profil

WOS

poleca 83% 1833 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Grupa społeczna.
Struktura grupy społecznej: celowość (bardzo ważny element); odrębność; symbolika; organizacja; wartości priorytetowe.
Kryterium podziału grup społ. 1. ze względu na wielkośc: małe (gr koleżeńska, rodzina); duże (partia polityczna, naród). 2. zasada trwałości więzi: krótkotrwałe (wakacyjna znajomość); długotrwałe (gr religijne). 3. rodzaj więzi: pierwotne (gr przyjaciół); wtórne (partia polityczna, fanclub). 4. zasady organizacji: formalna (partia polityczna, zwiazki zawodowe); nieformalna- gr koleżeńska, subkultury.
Subkultury. PUNKI- pow w latach 70 w Wielkiej Brytanii; ideologia- ruch antykomunistyczny, anarchizm, wolność, ekologia; ubiór- cieżkie buty (kolorowe sznurowadła, agrafki, szerokie pasy, irokez; muzyka- punk rock. SKINI- praw- skinheads; pow w latach 70. w Wielkiej Brytanii; ideologia- rasizm, szowinizm, nacjonalizm, antysemityzm, agresja; białe sznurowadła czerwone szelki, ogolona głowa, swastyka; „Biała siła”, „Polska dla Polaków”. HIPISI- lata 60- USA; długie włosy, dzwony, koraliki, kwiaty, luźny sposób ubierania; pacyfka; organizowali się w komuny (tam orgie seksualne i narkotykowe-marihuana); wolna miłość, pacyfizm.+++ skejci, dresiarze, blokersi, mafia, grypseria, fala w wojsku

RODZINA. Prawa- 1993- KONKORDAT POMIĘDZY Watykanem i Warszawą (ratyfikowany w 1998)- „ślub konkordatowy”; 1964- kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Przeszkody do zawarcia zw małżeńskiego: bigamia jest przestępstwem, nie może być powinowactwa w linii prostej- ojciec i córka; powinowactwo I stopnia- teść i synowa; choroba umysłowa- ubezwłasnowolnienie; nie można zawrzeć zw małż z rodzeństwem przyrodnim i przysposobionym; osoby muszą mieć 18 lat
Funkcje rodziny- ekonomiczno- materialna (środki na zapewnienie utrzymania); opiekuńcza (nie tylko potomkowie ale i przodkowie); socjalizacyjna (nie tylko tyczy się młodych ale np. mąż od żony i odwrotnie); prokreacyjna (ciągłość rodziny); seksualne (zaspokojenie potrzeb seksualnych); kulturalne (tradycje, kultury regionale i narodowe); rekreacyjno towarzyska (pikniki, wesela); klasowe (ale ten czynnik jest już przestarzały)
SPOŁECZEŃSTWO- pewna, samowystarczalna forma życia zbiorowego ludzi będąca historycznie ukształtowanym kompleksem zbiorowości i grup społ połączonych przez wspólne terytorium, instytucje, formy działania i wartości kulturowe. Charakter dla członków takiego społ. jest poczucie odrębności w stosunku do innych zbiorowości.
Elementy struktury społecz. 1. struktura demograficzna; 2. struktura klasowa: I- koncepcja Saint- Simona- ekonomiczna; II- koncepcja Karola Marksa- dzielił społ na 2 klasy- posiadających środki prod i nie posiadających; III- koncepcja Maxa Webera- klasy to zespoły osób o różnych szansach życiowych.

Cechy wyróżniające NARÓD: poczucie przynależności narodowej (np. Polacy od Bugu do odry; wyj stanowią np. Żydzi, Cyganie- narody wędrowne); kultura- język (bardzo ważny element, wyj- Szwajcaria), poezja, obyczaje, zabytki kultury materialnej; elementy psychiki, uczuciowości, przywiązanie do symboli: herb- biały orzeł na czerwonym tle (od Władysława Łokietka), oficjalnie od 1919, flaga- od 1831 (podczas powst listopad, hymn- 1797- hymn Legionów Polskich (oficjalnie od 1927); wspólnota polityczna: patriotyzm-oddanie ojczyźnie miłość do niej, nacjonalizm- wyższość jednej nacji nad inną, szowinizm- skrajna postać nacjonalizmu, kosmopolityzm- domem jest cały świat, internacjonalizm- proletariusze wszystkich narodów łączcie się
Definicje PAŃSTWA . teoria patriarchalna (od pater- ojciec)- wywodziła istnienie silnej władzy królewskiej z tradycji władzy ojca rodziny i stanowiła element uzasadnienia feudalnej monarchii w średniowieczu; teoria teologiczna- państwo jest kategorią wieczną gdyż wszelka władza pochodzi od Boga, stąd nienaruszalność władzy sankcjonowanej przez Kościół (król pomazańcem boskim), współcześnie rolą państwa jest łagodzenie konfliktów społ- mówią o tym encykliki- Rerum novarum (1891), Quadrodrogesimo amno, Pacem in terris, Populorum progressio, Laborera exerceus (1981); Teoria umowy społecznej- państwo jest wynikiem szczególnego porozumienia społecznego, winno więc bronić interesów narodu (J.J. Roussean); teoria podboju i przemocy- uzasadnia powstanie państwa koniecznością utrzymania w posłuszeństwie jednych plemion podbitych przez inne, np. lepiej zorganizowane siły zbrojne, czy predestynowane niejako do panowania (autorzy, niezależni od siebie- Duhring, Gumplowicz); teoria solidarystyczna- państwo czynnikiem solidayzującym społeczeństwo, którego celem jest utrzymanie opartej na kompromisie równowagi walczących między sobą grup społecznych; teoria państwa dobrobytu- państwo jest organizacją ponadklasową, służy jednakowo wszystkim grupom społecznym; teoria marksistowska- państwo, organizacja polityczna, suwerenna, klasowa, wyposażona w swoisty aparat (wojsko, policja, sądy), spełniająca określone f-cje, obejmująca zakresem swego działania całe społeczeństwo zamieszkujące dane terytorium. Państwo jest zjawiskiem historycznym. Pojawiło się na określonym etapie rozwoju społeczeństwa w wyniku ukształtowania się prywatnej własności środków produkcji i w następstwie podziału społecz na klasy społ. Państwo jest instrunmentem ochrony określonego ustroju społ-gosp korzystnego dla klasy panującej i gwarancją utrzymaniea przez tą klasę zwierzchniej kontroli nad wykorzystaniem środków produkcji i podizałem dóbr.Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata