profil

St Valentine's Day

poleca 85% 877 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Nauczyciel: Agnieszka Latos
Klasa: V
Temat lekcji: St Valentine's Day.
Cel ogólny: poznanie słownictwa związanego z Walentynkami
Cele szczegółowe/operacyjne:`
-uczeń zna słownictwo związane z Walentynkami: Valentine's cards, chocolates, teddy bear, roses, ---bouquet, Cupid, wrap a gift, give a Valentine's Day card/gift, ring, shy
-uczeń potrafi poprawnie zapisać i wymówić poznane słownictwo,
-uczeń potrafiw oparciu o tekst z podręcznika ze str. 114 zdecydować o poprawności zdań,
-uczeń potrafidopasować do siebie dwa fragmenty walentynkowych wierszyków,
-uczeń potrafi„rozszyfrować” wierszyk i wiadomości napisane „w języku smsowym”.
Metody i formy pracy: praca z całym zespołem klasowym, praca indywidualna, praca w parach, zabawy językowe.
Materiały i środki dydaktyczne: podręcznik New Friends 2, karty obrazkowe, płyta CD, odtwarzacz, w miarę możliwości tablica interaktywna.
Planowany przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu lekcji – wyświetlenie lub zapisanie na tablicy pomieszanych kilku słów i zwrotów, które uczniowie poznali na lekcjach o Halloween i o Bożym Narodzeniu oraz wyrażeń dotyczących Walentynek: Valentine's cards, chocolates, teddy bear, roses, bouquet, Cupid, wrap a gift, give a Valentine's Day card/gift, ring, shy i poproszenie uczniów, aby w parach uporządkowali słownictwo w trzy grupy. Następnie omówienie z uczniami, jak pogrupowali słówka i wyjaśnienie z pomocą kart obrazkowych znaczenia wyrażeń związanych z Walentynkami.
2. Zanotowanie słownictwa do zeszytu i powtórzenie go za nauczycielem w celu utrwalenia wymowy.
3. Utrwalenie poznanego słownictwa poprzez zabawy językowe:
a) nauczyciel pokazuje karty obrazkowe zakryte kartką z wyciętym otworem i podaje słówko. Jeśli uczniowie uważają, że słowo określa to, co jest na karcie obrazkowej, klaskają trzy razy. Jeśli uważają, że nie, trzy razy tupią nogami.
b) nauczyciel „pisze” słowa w powietrzu, a uczniowie je odgadują lub – jeśli nauczyciel pracuje z tablicą interaktywną, wyświetla na niej słowa dotyczące Walentynek zapisane ciągiem, bez znaków interpunkcyjnych i bez samogłosek, a uczniowie próbują je odczytać:
gvvlntnsdcrdchcltscpdshwrpgfttddbrcrdsrssrngbqt
4. Praca z tekstem dotyczącym Walentynek z podręcznika ze str. 114. Uczniowie słuchają tekstu, a następnie decydują, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Chętni uczniowie odczytują zdania i podają odpowiedzi.
5. Nawiązując do fragmentu z czytanki o wierszykach walentynkowych nauczyciel prosi uczniów o dopasowanie dwóch fragmentów wierszy z podręcznika ze str. 114. Uczniowie sprawdzają, czy poprawnie wykonali zadanie poprzez wysłuchanie nagrania.
6. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej lub rozdaje dzieciom kopie wierszyka walentynkowego napisanego z wykorzystaniem „języka smsowego” (dostępne w internecie). Po krótkiej dyskusji, dlaczego w smsa-ch korzysta się ze skrótów, uczniowie pracując w parach mają za zadanie zmienić wierszyk na poprawną angielszczyznę.
7. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej – rozszyfrowanie kilku wiadomości „w języku smsowym”:
Chętni uczniowie mogą napisać wierszyk walentynkowy z zastosowaniem „języka smsowego”.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty