profil

Reprezentacja podmiotów prawnych

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Reprezentacja podmiotów prawnych:
Podmioty prawne mogą działać osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela. Przedstawicielstwo polega na tym, że osoba fizyczna (przedstawiciel) dokonuje w imieniu innej osoby fizycznej lub OP (reprezentowanego) czynności prawnej, która wykazuje skutki prawne bezpośrednio dla reprezentowanego.

Przedstawiciel:
- działa w imieniu reprezentowanego
- składa własne oświadczenie woli
- skutki tego oświadczenia spadają na reprezentowanego

Posłaniec nie posiada własnego oświadczenia woli lecz przenosi w sposób mechaniczny cudze oświadczenie woli, które jeżeli zniekształci/przekręci oceniane będzie wg przepisów o błędzie przy oświadczeniu woli samego wysyłającego.

Tradycyjne wyróżnia się 3 rodzaje przedstawicielstwa:
1) przedstawicielstwo ustawowe – podstawą prawną albo w przepisach rangi ustawy albo w orzeczeniu sądowym. Przedstawicielami ustawowymi na podstawie ustawy są rodzice wobec swoich małoletnich dzieci na podstawie orzeczenia sądu opiekunowie i kuratorzy wobec osób poddanych opiece i kurateli.
2) uprawnienie przedstawiciela do działania opiera się na oświadczeniu woli samego reprezentowanego.
3) Pełnomocnik działa w ramach udzielonego przez mocodawcę pełnomocnictwa (jednostronna czynność prawna) mocodawca uprawnia pełnomocnika do działa w zakresie przez niego oznaczonym. Jeżeli pełnomocnik przekroczy zakres oznaczony to sam ponosi za to odpowiedzialność.

Rodzaje pełnomocnictwa:
- szczególne uprawnienia do dokonania jednej określonej czynności prawnej np. sprzedaż nieruchomości
- rodzajowe – uprawnia do dokonania grupy czynności pewnego rodzaju
- ogólne – umocowanie do dokonywania czynności prawnych tzw. zwykłego zarząd np. zarządzanie hodowlą strusi
- (czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają dodatkowego pełnomocnictwa szczególnego.
- mocodawca może wyznaczyć jednego pełnomocnika – pełnomocnictwo samodzielne
- 2 lub więcej pełnomocników -pełnomocnictwo łączone, każdy pełnomocnik może przyjmować oświadczenia od osób trzecich
- pełnomocnictwo wyraźne – udzielane w sposób wyraźny
- pełnomocnictwo domniemane – z działań takowej osoby domniemamy, że jest ona uprawniona do dokonywania takich czynności np. kelner, kasjer, osoba działająca w lokalu firmy

Aby pełnomocnictwo było ważne spełnione muszą być następujące warunki:
- pełnomocnik musi posiadać umocowanie i działać w jego granicach, w przypadku ich przekroczenia ważność czynności prawnej zależy od potwierdzenia jej przez mocodawcę.
Pełnomocnik odpowiada za wyrządzoną szkodę.
- musi być udzielone w formie przepisanej przez prawo
- czynność prawna musi być możliwa do dokonania przez pełnomocnika np. nie można udzielić pełnomocnictwa do czynności osobistych – procedowanie w przedmiocie dowodu osobistego
- pełnomocnik musi mieć zgodę reprezentowanego

Przedstawicielstwo ukryte – przykładem jego jest sprzedawca komisowy czyli nie ujawnia osobie trzeciej nazwiska osoby, która oddała rzecz do sprzedaży komisowej. Komisant sprzedaje rzecz w imieniu własnym działając w ramach swojego przedsiębiorstwa ale na rachunek klienta

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata