profil

Historia praw człowieka od Wielkiej Karty Swobód do Deklaracji Praw Człowieka

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948. Deklaracja jako tzw. “miękkie prawo” nie mogła mieć innych konsekwencji poza ustanowieniem polityczno-moralnego wzorca. Zawierała 30 art. skrótowo traktujących o prawach człowieka, podkreślała, że ochrona praw jest konieczna, by człowiek nie musiał uciekać się do buntu przeciw tyranii. Rozwinięcie większości jej zasad (z wyjątkiem wspomnianego prawa do buntu w ostateczności, prawa azylu przed prześladowaniami, zakazu arbitralnej banicji, prawa do posiadania własności) w postaci prawnie obowiązujących dokumentów nastąpiło po prawie 20 latach, gdy uchwalono Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966).

Wielka Karta Swobód, Magna Charta Libertatum, The Great Charter, akt wydany w Anglii 1215 przez króla Jana bez Ziemi pod naciskiem możnowładztwa, wzburzonego królewską samowolą i uciskiem podatkowym. Formalnie była przywilejem mającym równocześnie znamiona umowy między królem a jego wasalami. Ograniczała władzę monarszą, głównie w dziedzinie skarbowej (nakładanie podatków za zgodą rady królestwa) i sądowej (zakaz więzienia lub karania bez wyroku sądowego), określając uprawnienia baronów, duchowieństwa i zakres swobód klas niższych. Wielka Karta Swobód przyznawała feudałom prawo oporu przeciwko królowi w razie naruszenia przez niego praw w niej zawartych. W XIII-XIV w. wielokrotnie potwierdzana, w XVII w. stała się argumentem w walce o prawa parlamentu. Do dziś w ustawodawstwie anglosaskim uznawana jest za fundament porządku konstytucyjnego i gwarancję wolności obywatelskich.

Systemy ochrony praw człowieka, forma międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Koncentrują się one na procedurach sankcjonujących prawa ze względu na obszar ich działania, czyli odnoszą się do specyficznej sytuacji lub określonej grupy podmiotów. Ich twórcami są najczęściej organizacje zajmujące się poszczególnymi dziedzinami ludzkiego życia lub postępowania, np. Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

Ocena: 4
Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:19)

mi sie podoba

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta