profil

Terminy rozpatrzenia spraw

poleca 89% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Terminy rozpatrzenia spraw:
• natychmiastowy
• 1 miesiąc
• 2 miesiące: w tym przypadku organ musi poinformować stronę z jakich przyczyn nie wydał decyzji w terminie miesięcznym i wskazać termin w którym sprawa zostanie rozpatrzona
Wszczęte postępowanie może zostać zawieszone na skutek przejściowych okoliczności np. wyjazd strony na delegację, uniemożliwiających jego prowadzenie. Następuje to mocy postanowienia organu. Ustanie tych przyczyn powoduje wznowienie zawieszonego postępowania, które toczy się nadal.
Jeżeli wystąpią przesłanki czyniące postępowanie bezprzedmiotowym np. śmierć, wyjazd na stałe za granice , organ w drodze postanowienia umarza postępowanie. Kończy postępowanie administracyjne wydanie decyzji będącej aktem indywidualnym od której stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu II instancji za pośrednictwem organu I instancji. Od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta wydawanych w ramach zadań własnych gminy stronie przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
W trakcie postępowania organ wydaje postanowienie np. o ukaranie świadka grzywną, dopuszczenie dowodu można złożyć , zależenie w terminie 7 dni.
W skład decyzji wchodzi: określenie organu, miejscowość data, podanie podstawy prawnej, czyli konkretnej ustawy np.. Ordynacja podatkowa na mocy której decyzja jest podejmowana w zależności od sprawy uzasadnienie faktyczne i prawne, podpis osoby wydającej decyzje, oraz pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych.
W przypadkach przez prawo wskazanych bądź sytuacji przyczynienia się do szybszego rozstrzygnięcia sprawy strony mogą zawrzeć przed organem administracji ugodę mającą moc obowiązującą.
Organ odwoławczy może zaskarżoną decyzję: a) utrzymać w mocy b) uchylić w całości lub w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy (rozstrzygnąć), albo umorzyć decyzję w I instancji c) umorzyć postępowanie odwoławcze gdy jest bezprzedmiotowe.
Wzruszenie (zburzenie) ostatecznych decyzji administracyjnych może nastąpić za pomocą nadzwyczajnych środków tj.:
• wznowienia postępowania z przyczyn określonych w KPA (strona / urząd ),
• stwierdzenie nieważności decyzji
• decyzja, której wykonanie nosiłoby znamiona przestępstwa
• uchylenie decyzji niewadliwych: jeżeli na mocy decyzji strona nie nabyła prawa może nastąpić w każdym czasie, jeżeli nabyła prawo uchylenie następuje za jej zgodą. Uchylenie nastąpi z przyczyn określonych w KPA także w drodze decyzji organu naczelnego bądź zmienienie decyzji w zakresie w jakim narusza interes gospodarczy państwa albo zagraża zdrowiu lub życiu obywateli bądź w inny sposób narusza interes państwa.
Sądowa kontrola decyzji - jest w kompetencji wojewódzkich sądów administracyjnych bądź naczelnego sądu administracyjnego.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty