profil

Ściąga.

poleca 85% 158 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ile członków liczy polski parlament?
560.
Z ilu izb składa się polski parlament?
Z dwóch. Izby niższej (sejm) liczącej 460 posłów oraz izby wyższej (senatu) liczącej 100 senatorów.
Trójpodział władzy w Polsce:
Władza ustawodawcza – należy do parlamentu, jej zdaniem jest uchwalenie ustaw. Ustawy to: spisane i uchwalone prawa. Najważniejszą ustawą jest Konstytucja – określa zasady ustroju.
Władza wykonawcza – to urzędnicy, którzy wprowadzają w życie prawa uchwalone przez parlament. Na czele stoi rząd. Rządowi podlega wojsko, prokuratura i policja.
Władze sądownicze – sprawują niezawisłe sądy. Sędziowie powoływani są przez prezydenta. Usunąć ich można tylko w wypadku popełnienia przestępstwa.
Zadania premiera i prezydenta:
Prezydenta:
ratyfikacja umów międzynarodowych
nadawanie odznaczeń
mianowanie i odwoływanie ambasadorów w Polsce
stosowanie prawa łaski
powoływanie premiera
ma prawo veta
Premiera:
kieruje bieżącą polityką państwa
wydaje rozporządzenia
negocjuje i zawiera umowy
powołuje i odwołuje ministrów
kieruje administracją rządową
przewodniczy posiedzeniom
zapewnia wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo państwa
przygotowuje budżet
Powoływanie rządu:
Po wyborach parlamentarnych stary rząd poddaj się dymisji. Prezydent wyznacza premiera. (Zwykle jest to kandydat wskazany przez zwycięską partię). Nowy premier ma dwa tygodnie na stworzenie i przedstawienie go prezydentowi, który go powołuję. Rząd musi uzyskać votum zaufania sejmu. Jeśli za rządem nie opowie się większość sejmowa, musi się poddać do dymisji. Wtedy nowego premiera proponują posłowie. W przypadku, gdy i on nie uzyska votum i trzecia próba kończy się niepowodzeniem, prezydent rozwiązuje sejm.
Konstytucja – to zbiór najważniejszych praw w państwie, określa ustrój kompetencji organów władzy, zawiera katalog praw i obowiązków obywateli.
Kto może zmienić i uchwalić Konstytucję?
Konstytucję można uchwalić i zmienić kwalifikowaną większością parlamentarną 2/3 (dwóch trzecich) i zatwierdzić w ogólnonarodowym referendum.
Partie polityczne ze względu na ideologię?
Partie prawicowe – dużą wagę przykładają do tradycji wartości (rodzinę, naród, religia) Opowiadają się za wolnością gospodarczą i niskimi podatkami.
Partie lewicowe – starają się chronić interesów grup słabszych w myśli zasady równości i sprawiedliwości społecznych. W tym celu rozbudowują programy opieki społecznej i socjalnej, finansowanych z z wysokich podatków.
Partie centrowe – to te, które starają się wprowadzić kompromis między lewicą, a prawicą.
Co to normy prawne?
Normy prawne – to zbiór norm, które regulują stosunki między ludźmi w taki sposób, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i ochronę własności.
Kto tworzy konwent seniorów?
Konwent seniorów tworzą prezydium sejmu plus liderzy klubów parlamentarnych.
Zasada większościowa - obowiązuje w wyborach do senatu, wygrywa ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
Zasada proporcjonalności - obowiązuje w wyborach do sejmu, czyli procentowy mandatów zgodnie z uzyskanym poparciem wyborców. W Polsce po przekroczeniu progu wyborczego wynoszącego 5%.
Projekt ustawy, jak trafia do komisji sejmowej.
Projekt ustawy trafia do komisji sejmowej. Następnie na plenarne posiedzenie sejmu, gdzie posłowie zgłaszają poprawki. Potem jest głosowanie. Najpierw poprawki, później cała ustawa. Podczas głosowania musi być kworum, czyli 230 posłów.
Uchwalony projekt trafi do senatu, senat akceptuję ustawę, proponuję poprawki lub ją odrzuca. Sejm może odrzucić stanowisko senatu bezwzględną większością głosów, w w przeciwnym wypadku ustawa pozostaje w wersji ustalonej przez senat. Ustawa trafia do prezydenta, który może ją zatwierdzić (wówczas sejm by przełamać veto prezydenta potrzebuję 3/6 (trzech szóstych) głosów), skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją lub podpisać i wówczas w życie po opublikowaniu w dzienniku ustaw.
Koło parlamentarne i klub.
W parlamencie posłowie i senatorowie łącza się w koła parlamentarne (do 15 posłów lub senatorów tej samej partii), lub kluby parlamentarne (powyżej 15 posłów lub senatorów tej samej partii). Kluby, które tworzą i wspierają rząd to koalicja, pozostali to opozycja. Prezydium sejmu tworzą marszałek i vice marszałkowie. Konwent seniorów tworzą prezydium sejmu prezydium sejmu i liderzy klubów parlamentarnych.
Kto ma inicjatywę ustawodawczą w Polsce?
Inicjatywę ustawodawczą w Polsce maja: sejm (posłowie), senat (senatorowie) i rząd (prezydent i obywatele po zebraniu 100 000 tysięcy podpisów.
Kto tworzy prezydium sejmu?
Marszałek i vive marszałkowie.
Co powinna zawierać administracja publiczna?
Musi mieć formę pisemną – minister, czy wojewoda nie może czegoś nakazać ustnie; każda decyzja musi zostać spisana, opatrzona datą oraz własnoręcznym podpisem właściwego urzędnika
powinna zawierać podstawę prawną, czyli określać, na jakiej podstawie została wydana
musi być wydana przez organy administracji publicznej najdalej w ciągu miesiąca od dnia, w którym zwrócił się do nich obywatel (w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu dwóch miesięcy).
Powinna określać, w jaki trybie, do kogo oraz w jakim termie osoby zainteresowane daną sprawą mogą założyć odwołanie (odwołanie przysługuję od każdej decyzji administracyjnej); jeśli rozstrzygnięcie wyższej instancji budzi wątpliwości, można zwrócić się ze skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Immunitet - instytucja prawna, mocą której osoba z niej korzystająca nie podlega określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane.
Interpelacja - jest jedną z form kontroli parlamentarnej. Jest to zapytanie poselskie skierowane do rządu lub członków rządu, na które odpowiedź musi być udzielona w ściśle określonym terminie, możliwe jest również przeprowadzenie nad nią debaty parlamentarnej.
Kadencja - to ściśle określony prawnie czas sprawowania urzędu przez daną osobę lub też pełnienia funkcji przez określoną instytucję. Długość kadencji zależy od wielu czynników i może być m.in. wyrazem siły danego organu państwowego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata