profil

Rozważ, czy Polska jest krajem bezpiecznym w stosunkach międzynarodowych, uwzględniając aspekt polityczno-wojskowy i ekonomiczny.

drukuj
poleca 85% 180 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Polska, aby chronić swoje interesy międzynarodowe należy do wielu organizacji międzynarodowych. Jednakże nie dają one stuprocentowej ochrony, ponieważ interesy naszego kraju mogą być sprzeczne z interesami innych państw członkowskich. Oceniając bezpieczeństwo międzynarodowe Polski należy wziąć pod uwagę jej status w organizacjach do których należy.
Do roku 1989 Polska należała do państw bloku wschodniego, a do 1991 również do organizacji z nim związanych. W obrębie państw wschodnich współpracę gospodarczą zapewniała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, natomiast za bezpieczeństwo wojskowe odpowiadał Układ Warszawski. Wraz ze zmianą ustrojową w Polsce rząd rozpoczął prace nad zmianą polityki zagranicznej. Polska rozpoczęła pracę nad nawiązaniem stosunków dyplomatycznych z państwami zachodnimi, jednocześnie pamiętając o swoich sąsiadach, którzy również rozpoczęli transformację swoich systemów politycznych.
Budowanie dobrych stosunków z sąsiadami rozpoczęła od uznania niepodległości Ukrainy, jako pierwsze państwo na świecie. Później wynegocjowano i podpisano traktat o przyjaźni i współpracy z Rosją, który potwierdził m.in. przebieg wspólnej granicy. Później osiągnięto porozumienie o wycofaniu wojsk rosyjskich (dawniej radzieckich) z Polski, co nastąpiło w związku z likwidacją Układu Warszawskiego. Później podpisano także traktaty o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie z Ukrainą i Białorusią. Jedynie negocjacje z Litwą się przedłużały, z powodu stosunków między tymi krajami w okresie międzywojennym. Ostatecznie również z Litwą podpisaliśmy traktat o przyjaźni. Jeśli chodzi o stosunki polsko-niemieckie to już w 1989r. zapoczątkowano proces pojednania. W 1990r. Polska podpisała
ze zjednoczonymi Niemcami traktat o nienaruszalności granic. Jednakże z Komunikatu z badań CBOS BS/74/2010 „Opinie o stosunkach polsko-rosyjskich” wynika, że w odczuciu Polaków stosunki polsko-niemieckie nie są najlepsze, a my nadal obawiamy się naszych zachodnich sąsiadów.
Ważnymi dla Polski partnerami są Niemcy i Francja, z którymi współpracujemy
w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jest to forum corocznych spotkań głów państw lub ministrów zagranicznych tych państw. Pierwsze z tych spotkań odbyło się w 1991 roku
w Weimarze. Jego powstanie stanowiło wyraz uznania dla międzynarodowego znaczenia Polski ze strony tych dwóch państw, decydujących o rozwoju procesu integracji europejskiej. W ramach tej organizacji Polska nawiązała bliższą współpracę z Francją i Niemcami, którzy są dla RP ważnym partnerem gospodarczym. Obecnie inicjatywy współpracy regionalnej mają mniejsze znaczenie, ponieważ większość jej uprawnień przejęła Unia Europejska.
W 1990 roku powstała organizacja, której celem jest koordynowanie działań Czechosłowacji (od 1993r. Czechy i Słowacja), Polski i Węgier. Organizacja ta została nazwana Grupą Wyszechradzką. W jej ramach powstała w 1992r. Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu (CEFTA), do której później dołączyło 6 państw powstałych po rozpadzie Jugosławii oraz Albania, Bułgaria i Rumunia. Grupa Wyszechradzka i CEFTA pozwalają na integrację ekonomiczną wszystkich państw członkowskich, tj. swobodny przepływ towarów w ramach organizacji. Obecnie większość z tych państw należy do UE, więc przejęła część kompetencji Grupy i CEFTA , które jednakże nadal ogrywają ważną rolę w stosunkach między państwami członkowskimi.
Duży wpływ na bezpieczeństwo wojskowo-polityczne Polski ma członkowstwo w NATO. Pakt Północnoatlantycki zapewnia nam pomoc w razie ataku obcego państwa na nasze terytorium, zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Polska należy do Paktu od 1999 roku. Od tamtej pory zacieśniliśmy współpracę wojskową z państwami należącymi do Paktu, poprzez m.in. wspólne ćwiczenia wojskowe i wymianę doświadczeń. Biorąc udział w akcjach prowadzonych przez NATO np. w Afganistanie, Polska zyskała zaufanie swoich partnerów oraz opinię godnego i zaufanego sojusznika. RP ma znaczący wkład w utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa. Pakt stabilizuje stosunki w obrębie państw nadbałtyckich, dzięki czemu nie mamy wojny za naszą wschodnią granicą. NATO utrzymuje pokój w Europie, więc Polska może się swobodnie i niezachwianie rozwijać.
Natomiast członkowstwo w Unii Europejskiej wpłynęło na nasze bezpieczeństwo polityczne i gospodarcze. Udział w Wspólnotach Europejskich oznacza unię celną i jednolity rynek wewnętrzny wszystkich państw członkowskich. Zapewnia też swobodny przepływ kapitału, produktów i ludzi (strefa Schengen) w obrębie UE. Wpływa to niezahamowany rozwój polskiej gospodarki. Duży wpływ na rozwój gospodarczy Polski mają również dotacje z budżetu UE. Stały dopływ gotówki wpływa pozytywnie na gospodarkę i stymuluje ją. Wpływ na polityczne bezpieczeństwo Polski ma WPZiB, czyli Wspólna polityka zagraniczna
i bezpieczeństwo. Ma ona na celu prowadzenie wspólnych działań na rzecz wspierania demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka. W ramach wspólnej polityki zagranicznej UE prowadzi misje pokojowe np. w Kosowie oraz pomaga państwom nienależącym do Unii. Aby zapewnić bezpieczeństwo państwom członkowskim UE buduje wspólny system bezpieczeństwa, ściśle związany z NATO oraz prowadzi do rozbrojenia państw, co ma na celu utrzymanie pokoju.
Znaczną rolę w utrzymaniu naszego bezpieczeństwa gospodarczego ma członkowstwo w OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Organizacja ta zrzesza najbogatsze państwa światowe. Jej działania mają na celu dalszy wzrost gospodarczy państw członkowskich i rozwój wolnego handlu. Dzięki członkowstwu w OECD wiele światowych rynków otworzyło się na polskie produkty, a nasza gospodarka zaczęła się szybciej rozwijać.
Według „Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” opublikowanej 13 listopada 2007 r. na stronie www.wp.mil.pl wynika, że największym zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa gospodarczego jest uzależnienie się Polski od dostaw surowców energetycznych z jednego źródła. Aby zapewnić sobie niezależność energetyczną od Rosji, która do tej pory jest głównym dostawcą ropy naftowej i gazu do Polski, nasz rząd szuka alternatywnych dostawców. Jednym z pomysłów jest zbudowanie gazo portu w Świnoujściu, który miałby odbierać gaz płynący do Polski z Arabii Saudyjskiej. Pomysł jest dobry, jednakże kosztowny. Innym pomysłem jest sprowadzanie do Polski gazu
z rejonu Morza Czarnego, jednakże budowa rurociągu też może długo potrwać. Nasze zasoby gazu i ropy, pomimo że nie są aż tak mało są niewystarczające dla polskiej gospodarki. Jeżeli uda nam się uniezależnić od rosyjskiego gazu i ropy naftowej naszemu bezpieczeństwu gospodarczemu nie będzie nic zagrażać.
Jak wynika z komunikatu z badań CBOS BS/98/2009 „Bezpieczeństwo Polski na arenie międzynarodowej” Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju, nie obawiają się utraty niepodległości. Jednakże ponad połowa uważa, że niewystarczająco dbamy o nasze interesy na arenie międzynarodowej.
Obiektywnie sądząc Polska jest bezpieczna na arenie międzynarodowej. Wszystkie organizacje, do których należy mają na celu zapewnienie tego bezpieczeństwa. Pod względem gospodarczym zapewniają ją OECD, UE i CEFTA, pod względem militarno-politycznym NATO, UE, Trójkąt Weimarski i Grupa Wyszechradzka.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy