profil

Ściąga z Historii- II wojna światowa

poleca 85% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

NIEMCY-wysiedlenie polaków z ziem wcielonych;wysiedlono ok. 1mln700tys. Obywateli polskich –na Śląsku i Pomorzu części mieszkańców wpisano na listę Volksliste co uznało ich niemieckie pochodzenie.-wpisani na tą liste nie podlegali wysiedleniu i mieli część praw przysługujących Niemcom byli natomiast zobowiązani do służby wojskowej.-bezwzględny terror wobec ludności polskiej-masowe aresztowania,rozstrzeliwania-ostre represje wobec duchowieństwa,nauczycielstwa-zemsta na działaniach Związku Zachodniego i powstaniach Wielkopolskich-konfiskaty majatków- na miejsce wysiedlonych polaków sprowadzali się Niemcy z państw Bałtyckich,którzy otrzymywali mieszkania,warsztaty pracy po wysiedlonych polakach-wysiedlonych ludzi przewożono do Generalnej Gubernii. ROSJA-w 1939 r. w celu zacowania pozorów praworządności w październiku zostały zorganizowane wybory do Zgromadzeń Ludowych.Udział w wyborach był obowiązkowy-1 i 2 listopada 1939r. nastąpiło nadanie radzieckiego obywatelstwa wszystkim osobom na terenach włączonych-można było posługiwać się j.polskim ale w sprawach urzędowych obowiązywał wspólny dla całego ZSRR j.rosyjski.-Dzieci miały prawo do nauki w szkołach wszystkich typów,ale nauka nie odbywała się w j.polskim.-kultywowanie tradycji narodowych było formalnie dozwolone ale władze radzieckie utrudniały to-nabyciu praw obywatelskich towarzyszyło bezprawie-polacy podlegali obowiązkowi pracy,nie mogli samowolnie zmieniać miejsca zatrudnienia-wszelkie naruszenia dyscypliny pracy mogły podlegać surowym karom za sabotaż-nie wolno było swobodnie podróżować nawet na terenie republiki-wraz z otrzymaniem obywatelstwa mężczyźni podlegali obowiązkowej służbie wojskowej w Armii Czerwonej-na polaków spadły prześladowania na tle narodowościowym i klasowym-w latach 1939-1941 miało miejsce 5 masowych deportacji polaków z ziem Rzeczypospolitej włączonych do ZSRR. 3.09.1939-powstał w Paryżu Rząd Polski na emigracji.Prezydentem został W.Raczkiewicz a premierem rządu i naczelnym wodzem gen.W.Sikorski.Celem rządu Polskiego na emigracji była walka o odzyskanie przez Polskę niepodległości,utworzenie Armii Polskiej na Zachodzie,kontakt z okupowanym krajem i tworzenie struktur podziemnych na obszarze okupowanej polski. Polskie Walka zbrojna-Od końca września zaczeły powstawać liczne oddziały podejmujące zbrojna walkę z okupantem.w znacznym stopniu tworzyli je żołnierze Wojska Polskiego którzy prosto z frontu szli do lasu i rozpoczynali walkę partyzancką. Działalność oddziałów partyzanckich była formą walki z okupantem. Przebywały one w terenach trudno dostępnych. Były większe od dywersyjnych, ponieważ posiadały różne służby pomocnicze (medyczne, zaopatrzenia, łączności itp.). Przewagą oddziału partyzanckiego nad dywersyjnym była jego większa siła bojowa i możliwość natychmiastowego wyruszenia do akcji. Pierwsze oddziały partyzanckie powstały na ziemiach polskich w początkach 1941 r. Należały do nich m.in. „Jędrusie” - oddział bojowy organizacji „Odwet”, czy grupy bojowe (np. oddział Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”). Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej szeroką działalność rozwinęły oddziały ZWZ pod kryptonimem „Wachlarz”.


28.09.1939-został podpisany w Moskwie układ Niemiecko-radziecki”o przyjaźni i granicach” na mocy tego układy obie strony ustaliły przebieg granic dokonując korekty przebiegu granicy na obszarze byłego państwa Polskiego.Ustalono przebieg granicy na linni rzek-Pisa-Narew-Bug-San.Zarówno Niemcy jak i Związek Radziecki w układzie ustaliły wspólną politykę w celu”tępienia wszelskich ruchów niepodległościowych i band” na onszarze byłego państwa Polskiego.Ziemie polskie okupowane przez Niemcy zostały podzielone na dwie części-ziemie polskie wcielone do Rzeszy i Generalne Gubernatorstwo.Generalnym gubernatorem został frans Frank.Obszar GG podzielono na dystryktu-lubelski,radomski,krakowski,warszawski.po napaści Niemiec na Związek Radziecki założono jeszcze jeden dystrykt „Galicja” ze stolicą we Lwowie. Państwo Podziemne-dąząc do utrzymania stałego kontaktu z krajem,rząd stworzył sieć kurierów i powołał Komitet Ministrów do Spraw Kraju,na czele którego stanął gen.K.Sosnkowski.w kraju zaczeły powstawać konspiracyjne organizacje niepodległościowe.Oficerowie utworzyli organizację Służa Zwycięstwu Polski..Akcja Specjalna Kraków-pod pozorem zaproszenia na wykad o polityce naukowej i kulturalnej III Rzeszy,183 profesorów i pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej aresztowano i wywieziono do obozu koncentracyjnego. Akcja A-w końsu maja 1940 roku rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę skierowana przeciwko ludziom cieszącym się szczególnym autorytetem.w jej wyniku w lasach podwarszawskich rozstrzelonych zostało ponad 5500 polskich polityków i działaczyGetto - odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać.Walka Cywilna-Walka przeciwko okupantom.Objeła ona swym zasięgiem wszystkie dziedzinyżycia politycznego,społecznego,gospodarczego i kulturalnego.Inicjatorami tej działalności były organizacje polityczne uznające rząd gen.Sikorskiego.walka cywilna społ. Była wspierana przez rząd na uchodźstwie w ramach której działało istniejące Kierownictwo Walki Cywilnej.Powszechną formą przeciwstawiania się okupantom był bierny opór.polegał on przede wszystkim na uchyleniu się od współpracy,przekraczaniu przepisów i prowadzeniu propagandy antyniemieckiej wtym ostatnim działaniu niemałą role odegrało upowszechnianie karykatur i dowcipów ośmieszających okupana.W Generalnym Gubernatorstwie okupant całkowicie zignorował szkolnictwo średnie ogólnokształcące oraz wyższe. Zezwolił jedynie na nauczanie powszechne i zawodowe, przy czym zakazanymi mimo wszystko przedmiotami były literatura polska, historia i geografia. W październiku 1939 roku utworzono TAJNĄ ORGANIZACJĘ NAUCZYCIELSKĄ, która organizowała szkoły średnie na tajnych kompletach, na ogół w prywatnych mieszkaniach.


NIEMCY-wysiedlenie polaków z ziem wcielonych;wysiedlono ok. 1mln700tys. Obywateli polskich –na Śląsku i Pomorzu części mieszkańców wpisano na listę Volksliste co uznało ich niemieckie pochodzenie.-wpisani na tą liste nie podlegali wysiedleniu i mieli część praw przysługujących Niemcom byli natomiast zobowiązani do służby wojskowej.-bezwzględny terror wobec ludności polskiej-masowe aresztowania,rozstrzeliwania-ostre represje wobec duchowieństwa,nauczycielstwa-zemsta na działaniach Związku Zachodniego i powstaniach Wielkopolskich-konfiskaty majatków- na miejsce wysiedlonych polaków sprowadzali się Niemcy z państw Bałtyckich,którzy otrzymywali mieszkania,warsztaty pracy po wysiedlonych polakach-wysiedlonych ludzi przewożono do Generalnej Gubernii. ROSJA-w 1939 r. w celu zacowania pozorów praworządności w październiku zostały zorganizowane wybory do Zgromadzeń Ludowych.Udział w wyborach był obowiązkowy-1 i 2 listopada 1939r. nastąpiło nadanie radzieckiego obywatelstwa wszystkim osobom na terenach włączonych-można było posługiwać się j.polskim ale w sprawach urzędowych obowiązywał wspólny dla całego ZSRR j.rosyjski.-Dzieci miały prawo do nauki w szkołach wszystkich typów,ale nauka nie odbywała się w j.polskim.-kultywowanie tradycji narodowych było formalnie dozwolone ale władze radzieckie utrudniały to-nabyciu praw obywatelskich towarzyszyło bezprawie-polacy podlegali obowiązkowi pracy,nie mogli samowolnie zmieniać miejsca zatrudnienia-wszelkie naruszenia dyscypliny pracy mogły podlegać surowym karom za sabotaż-nie wolno było swobodnie podróżować nawet na terenie republiki-wraz z otrzymaniem obywatelstwa mężczyźni podlegali obowiązkowej służbie wojskowej w Armii Czerwonej-na polaków spadły prześladowania na tle narodowościowym i klasowym-w latach 1939-1941 miało miejsce 5 masowych deportacji polaków z ziem Rzeczypospolitej włączonych do ZSRR. 3.09.1939-powstał w Paryżu Rząd Polski na emigracji.Prezydentem został W.Raczkiewicz a premierem rządu i naczelnym wodzem gen.W.Sikorski.Celem rządu Polskiego na emigracji była walka o odzyskanie przez Polskę niepodległości,utworzenie Armii Polskiej na Zachodzie,kontakt z okupowanym krajem i tworzenie struktur podziemnych na obszarze okupowanej polski. Polskie Walka zbrojna-Od końca września zaczeły powstawać liczne oddziały podejmujące zbrojna walkę z okupantem.w znacznym stopniu tworzyli je żołnierze Wojska Polskiego którzy prosto z frontu szli do lasu i rozpoczynali walkę partyzancką. Działalność oddziałów partyzanckich była formą walki z okupantem. Przebywały one w terenach trudno dostępnych. Były większe od dywersyjnych, ponieważ posiadały różne służby pomocnicze (medyczne, zaopatrzenia, łączności itp.). Przewagą oddziału partyzanckiego nad dywersyjnym była jego większa siła bojowa i możliwość natychmiastowego wyruszenia do akcji. Pierwsze oddziały partyzanckie powstały na ziemiach polskich w początkach 1941 r. Należały do nich m.in. „Jędrusie” - oddział bojowy organizacji „Odwet”, czy grupy bojowe (np. oddział Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”). Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej szeroką działalność rozwinęły oddziały ZWZ pod kryptonimem „Wachlarz”.


28.09.1939-został podpisany w Moskwie układ Niemiecko-radziecki”o przyjaźni i granicach” na mocy tego układy obie strony ustaliły przebieg granic dokonując korekty przebiegu granicy na obszarze byłego państwa Polskiego.Ustalono przebieg granicy na linni rzek-Pisa-Narew-Bug-San.Zarówno Niemcy jak i Związek Radziecki w układzie ustaliły wspólną politykę w celu”tępienia wszelskich ruchów niepodległościowych i band” na onszarze byłego państwa Polskiego.Ziemie polskie okupowane przez Niemcy zostały podzielone na dwie części-ziemie polskie wcielone do Rzeszy i Generalne Gubernatorstwo.Generalnym gubernatorem został frans Frank.Obszar GG podzielono na dystryktu-lubelski,radomski,krakowski,warszawski.po napaści Niemiec na Związek Radziecki założono jeszcze jeden dystrykt „Galicja” ze stolicą we Lwowie. Państwo Podziemne-dąząc do utrzymania stałego kontaktu z krajem,rząd stworzył sieć kurierów i powołał Komitet Ministrów do Spraw Kraju,na czele którego stanął gen.K.Sosnkowski.w kraju zaczeły powstawać konspiracyjne organizacje niepodległościowe.Oficerowie utworzyli organizację Służa Zwycięstwu Polski..Akcja Specjalna Kraków-pod pozorem zaproszenia na wykad o polityce naukowej i kulturalnej III Rzeszy,183 profesorów i pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej aresztowano i wywieziono do obozu koncentracyjnego. Akcja A-w końsu maja 1940 roku rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę skierowana przeciwko ludziom cieszącym się szczególnym autorytetem.w jej wyniku w lasach podwarszawskich rozstrzelonych zostało ponad 5500 polskich polityków i działaczyGetto - odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać.Walka Cywilna-Walka przeciwko okupantom.Objeła ona swym zasięgiem wszystkie dziedzinyżycia politycznego,społecznego,gospodarczego i kulturalnego.Inicjatorami tej działalności były organizacje polityczne uznające rząd gen.Sikorskiego.walka cywilna społ. Była wspierana przez rząd na uchodźstwie w ramach której działało istniejące Kierownictwo Walki Cywilnej.Powszechną formą przeciwstawiania się okupantom był bierny opór.polegał on przede wszystkim na uchyleniu się od współpracy,przekraczaniu przepisów i prowadzeniu propagandy antyniemieckiej wtym ostatnim działaniu niemałą role odegrało upowszechnianie karykatur i dowcipów ośmieszających okupana.W Generalnym Gubernatorstwie okupant całkowicie zignorował szkolnictwo średnie ogólnokształcące oraz wyższe. Zezwolił jedynie na nauczanie powszechne i zawodowe, przy czym zakazanymi mimo wszystko przedmiotami były literatura polska, historia i geografia. W październiku 1939 roku utworzono TAJNĄ

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut