profil

Milenijne Cele Rozwoju

poleca 86% 103 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

MILENIJNE CELE ROZWOJU – Millennium Development Goals, MDG – zobowiązanie do realizacji 8 celów dotyczących pomocy rozwojowej, przyjętych w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie ONZ. Cele te to:
1) Zmniejszenie skrajnego ubóstwa i głodu:
- zmniejszenie o ½ liczby ludzi których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie
- zmniejszenie o ½ liczby ludzi, którzy cierpią głód
2) Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym
- zapewnienie wszystkim możliwości ukończenia szkoły podstawowej
3) Promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet
- wyeliminowanie nierównego dostępu płci do poszczególnych etapów edukacji
4) ograniczenie umieralności
- zmniejszenie o 2/3 umieralności dzieci poniżej 5 roku życia
5) poprawienie opieki zdrowotnej nad matkami
- zmniejszenie o ¾ umieralności matek w czasie okołoporodowym
6) ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów i chorób typu HIV/AIDS, malaria, itp.
- powstrzymania rozprzestrzeniania się groźnych chorób
- ograniczenie ilości nowych zakażeń i zachorowań
7) stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi
- poprawienie warunków życia mieszkańców slumsów
- zmniejszenie o ½ liczby ludności pozbawionej stałego dostępu do czystej pitnej wody
8) stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju
- dopracowanie opartego na jasnych zasadach, prawomocnego, przejrzystego, antydyskryminacyjnego systemu handlowo-finansowego
- wyjście naprzeciw potrzebom najsłabiej rozwiniętych państw poprzez zniesienie ceł i kontyngentów na towary eksportowane przez te kraje
- rozstrzygnięcie kwestii zadłużenia krajów rozwijających się i uporanie się z długami
- zapewnienie dostępu krajom rozwijającym się do podstawowych, niedrogich leków w krajach rozwijających się przy pomocy firm farmaceutycznych
- udostępnienie krajom korzyści płynących z użytkowania nowych technologii przy współpracy z sektorem prywatnym

Wszystkie państwa, które przyjęły Milenijne Cele Rozwoju zadeklarowały, że osiągną wymienione wyżej cele do 2015 roku (z wyjątkiem poprawy warunków życia mieszkańców slumsów, którą zobowiązano się osiągnąć do 2020 roku).
Warto zaznaczyć, że kraje rozwijające się, które podpisały Deklarację Milenijną mają za zadanie realizację celów 1-7. Cel 8 z kolei przypadł do realizacji krajom rozwiniętym.

Ogromny udział w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ma Unia Europejska. W 2009 roku Komisja Europejska przeznaczyła na pomoc dla świata 12,3 mld euro. Większość pomocy udzielanej przez Unię Europejską trafia do Afryki oraz państw sąsiadujących z UE.
Wspólnota Europejska stała się liderem jeśli chodzi o walkę z ubóstwem na świecie. 55% światowej pomocy na rzecz walki z ubóstwem pochodzi od samej Unii Europejskiej.
Należy przypomnieć też, że w 2005 roku na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejska zaproponowała szereg zmian po to by wdrażanie Milenijnych Celów Rozwoju stało się jeszcze bardziej efektywne. Pomysły Komisji Europejskie dotyczyły przede wszystkim zwiększenia budżetów przeznaczanych na Oficjalną Pomoc Rozwojową, przyspieszenia odpowiednich reform, które pomogą osiągnąć milenijne cele. Komisja zwróciła też szczególną uwagę na fakt konieczności spójności polityki na rzecz rozwoju.

W 2012 roku ogłoszono, że trzy spośród ośmiu celów zostały osiągnięte. Poprawiono warunki życia osób mieszkających w slumsach choć wcześniej zakładano osiągnięcie tego celu dopiero w 2020 roku. Zmniejszono wskaźnik skrajnego ubóstwa o połowę oraz zmniejszono o ½ liczbę ludności pozbawionej stałego dostępu do czystej wody pitnej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy