profil

Zakładanie biura podróży - umowa o świadczenie usług turystycznych

drukuj
poleca 85% 176 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Umowa o świadczenie usług turystycznych
Zawarta w Poznaniu dnia ____________________ pomiędzy Biurem Podróży „NAZWA”
z siedzibą przy ADRES, działającym na podstawie wpisu do Rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr XXX, o numerze identyfikacji podatkowej NIP XXX, reprezentowanym przez IMIĘ I NAZWISKO,

zwanym dalej Organizatorem a

Imię: ______________________________________________________________________________
Nazwisko:__________________________________________________________________________
Data i miejsce urodzenia: _____________________________________________________________
Adres zamieszkania: ulica_________________________ nr domu_________ nr mieszkania ________
kod pocztowy_____________________ miejscowość _______________________________________
Nr dowodu/paszportu: _______________________________________________________________
Zwanym dalej Klientem.
Uczestnicy:
1. Imię:________________ Nazwisko:_____________________ Data urodzenia:_____________

2. Imię:________________ Nazwisko:_____________________ Data urodzenia:_____________

3. Imię:________________ Nazwisko:_____________________ Data urodzenia:_____________

4. Imię:________________ Nazwisko:_____________________ Data urodzenia:_____________Umowa dotyczy imprezy turystycznej _______________NAZWA__________________,
Odbywającej się w terminie _________ ____DATA OD DO__________ ________
Cena imprezy turystycznej wynosi ______CENA______ i obejmuje następujące elementy:
• Przejazd autokarem firmy NAZWA I SIEDZIBA
• 2 noclegi w NAZWA I SIEDZIBA w pokojach 2-osobowych z łazienką
• 2 śniadania w hotelowej restauracji (śniadanie w formie szwedzkiego stołu)
• 2 obiadokolacje w hotelowej restauracji (posiłek dwudaniowy)
• Ceny biletów na atrakcje:
POSZCZEGÓLNE ATRAKCJE
• Ubezpieczenie NNW i KL
• Opłaty przewodnickie
Cena nie zawiera:
• Opłat za dodatkowe atrakcje PODAĆ JAKIE

Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy turystycznej, w przypadku, gdy wzrost cen paliwa spowoduje znaczy wzrost kosztów transportu.


Klient zobowiązuje się wpłacić zaliczkę w wysokości 15% ceny imprezy, tj.___KWOTA____
do 5 dni roboczych od momentu podpisania Umowy – Zgłoszenia,
na rachunek bankowy Organizatora: NAZWA, ADRES, NR KONTA, NAZWA BANKU o tytule przelewu TYTUŁ

Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, tj. do __DATA__

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, z przyczyn od niego niezależnych, zwłaszcza w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników i zobowiązuje się, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, powiadomić na piśmie Klienta. Klient może zażądać wówczas całkowitego zwrotu kosztów lub zadeklarować udział w innej imprezie turystycznej.

Przeniesienie uprawnień jest możliwe, jeżeli osoba, która ma zająć miejsce Klienta, spełnia warunki udziału w imprezie turystycznej, a Klient jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie, najpóźniej do 7 przed rozpoczęciem imprezy.

W czasie trwania imprezy obowiązuje ubezpieczenie od NNW i KL, świadczone Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-685) ul. Rodziny Hiszpańskich 1, w ramach podstawowego wariantu ubezpieczenia Tramp. Wysokość ubezpieczenia NNW wynosi do 10000 euro, a ubezpieczenia KL 2500 euro.

W przypadku wykonywania usługi niezgodnie z umową, Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w trakcie trwania imprezy oraz do 30 dni od jej zakończenia. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i wskazywać jednoznacznie wszelkie uchybienia oraz określać żądania Klienta w związku z nieprawidłowym wykonywaniem umowy. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie podjęta do 14 dni od złożenia reklamacji przez Klienta i dostarczona Klientowi na piśmie.

Zgłaszający oświadcza, że:
• posiada pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania jej zmian, udzielone przez pozostałych uczestników,
• zapoznał się ze stanowiącymi integralna część niniejszej umowy Warunkami Uczestnictwa oraz Ramowym Programem Imprezy Turystycznej
• został zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów transportowych, przeciwwskazań zdrowotnych związanych z uczestnictwem w imprezie oraz możliwością ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży

Niniejsza umowa została stworzona w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dziennik Ustaw nr 133/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do umowy dołączono jeden załączniki – Ramowy Program Imprezy Turystycznej oraz Warunki Uczestnictwa.

_______________________________________ ____________________________________
Pieczątka Biura Podróży i podpis osoby reprezentującej Podpis klienta


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy