profil

Ligia Narodów

poleca 85% 632 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Traktat wersalski powołał do życia Ligię Narodów , organizację międzynarodową , której głównym zadaniem miało być czuwanie nad pokojem na świcie . O powstaniu Ligi zabiegł przede wszystkim pre4zydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson. Przekonał on , że dzięki powołaniu organizacji ponadpaństwowej uda się wyeliminować konflikty zbrojne z polityki światowej . Założenie programowe zostały określone w 26 artykułach traktatu wersalskiego . Zobowiązywały one członków do nieuciekania się do wojny , utrzymania jawnych stosunków międzynarodowych , ścisłego przestrzegania sprawiedliwości i poszanowania wszelkich zobowiązań wynikających z traktatów . Do ligi przystąpiło 32 państwa uczestniczące w konferencji wersalskiej oraz 13 państw neutralnych . Główna siedziba organizacji znajdował się w Genewie . Na czele Ligi Narodów stanęły Zgromadzanie , Rada i Sekretariat , zaś organami specjalnymi miały być Stały trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej i Międzynarodowa Organizacja Pracy w Genewie . W skład Rady Ligi Narodów miało wejść pięć wielkich mocarstw – Stany Zjednoczone , Wielka Brytania , Francja , Włochy i Japonia . Ostatecznie liczbę te zmniejszono do czterech , gdyż Stany Zjednoczone nie przystąpiły do Ligi Narodów . W zgromadzeniu , na równych prawach , zasiadali przedstawiciele wszystkich państw członkowskich . Do uprawnień Zgromadzenia należało przede wszystkim rozpoznanie sytuacji konfliktowych oraz podejmowanie uchwał , rezolucji i zaleceń . Jednym z najważniejszych zdań Ligi Narodów miało być kontrolowanie przestrzegania tak zwanego małego traktatu wersalskiego . Dokument ten , stanowiący część postanowień konferencji pokojowej , skierowany był do państw powstałych po pierwszej wojnie świtowej . obowiązał on rządy do przestrzegania praw mniejszości narodowych . Liga zająć się miała również koloniami odebranymi Niemcom i posiadłościami tureckimi Obszary te zostały podzielone w zależności od stopnia rozwój na tak zwane tereny mandatowe oraz oddane pod opiekę mocarstwom . Do terenów rozwiniętych , mogących uzyskać szybko samodzielność , zaliczono Palestynę , Irak , Syrie oraz Liban(mandat A). Grupę druga (Mandat B) stanowiły obszary słabo rozwijające się i tym samym wymagające dłuższej opieki . Natomiast w ostatniej grupie (mandat C) umieszczono posiadłości typowo kolonialne , niezdolne do samodzielnego istnienia jako państwo . Ligia Narodów nie została wyposażona z organy wykonawcze , które byłyby w stanie egzekwować uchwały i rezolucję . Dodatkowo uwzględniała głownie interesy wielkich mocarstwa , nie zważając na kwestie narodowościowe . Doprowadziło to do stany , w którym Liga nie była w stanie zapobiec narastającym w Europie konfliktom etnicznym oraz ekspansji mocarstw. Skutki międzynarodowe w latach dwudziestych : Konferencja wersalska rozstrzygała głownie o terytorium Europy , dopełnieniem jej postanowień było ustalenie konferencji o Waszyngtonie ., obradująca w latach 1921-1922. W konferencji wzięło udział dziewięć państw : Stany Zjednoczone , Belgia , Chiny , Francja , Japonia , Holandia ,Wielka Brytania , Włochy oraz Portugalia . Głównym celem spotkania było ustalenie spraw związanych z sytuacja na Dalekim Wschodzie . Konferencja zakończyła się podpisaniem kilku dokumentów . Jednym z nich dotyczył wspólnej obrony praw do posiadłości kolonialnych na wyspach Pacyfiku . W kolejnym dokumencie ustalono politykę otwartych drzwi w stosunkach gospodarczych z Chinami , Stanami Zjednoczonymi , zaniepokojone zbrojeniami japońskimi na Oceanie Spokojnym , doprowadziły w Waszyngtonie do podpisania traktatu ustalającego dopuszczalny tonaż flot wojennych . W wyniku postanowień konferencji waszyngtońskiej Stany Zjednoczone znalazły się na uprzywilejowanej pozycji w tej części świat . Stało się to kosztem Japonii , która na mocy traktatu wersalskiego miała przejąć poniemieckie posiadłości kolonialne w Chinach . Ład międzynarodowy ukształtowany na konferencjach w Wersalu i Waszyngtonie pozostawił poza nawiasem polityki światowej Niemcy i Rosje radziecką . Oba państwa nie zostały początkowo zaproszone do udziału w Lidze Narodów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty