profil

Przemysł

poleca 86% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Spoglądając na nowoczesny sprzęt RTV i AGD zgromadzony na sklepowych spółkach , trudno wierzyć , że jeszcze 300 lat temu nieliczne maszyny napędzane były jedynie energią wody lub siła mięśni zwierząt . Przedmioty codziennego użytku wytwarzano zaś w zakładach rzemieślniczych lub manufakturach. Przemysł w obecnej formie zaczął rozwijać dopiero w drugiej połowie XVIII wieku Właśnie wtedy dokonała się pierwsza rewolucja przemysłowa. Czym zajmuje się przemysł ? Działalność przemysłowa obejmuje eksplantację zasobów naturalnych oraz ich przetwarzanie na produkty służące potrzebom człowieka , a także produkcję energii. Przemysł opiera się na wykorzystywaniu różnego rodzaju maszyn i urządzeń oraz odpowiednich kwalifikacji pracowników. Za podstawę rozwoju przemysłu uznaje się rzemiosło obejmujące produkcję przedmiotów użytkowych za pomocą prostych narzędzi. Podział przemysłu – Działalność zakładów przemysłowych ma zróżnicowany charakter . Niektóre z nich zajmują się wydobywaniem surowców , inne przetwarzają je na różnorodne produkty. Sektor przemysłowy został w związku z tym podzielony na sekcje , a te z kolei – na działy . W naszym kraju obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (w skrócie PKD) Głównego Urzędu Statycznego , która jest zgodna ze standardami Unii Europejskiej . Podstawą Polskiej Klasyfikacji Działalności jest Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności Gospodarczej (ISIC- International Standard Industry Classification of All Economic Activities ) . Znaczenie przemysłu . Przemysł odgrywa istotną role w gospodarce poszczególnych krajów . W znacznym stopniu wpływa bowiem na ich rozwój i funkcjonowanie . Do najważniejszych funkcji przemysłu należą : *funkcja ekonomiczna –między innymi dostarczanie maszyn i urządzeń pozostałym sektorom gospodarki , współtworzenie dochodu narodowego , stymulowanie rozwoju społeczno- gospodarczego regionów , * funkcja społeczna , na przykład tworzenie miejsc pracy , źródło utrzymania ludności , kształtowanie struktury wykształcenia ludności, * funkcja przestrzenna , między innymi zmiana krajobrazu , przyspieszenie rozwoju obszarów miejskich . Negatywnym skutkiem industrializacji jest zanieczyszczenie atmosfery oraz degradacji gleby . Ponadto zabudowana przemysłowa orz odpady poprodukcyjne w znacznym stopniu przekształcają naturalny krajobraz. Rozwój przemysłu – wzrost liczby ludności , a także zwiększenie zapotrzebowania na przedmioty codziennego użytku , spowodowały , ze zaczęto podejmować działania mające na celu podniesienie wydajności produkcji odbywającej się dotychczas w zakładach rzemieślniczych i manufakturach. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi myśli technicznej , której następstwem były trzy rewolucje przemysłowe. Pierwszą znaczącą innowacja było zastosowanie silnika parowego w maszynie przędzalniczej . Zrewolucjonizowało to przemysł włókienniczy i przyczyniło się do jego mechanizacji . Maszyna parowa znalazła zastosowanie również w górnictwie węglowym. Umożliwiała też skonstruowanie takich środków transportu jak statek parowy czy lokomotywa . Podstawa drugiej rewolucji przemysłowej rozpoczętej na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku było wynalezienie żarówki i rozpowszechnienie elektryczności wykorzystywanej głównie do napędzania maszyn. Również istotnym osiągnieciem było odkrycie metody rafinacji ropy naftowej oraz skonstruowanie wysokoprężnego silnika. W drugiej połowie dwudziestego wieku w najbardziej uprzemysłowionych krajach rozpoczęła się trzecia rewolucja przemysłowa oparta na rozwoju nauki. Jej skutkiem było miedzy innymi powstanie przemysłu wysokiej technologii (tak zwany high- tech. ) Czynniki lokalizacji przemysłu – rozmieszczenie zakładów przemysłowych na świecie jest bardzo nierównomiernie. Istnieją obszary , które charakteryzują się duża ich liczbą , ale sa tez miejsca , gdzie przemysł praktycznie nie występuje . Inwestorzy , wybierając odpowiednią lokalizacje dla zakładu , biorą pod uwagę te czynniki , które wpłyną na jak najlepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Sa to tak zwane czynniki lokalizacji przemysłu .

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy