowanie:
● gdy nie ma potrzeby wskazywania wykonawcy czynności This article was published in `Nature` a month ago.
● gdy wykonawca czynności jest nie znany lub nie chcemy go wskazywać Tom`s car has been stolen.
● gdy chcemy zwrócić uwagę nie tyle na wykonawcę, ile na przedmiot czynności Pan Tadeusz was written by Adam Mickiewicz.
● w odpowiednikacz polskich zdań bezpodmiotowych Fish is eaten with two forks.
Budowa ( zestawienie czasów w stronie biernej):
PS S + am/are/is + V3
PC S + am/are/is + being + V3
PP S + have/has + been + V3
PPC S + have/has + been + being+ V3
PS S + was/were + V3
PC S + was/were + being + V3
PP S + had + been + V3
PPC S + had + been + being + V3
FS S + will be + V3
FC S + will be + being + V3
FP S + will have + been + V3

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata