profil

Nauki chemiczne.

poleca 85% 257 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Abiologia ? nauka o ciałach nieorganicznych.
Agrochemia ? zajmuje się analizą gleb i procesów chemicznych zachodzących w glebie.
Biochemia ? ma na celu poznanie składu chemicznego i właściwości substancji w żywych organizmach.
Chemometria ? dział chemii zajmujący się projektowaniem eksperymentów chemicznych i obliczaniem optymalnych warunków pomiarowych.
Cytochemia ? nauka zajmująca się badaniami chemicznymi wykonywanymi na komórkach roślinnych i zwierzęcych w celu określenia rozmieszczenia poszczególnych substancji wewnątrz komórki i uchwycenia przebiegu zachodzących w niej procesów chemicznych.
Ebuliometria ? dział chemii fizycznej eksperymentalnej, zajmujący się metodyką badania temperatury wrzenia czystych substancji, ich mieszanin i roztworów.
Elektrochemia ? bada współzależność zjawisk elektrycznych i reakcji chemicznych
Fitochemia ? zajmuje się procesami chemicznymi przebiegającymi w organizmach roślinnych.
Fonochemia ? sonochemia ? obejmuje badania wpływu ultradźwięków na procesy fizykochemiczne (katalizę, koagulację zoli, emulgowanie cieczy itp.).
Fotochemia ? bada wpływ promieniowania o długościach fal zbliżonych do zakresu widzialnego na reakcje chemiczne.
Geochemia ? nauka badająca historię pierwiastków chemicznych w skorupie ziemskiej oraz procesy chemiczne przebiegające w różnych warstwach Ziemi.
Histochemia ? bada rozmieszczenie poszczególnych substancji w tkankach.
Karbochemia ? chemia i technologia węgla kamiennego i brunatnego.
Koordynacyjna chemia ? nauka o strukturze, właściwościach, syntezie i przemianach cząsteczek lub jonów złożonych zwanych związkami koordynacyjnymi (kompleksowymi).
Kosmochemia ? astrochemia ? bada przemiany pierwiastków we Wszechświecie.
Kriometria ? dział chemii fizycznej zajmujący się metodami pomiarów temperatur krzepnięcia układów jedno? i wieloskładnikowych: metody kriometryczne stosowane są m.in. do wyznaczania masy molowej, stopnia czystości substancji.
Krystalochemia ? zajmuje się badaniem zależności zachodzących między strukturą ciał krystalicznych a ich składem chemicznym i właściwościami fizycznymi.
Kwantowa chemia ? obejmuje badania układów chemicznych za pomocą metod mechaniki kwantowej.
Magnetochemia ? bada wzajemne zależności między strukturą elektronową i molekularną substancji a jej właściwościami magnetycznymi.
Petrochemia ? zajmuje się przeróbką ropy naftowej.
Petrografia ? petrologia ? nauka o skałach.
Radiochemia ? to chemia i fizykochemia substancji promieniotwórczych.
Stechiometria ? (z grec. ? mierzenie składników podstawowych) ? dziedzina chemii zajmująca się określaniem ilościowego składu pierwiastków w związkach chemicznych.
Stereochemia ? zajmuje się badaniem i ustalaniem budowy przestrzennej cząsteczki.
Termochemia ? zajmuje się efektami cieplnymi reakcji chemicznych, przemian fazowych i procesów mieszania.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata