profil

Grupy etniczne

poleca 85% 620 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Naród - definicje genetyczne.
- definicje strukturalne.

Definicje genetyczne – (biorą pod uwagę czynniki) naród jest definiowany poprzez wskazanie na czynniki które złożyły się na jego powstanie.
Definicje strukturalne – naród jest definiowany poprzez wskazanie jego cech, które zawsze lub na ogół charakteryzują grupę zwaną narodem.
W ramach definicji strukturalnej wyróżniamy:
definiują naród w kategoriach politycznych,
definiują naród w kategoriach kulturowych,
definiują naród w kategoriach świadomościowych.
Naród jest wspólnotą ukształtowaną na gruncie cech wspólnych. Wśród czynników składających się na post. Narodu możemy wyróżnić:
czynniki wyjściowe,
czynniki natury obiektywnej,
czynniki natury subiektywnej.
Czynniki wyjściowe – ludzie, terytorium, język.
Czynniki natury obiektywnej – określona organizacja polityczna zwana państwem, wspólny rynek i kultura (język, literatura narodowa).
Czynniki natury subiektywnej- świadomość narodowa i charakter narodowy.
Kategorie polityczne – lud zamieszkujący terytorium zjednoczone pod tym samym rządem. Naród jest wytworem życia państwowego.
Kategorie kulturowe – wspólna kultura narodowa może się okazać trwalszym elementem społecznej solidarności niż wspólny rząd.
Naród to zjawisko ze sfery kultury. Podstawowa cechą wartości narodowych jest honor. Naród to swoisty związek ludzi honoru. Więź narodowa jest oparta na wspólnocie wartości.
STANISŁAW Ossowski definiuje naród odwołując się do pojęcia ojczyzna. Naród musi posiadać wspólną dla członków ojczyznę. Ojczyzna stanowi bogaty system wartości odgrywających doniosłą rolę w kulturze narodowej, a postawa wobec ojczystego narodu jest nieodzownym elementem kultury. Ojczyzna mówi Ossowski jest to pojęcie geograficzne, którego nie można scharakteryzować bez odwołania się do podstaw psychicznych jakiejś zbiorowości. Obszar jakiś staje się ojczyzną o tyle tylko o ile istnieje zespół ludzi, który się w pewien sposób dodatnio odnosi i w pewien sposób kształtuje jego obraz. Ojczyzna istnieje tylko w rzeczywistości subiektywnej grup społecznych, które są wyposażone w elementy kulturowe.
Ojczyzna ideologiczna – to ziemia mojego narodu.
Ojczyzna prywatne – miejsce urodzenia, rodzinne strony.
Narodem jest trwała grupa terytorialna takiej wielkości, że jej spójność nie może się opierać na kontaktach osobistych. Naród jest grupą autoteliczną, tzn. jego istnienie i powodzenie jest celem samym w sobie.

Naród w kategoriach świadomościowych.
Naród jest związkiem psychicznym ludzi poczuwających się do wspólnoty. Naród to duch, zasada duchowa.
L. Wasilewski – jedna cecha musi istnieć, aby dana grupa była narodem. Cechą tą jest świadomość narodowa.

Narodowość – autodeklaracja własnej przynależności narodowej.
Narodowość - to postać swoistego rodzaju grupy, nie posiadającej własnego państwa.
Świadomość narodowa – (Kubiak – „Polski narodowy kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych),wskazanie cech elementarnych:
1. wspólny stosunek do terytorium posiadanego aktualnie bądź w przeszłości przeżywanego jako ziemia wspólna.
2. przekonanie o wspólnej etnogenezie zbiorów społecznych tworzących ludzki substat narodu.
3. duma z przynależności do zbiorowości narodowej.
4. świadomość wspólnego dziedzictwa kultury (języka , określonej religii).
5. świadomość cech różniących dany naród od innych oparta głównie na stereotypach, opiniach silnie zabarwionych emocjonalnie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy