profil

Raport o stanie gminy Rewal

drukuj
poleca 81% 557 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


RAPORT O STANIE GMINY REWAL


CZERWIEC 2007

Spis treści

Statut Gminy Rewal

Zasady funkcjonowania Gminy Rewal:

Organy gminy i ich uprawnienia

• Wójt Gminy
• Zastępca Wójta Gminy
• Sekretarz Gminy
• Skarbnik Gminy
• Kierownicy Referatów

Zadania Gminy Rewal

Inwestycje gminy Rewal

Źródła finansowania gminy

Statut Gminy Rewal

Gmina Rewal jest wspólnotą samorządową tworzoną przez osoby, które stale zamieszkują w jej granicach administracyjnych. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 41 km2 w powiecie gryfickim, województwie zachodniopomorskim. Na zachodzie gmina sąsiaduje z Gminą Dziwnów leżącą w powiecie kamieńskim. Granica południowa jest wspólna z Gminą Karnice i Gminą Świerzno. Natomiast na wschód od Gminy Rewal leży Gmina Trzebiatów. Położona granica jest naturalna i stanowi brzeg Morza Bałtyckiego. Pod względem obszarowym gmina jest jedną z najmniejszych gmin województwa zachodniopomorskiego, świadczy o tym jej powierzchnia. W skład Gminy wchodzi 7 sołectw, obejmujących 7 miejscowości, takich jak Niechorze, Pobierowo, Pogorzelica, Pustkowo, Rewal, Śliwin, Trzęsacz. Gmina Rewal jest gminą wiejską, gdyż nie posiada na swoim terenie żadnego miasta. Siedzibą wszystkich organów Gminy jest miejscowość Rewal, uznawanej za „stolicę” Gminy.

Rys.1.1. Mapa Gminy Rewal

Populacja Gminy Rewal w 2006 roku wyniosła 3450 mieszkańców co daje gęstość zaludnienia na poziomie 83,90 osób/km2 i sprawia, że jest jedną z bardziej zaludnionych gmin w województwie.
Porównując miejscowości można wyróżnić kilka różniących je cech. Biorąc pod uwagę powierzchnię można wyróżnić miejscowości:
- bardzo małe, zajmujące do 10% powierzchni ogólnej gminy, są to Pustakowo i Rewal
- małe zajmujące powierzchnie od 10,1% do 20% powierzchni ogólnej gminy, są to: Niechorze, Śliwin i Trzęsacz,
- średnie zajmujące ponad 20,1% powierzchni ogólnej gminy, są to Pobierowo i Pogorzelica

Wójtem Gminy Rewal jest Robert Marek Skraburski.W Radzie Gminy zasiada 15 radnych, wybranych w wyborach samorządowych na okres 4 lat.

W skład Rady Gminy wchodzą:
- Joanna Drzewińska-Dąbrowska – Przewodniczący Rady Gminy
- Karol Ciszek – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
- Andrzej Brzeziński – radny
- Paweł Biłyj – radny
- Ryszard Gutowski – radny
- Stanisław Hoffman – radny
- Waldemar Jaworowski – radny
- Szymon Jędrzejewski – radny
- Henryk Kowal – radny
- Kazimierz Kwiatkowaski – radny
- Tomasz Kwiatkowski – radny
- Lech Sipiak – radny
- Marcin Smoczyk – radny
- Weronika Witecka – radny
Bogusław Woźniak – radny

Informacje ogólne:

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryficki
Rodzaj gminy: wiejska
Wójt: Robert Marek Skraburski
Urząd gminy: ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel. 091 386 26 24
faks 091 386 27 58
Powierzchnia: 41,13 km²
Liczba sołectw: 7
Liczba miejscowości: 7
Populacja (2006)
• liczba ludności 3450
• gęstość 83,90 osób/km²
Strefa numeracyjna: 091 (do 2005)
Tablice rejestracyjne: ZGY

Zasady funkcjonowania Gminy Rewal:

Podstawowe zasady funkcjonowania Gminy Rewal to:
- zasada subsydiarności odnosi się do podziału zadań w gminie, chodzi o to ze gmina realizuje takie zadania, które nie mogą być realizowane przez państwo;
- zasada decentralizacji polega na wykonywaniu przez gminę zadań w imieniu własnym, na odpowiedzialność gminy i za pieniądze gminy;
- zasada samodzielności jest to najbardziej samodzielna jednostka terytorialna, sama odpowiada za siebie i swoje decyzje, daje tez na to pieniądze;
- zasada demokracji;
- zasada unitarności państwo stanowi całość, nie może powstać żadna jednostka autonomiczna.

Organy gminy i ich uprawnienia
Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Rewal stanowią:
• Wójt Gminy - Robert Skraburski;
Wójt Gminy Rewal jest:
1) Organem Wykonawczym Gminy kierującym bieżącymi sprawami gminy i reprezentującym ją na zewnątrz;
2) Kierownikiem Urzędu Gminy – wykonującym uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
3) Szefem Obrony Cywilnej.
Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:
- składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
- prowadzenie gospodarki finansowej gminy;
- projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy;
- określanie polityki płacowej i kadrowej;
- zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena pracowników i przeprowadzanie naboru;
- udzielanie pełnomocnictw procesowych;
- wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;
- wydawanie zarządzeń;
- wydawanie decyzji administracyjnych;
- nadawanie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy;
- podejmowanie czynności w przypadkach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu – które należą do kompetencji rady.
- Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa, regulaminami oraz uchwałami rady.
Wójt bezpośrednio sprawuje nadzór nad:
- Referatem Finansowym;
- Referatem Inwestycji i Integracji Europejskiej;
- Referatem Planowania Przestrzennego i Urbanistyki;
- Referatem Nieruchomości w zakresie organizacji przetargów;
- Referatem Oświaty i Zdrowia w zakresie organizacji placówek oświatowych i służby zdrowia;
- Strażą Gminną.• Zastępca Wójta Gminy;
Zastępca Wójta Gminy Rewal jest:
1) etatowym pracownikiem samorządowym w ramach stosunku pracy wynikającego z powołania;
2) w oparciu o pełnomocnictwo Wójta składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządzania mieniem;
3) wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta Gminy;
4) zastępuje Wójta podczas jego nieobecności lub niemożliwości pełnienia obowiązków.
Bezpośrednio nadzoruje działalność :
- Referatu Nieruchomości;
- Stanowiska Oświaty i Zdrowia;
- obsługą informatyczną i prasową.
Sekretarz Gminy - Elżbieta Łonyszyn;
Sekretarz jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Organizacyjno – Administracyjnego. Sekretarz zapewnia organizacje pracy urzędu, jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania w zakresie ustalonym przez Wójta.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
- w zakresie współpracy z Radą Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi odpowiedzialnym jest za:
a) przygotowanie I sesji nowo wybranej rady Gminy,
b) przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów na sesje,
c) nadzór nad publikacją uchwał i kompletowaniem dokumentacji z prac rady i jej komisji,
d) współpraca z sołtysami i radami sołeckimi;
- w zakresie spraw organizacyjnych:
a) organizowanie pracy biura,
b) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji z prawem,
c) nadzór nad przestrzeganiem przez poszczególne stanowiska pracy,
d) nadzór nad terminowością załatwianych spraw oraz skarg i wniosków,
e) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu,
f) zapewnienie wspólnie z radcami prawnymi obsługi prawnej urzędu.
- w zakresie kontrolnym:
a) kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu,
b) sprawowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
c) kontrola dyscypliny pracy;
- w zakresie spraw kadrowych i bezpieczeństwa pracy:
a) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu,
b) przygotowywanie projektu i zmian Regulaminu Pracy Urzędu,
c) nadzór nad pracą pracowników i nad ich doskonaleniem:
- dokształcanie,
- szkolenia,
- samokształcenie kierowane,
d) opracowywanie zakresów czynności dla pracowników,
e) nadzór nad prowadzeniem ewidencji wyjść, zwolnień, urlopów i nieobecności w pracy,
f) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych pracowników:
- przygotowanie przeprowadzenia naboru pracowników na stanowiska urzędnicze i ogłoszenie rozstrzygnięć,
- dbanie o prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników (akta osobowe pracownika),
- czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników tajemnicy służbowej i państwowej,
- czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników ustaleń wynikających z Regulaminów: Organizacyjnego i Pracy,
- przygotowanie przeprowadzenia ocen pracowników,
a) organizowanie biblioteki i zbiorów przepisów dla potrzeb Urzędu,
b) występowanie z propozycjami zmian w wynagradzaniu pracowników, ich nagradzania,
c) dbałość o dyscyplinę pracy – stosowanie kar i upomnień;
- w zakresie bhp i ppoż oraz gospodarowania mienia budynku Urzędu:
a) przestrzeganie przepisów z zakresu przeprowadzenia okresowych szkoleń z zakresu bhp i ppoż,
b) przestrzeganie terminów okresowych badań lekarskich pracowników, oraz uzyskaniem wymaganych zaświadczeń lekarskich przed podjęciem pracy,
c) egzekwowanie od pracowników dbałości i odpowiedzialności za powierzone mienie na stanowiskach pracy oraz jego zabezpieczenie,
d) dbałość o wyposażenie w potrzebny sprzęt i meble pomieszczeń biurowych oraz zabezpieczenie w materiały biurowe,
e) planowanie i rozliczanie kosztów utrzymania Urzędu;
- w sprawach wyborów, referendów i konsultacji społecznych:
a) pełnienie funkcji Urzędnika Wyborczego Gminy,
b) prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem wyborów wszystkich szczebli oraz referendum i konsultacji społecznych,
c) przygotowanie i zabezpieczenie kampanii wyborczej w sołectwach;

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Referatem Organizacyjno – Administracyjnym;
2) Stanowiskami samodzielnymi:
a) Spraw Obywatelskich,
b) Działalności Gospodarczej;
3)Obsługą Prawną Gminy.
• Skarbnik Gminy - Ireneusz Jasiński;
Skarbnik Gminy zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością referatu oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.
Skarbnik jest Głównym Księgowym budżetu gminy i jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowego.
Jest odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu spraw finansowych nakreślonych przepisami zawartymi w ustawach i przepisach wykonawczych:
1) finansach publicznych;
2) ordynacji podatkowej;
3) o samorządzie gminnym;
4) o podatkach i opłatach lokalnych;
5) o rachunkowości.
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
- przygotowanie projektu budżetu w oparciu o procedurę uchwalona przez Radę Gminy;
- bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu przez wszystkie jednostki organizacyjne;
- nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenie rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
- dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
- kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
- przygotowanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji gminy;
- przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał wywołujących środki finansowe dla gminy;
- podpisywanie z upoważnienia Wójta decyzji i pism z zakresu gospodarki finansami publicznymi.
Do zadań Skarbnika jako Kierownika Referatu należy:
- sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad Referatem Finansowym;
- kierowanie realizacją zadań w zakresie spraw prowadzonych przez podległy referat;
- zapewnienie koordynacji pracy referatu;
- wykonywanie bezpośredniego obowiązku zwierzchnika służbowego wobec podległych pracowników w referacie;
- podejmowanie inicjatyw w zakresie wydawania przepisów gminnych należących do zakresu działania referatu;
- opracowanie propozycji podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska pracy.
• Kierownicy Referatów
Zadania wspólne dla kierowników referatów:
1) kierują realizacją zadań gminy w zakresie spraw wyznaczonych referatowi;
2) sprawują kontrolę i nadzór nad pracą kierowanych przez siebie pracowników referatu;
3) zapewniają koordynacje działalności referatu;
4) wykonują obowiązki bezpośredniego zwierzchnika służbowego wobec podległych pracowników referatu;
5) podpisują z upoważnienia Wójta Gminy pisma i decyzje administracyjne z zakresu spraw prowadzonych przez dany referat;
6) w szczególności do zakresu zadań kierowników referatów należy:
a) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwienia spraw należących do referatu,
b) czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
c) bieżąca ocena pracowników, występowanie z propozycjami kar i nagród i awansów wobec podległych pracowników,
d) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy oraz racjonalnego wykorzystania czasu pracy w celu poprawy jakości pracy,
e) przekładanie projektu podziału zadań między podległymi pracownikami,
f) nadzór nad przestrzeganiem przepisów na stanowiskach pracy głównie: ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów bhp i ppoż, dostępie do informacji publicznej i zamówieniach publicznych,
g) dbałość o powierzone mienie,
h) przygotowywanie projektów przepisów gminnych bądź innych uregulowań w celu opracowania wystąpień pod obrady sesji, bądź podjęcia stosownych zarządzeń, zawierania umów, opracowań itp.,
i) zgodnie z uchwalona procedurą przygotowania budżetu gminy – opracowywanie wskaźników do budżetu gminy z zakresu spraw prowadzonych w referacie oraz opracowywanie prognoz i analiz,
j) współpraca z radą, radnymi, sołtysami i jednostkami organizacyjnymi, udzielając wyjaśnień na zapytania, skargi i wnioski w trybie przewidzianym przepisami prawa,
k) organizowanie narad i szkoleń z pracownikami z zakresu zadań prowadzonych w referacie.
Referat Finansowy

Skarbnik
Ireneusz Jasiński

Za-ca głównego księgowego
Agnieszka Tasarz

Płace i rozliczenia ZUS
Anna Szwaluk

Księgowość i rozliczenia za nieruchomości
Anna Marcinkowska

Księgowość budżetowa
Maria Nadzikiewicz

Podatki i opłaty
Małgorzata Kalinkiewicz

Księgowość podatków i opłat
Barbara Gradowska

Zadania Referatu Finansowego w zakresie budżetu gminy:
- opracowanie i przygotowanie projektu budżetu gminy;
- opracowanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu;
- wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków;
- przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
- opracowywanie projektów uchwał sprawie zmian w budżecie;
- rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych;
- planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania (w tym dla jednostek spoza sfery finansów publicznych w oparciu o złożone wnioski);
- finansowanie powiązanych z budżetem gminy jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową;
- prowadzenie sprawozdawczości finansowej z realizacji budżetu – opracowywanie sprawozdań rocznych w celu absolutorium;
- realizowanie zadań wynikających z przepisów szczególnych np. z ustawy o funduszu socjalnym (obsługa funduszu socjalnego);
- współpraca z RIO, Urzędem Skarbowym i bankami.

Referat Organizacyjno – Administracyjny

Sekretarz Gminy
Elżbieta Łonyszyn

Obsługa Rady Gminy i Obrona Cywilna
Albin Bojkowski

Obsługa sekretariatu i kadr
Izabela Fiedukowicz – Pabin

Zadania Referatu Organizacyjno – Administracyjnego w zakresie obsługi Biura Rady Gminy:
- prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej oraz merytoryczno – prawnej rady i jej organów przy współpracy z radca prawnym:
a) organizowanie – przygotowanie sesji, posiedzeń komisji,
b) opracowywanie i zbieranie materiałów pod obrady sesji oraz materiałów obrad – protokołów,
c) prowadzenie rejestrów uchwał, wniosków, opinii, interpelacji i formy ich przekazywanie do załatwienia,
d) opracowywanie projektów uchwał;
- udział w opracowywaniu projektów działania rady i jej organów;
- współdziałanie z przewodniczącymi komisji rady w zakresie zapewnienia udziału w jej pracach i przygotowywaniu materiałów;
- prowadzenie ewidencji radnych oraz załatwianie ich spraw finansowych (diety);
- opracowywanie na zlecenie przewodniczącego rady informacji, ocen i wniosków dla potrzeb rady;
- opracowywanie planów spotkań radnych z wyborcami, dyżurów radnych;
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli zgłaszanych podczas dyżurów i dbanie o ich właściwe przekazanie i załatwienie przez odpowiednie organy;
- podejmowanie działań zleconych przez przewodniczącego w zakresie:
e) współdziałania rady z organizacjami działającymi na terenie gminy,
f) planowanie i organizowanie konsultacji społecznych, referendów, oraz podanie wyników do publicznej wiadomości;
- udział w przygotowaniu wystąpień przewodniczącego rady i przewodniczących komisji
-
- prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie osobowym rady i jej organów;
- obsługa administracyjno – techniczna i prawna jednostek pomocniczych rady – sołectw w ich działaniu;
- planowanie działalności rady;
- udział w organizowaniu przez rade uroczystości obchodów świąt państwowych i lokalnych, rocznic, itp.;
- wykonywanie innych spraw zleconych przez przewodniczącego;
- informowanie społeczności o terminach sesji i tematach obrad;
- załatwianie spraw związanych z wyborami do parlamentu, prezydenta, organów gminy, organów jednostek pomocniczych i innych organów władzy publicznej:
g) przygotowywanie organizacji i obsługi komisji wyborczych,
h) przygotowanie lokali wyborczych ,
i) kompletowanie i archiwowanie dokumentacji po wyborach,
j) współpraca z Komisarzem Wyborczym i Delegaturą Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego.
Zadania Referatu Organizacyjno – Administracyjnego w zakresie organizacji pracy urzędu:
1) prowadzenie rejestru uchwał rady i zarządzeń Wójta,
2) przesyłanie w trybie i terminie ustalonym uchwał rady i zarządzeń Wójta – do organów nadzoru (Wojewody i RIO);
3) przekazywanie uchwał na poszczególne stanowiska pracy celem ich realizacji;
4) gospodarowanie funduszem płac przeznaczonym dla obsługi rady gminy;
5) nadzorowanie biegu sprawozdań i opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących postulatów, wniosków od mieszkańców;
6) wykonywanie prac zleconych związanych z wyborami do różnych szczebli i referendum;
7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków od obywateli – przekazywanie ich odpowiednim pracownikom do załatwienia i dbanie o terminowość ich załatwienia – opracowywanie analiz i sprawozdań z ich realizacji;
8) prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do publikacji i wglądu;
9) przekazywanie uchwał i załączników do uchwał, oraz zarządzeń, regulaminów i innych materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – droga elektroniczną i gazecie lokalnej;
10) współpraca z sołectwami;
11) kompletowanie zbioru publikacji prasowych i dokumentowanie udzielonych odpowiedzi i sprostowań;
12) prowadzenie dzienników z przepisami prawnymi, czasopism oraz zakupu wydawnictw specjalistycznych.
Referat Inwestycji i Integracji Europejskiej
Zadania Referatu Inwestycji i Integracji Europejskiej w zakresie inwestycji:
1) planowanie przygotowań, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych;
2) udział w opracowaniu, aktualizacji i zatwierdzaniu programu gospodarczego gminy;
3) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania, wieloletnich programów i potrzeb społecznych;
4) określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;
5) koordynowanie robót związanych z zatwierdzaniem projektów technicznych;
6) ustalanie kosztów inwestycji oraz udział w opracowaniu projektu budżetu na dany rok;
7) dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień publicznych i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub usług;
8) przygotowanie umów lub pełnomocnictw w zakresie obowiązków i odpowiedzialności dla inspektorów nadzoru inwestorskiego;
9) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwał rady i finansowanych z budżetu wraz z koordynacją działań przebiegu robót;
10) sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizacje inwestycji i remontów;
11) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczanie jej kosztów poprzez:
a) sprawdzanie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,
b) sprawdzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,
c) wyegzekwowanie ewentualnych odszkodowań i kar umownych,
d) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazanie inwestycji do użytkowania,
e) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych;
12) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w zakresie zgodności z planem zagospodarowania;
13) zapewnienie zgodności z prawem przeprowadzenie przetargów na roboty i usługi;
14) organizowanie współpracy władz gminy z innymi samorządami i instytucjami w zakresie zadań promujących gminę pod kątem realizowanych inwestycji;
15) tworzenie banku informacji o stanie gospodarczym gminy oraz projektowanych zamierzeniach;
16) aktualizowanie i monitorowanie zadań ujętych w Strategii Gminy;
17) sporządzanie banku ofert gospodarczych i ich bieżąca aktualizacja;
18) nawiązywanie kontaktów zagranicznych z miastami partnerskimi;
19) promowanie gminy poprzez współpracę z mediami.
Zadania Referatu Inwestycji i Integracji Europejskiej w zakresie koordynowania projektów unijnych i funduszy europejskich:
1. prowadzenie stałego monitoringu funduszy unijnych w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy;
2. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych – współpraca w tym zakresie z referatami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy;
3. nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;
4. wdrażanie strategii rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych;
5. podejmowanie działań i kierowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej;
6. współpraca z podmiotami gospodarczymi, w tym koordynowanie spraw związanych z funduszami poręczeń kredytowych;
7. aktualizowanie i diagnozowanie zjawisk społeczno – gospodarczych zachodzących w gminie;
8. promowanie gminy, poprzez:
a) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych o gminie,
b) przygotowanie materiałów promocyjnych i uczestnictwo w misjach gospodarczych,
c) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
d) współpraca z mediami. Promowanie gminy w tym zakresie odbywać się będzie przy współpracy z CIPR,
9. współpraca z Euroregionem, samorządem powiatowym i wojewódzkim w sprawach integracji w celu realizacji zadań, udział w szkoleniach, spotkaniach i seminariach.


Referat Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
Kierownik referatu
Mirosław Hussakowski

Inwestycje i gospodarka komunalna
Teofil Andryka

Stanowisko administracyjne
Kamila Pietrzak

Ochrona środowiska i leśnictwo
Joanna Włodarczyk

Zamówienia publiczne
Tomasz Bartkowski


Zadania Referatu Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
1. przygotowywanie materiałów i sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2. koordynowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego:
a) zbieranie i kompletowanie wniosków,
b) przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania,
c) zlecenie wykonania opracowań z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych,
d) podanie do publicznej wiadomości i zebranie stosownych uzgodnień,
e) zbieranie uwag do projektu planu i przedstawienie ich celem rozpatrzenia,
f) przedstawienie projektu planu pod obrady sesji celem ich uchwalenia;
3. realizowanie zadań wynikających z planów zagospodarowania i studium,
4. sporządzanie prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania na środowisko;
5. wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania i studium,
6. prowadzenie rejestru planów zagospodarowania;
7. prowadzenie negocjacji warunków wprowadzania zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania;
8. wydawanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania;
9. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stwierdzenia ich wygaśnięcia – przeprowadzenie w tym zakresie ewentualnych rozpraw administracyjnych;
10. gromadzenie odpisów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dot. zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
11. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
12. obsługa i współpraca z komisją architektoniczną;
13. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty planistycznej w związku ze zbywaniem nieruchomości ujętych w uchwalonym planie zagospodarowania;
14. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i opiniowaniem decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości pod kątem zgodności z planem zagospodarowania;
15. opiniowanie zmian charakteru użytkowania gruntów z rolnego i leśnego, na nierolny i nieleśny.
Referat Nieruchomości
Kierownik referatu
Ewa Korczyńska

Stanowisko gospodarki nieruchomościami
Justyna Wyskwar

Stanowisko gospodarki lokalami, najmu i dzierżaw
Grażyna Duch

Zadania Referatu Nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. tworzenie zasobów gruntów na potrzeby gminy poprzez wykup i komunalizację;
2. przygotowywanie do sprzedaży gruntów osobom fizycznym i prawnym:
a) w formie przetargowej,
b) w formie bezprzetargowej;
3. wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielone pod budowę ulic;
4. wykonywanie prac związanych z realizacją inwestycji gminnych wraz z opracowaniem projektów podziałów nieruchomości;
5. przygotowywanie wycen nieruchomości pod budowę domów oraz ustalanie zasad cen gruntów niezabudowanych i pod zabudowę;
6. korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości oraz składanie oświadczeń o wykonywania prawa pierwokupu;
7. dokonywanie zamian gruntów;
8. zawieranie umów na dzierżawę terenów i nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat i ich egzekwowanie;
9. dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawionych nieruchomości;
10. zbywanie gruntów w formie:
a) użytkowania wieczystego,
b) użyczenia,
c) oddania w zarząd,
d) uwłaszczenia;
11. określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali;
12. wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste;
13. ustalanie zakresu i warunków użytkowania, wygasania prawa użytkowania;
14. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność;
15. przyjmowanie roszczeń odszkodowania od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste;
16. przyjmowanie wniosków o przyjęcie zbędnych nieruchomości lub ich części będących w użytkowaniu wieczystym;
17. przygotowywanie projektów podwyżek i ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości, oraz dzierżawy i najem;
18. stosowanie rocznych opłat za niewykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem;
19. zapewnienie gruntów pod pracownicze ogrody działkowe i nadzór nad ich wykorzystaniem;
20. oznaczenie nieruchomości i prowadzenie operatu nazewnictwa ulic, placów, numeracji nieruchomości numerami porządkowymi – wspólnie ze stanowiskiem spraw obywatelskich;
21. zatwierdzenie statutu wspólnoty gruntowej:
a) tworzenie wspólnoty przymusowej,
b) zatwierdzać zbywanie, zmiany oraz przeznaczenie gruntów dla wspólnot;
22. prowadzenie spraw związanych z ochrona gruntów rolnych, zmian sposobu przeznaczenia gruntów
23. współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych;
24. scalanie i wymiana gruntów;
25. regulowanie stanów prawnych dróg gminnych;
26. występowanie do Agencji Własności o bezpłatne przekazanie gruntów na cele publiczne.
Zadania Referatu Nieruchomości w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. realizowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi Gminy;
2. określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych;
3. ustalanie cen za budynki i lokale;
4. wymierzanie czynszów za najem lokali;
5. zawieranie umów najmu i dzierżaw na lokale;
6. przygotowywanie propozycji remontów lokali;
7. opracowywanie propozycji zbywania lokali, rozkładania na raty ceny nabycia i stosowanie ulg i umorzeń;
8. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i działaniem wspólnot mieszkaniowych;
9. prowadzenie rejestru dzierżawców i najemców;
10. wydawanie zaświadczeń o wartości nieruchomości:
a) dla potrzeb emerytalno – rentowych,
b) w celach podatkowych i finansowych.Zadania Gminy Rewal

Celem działania gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu.
Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Gmina realizuje zadania własne, zlecone lub powierzone.
Do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy.


Tab. 1 Zadania własne gminy

1. ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska - Ochrona przyrody

2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów - Remont i budowa nowych dróg i tras kolejki wąsko torowej.

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną - Zaopatrzenie w wodę
- Gospodarka ściekowa
- Gospodarka odpadami stałymi
- Energia elektryczna
- Energia cieplna

4. lokalnego transportu zbiorowego - Komunikacja zbiorowa
5. ochrony zdrowia - Ośrodki zdrowia
6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych - Przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
7. komunalnego budownictwa mieszkaniowego
8. edukacji publicznej - Oświata i kultura
9. kultury w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury - Dofinansowania i utrzymanie bibliotek.
10.kultury fizycznej turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - Budowa nowych obiektów sportowych
- Dofinansowywanie klubów sportowych
11.targowisk i hal targowych
12.zieleni gminnej i zadrzewień
13.cmentarzy gminnych
14.porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego - Bezpieczeństwo Publiczne

15.utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
16.polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
17.wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
18. promocji gminy - Szlaki turystyczne
- Turystyka wiejska
- Wydawanie biuletynów
19.współpracy z organizacjami pozarządowymi
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw


Inwestycje gminy Rewal
Tab. 2 Podział inwestycji na restrukturyzacyjne, infrastrukturalne i produkcyjne
Inwestycje restrukturyzacyjne
Przebudowa odcinka ulicy Grunwaldzkiej od ulicy Jana z Kolna do ulicy Granicznej w Pobierowie
Przebudowa szlaków i ciągów pieszych parku zdrojowego przy ulicy Parkowej w Niechorzu
Przebudowa ulicy Klifowej w Rewalu
Przebudowa odcinka ulicy Bohaterów Westerplatte i ulicy Sikorskiego, planu przy ulicy Sikorskiego oraz głównego dojścia i zejścia na plażę w Rewalu
Przebudowa ulicy Piaskowskiej od ulicy Poznańskiej do ulicy Granicznej w Pobierowie
Przebudowa odcinka ulicy Morskiej, Parkowej i Pocztowej, ulicy Mazowieckiej, placu przy ulicy Mazowieckiej oraz głównego dojścia i zejścia na plażę w Niechorzu
Ratowanie ruin kościoła w Trzęsaczu

Inwestycje infrastrukturalne
Budowa głównego przystanku komunikacji autobusowej i punktu informacji turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pobierowie
Budowa zejścia i dojścia na plażę przy ul. Klifowej w Trzęsaczu wraz z zagospodarowaniem terenu
Budowa i przebudowa ulicy Łokietka, Słowackiego i Szczęśliwej w Rewalu
Budowa ciągu pieszo-jezdnego i chodnika wraz z oświetleniem od ulicy Szczecińskiej do zejścia na plażę w Rewalu
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pobierowie
Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Pogorzelicy
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Niechorze-Rewal

Inwestycje produkcyjne
Budowa centrum informacji turystycznej w Pogorzelicy
Budowa centrów ratownictwa w Niechorzu i Pobierowie
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby klas „0” w Zespole Szkół sportowych w Rewalu
Przebudowa atrium na bibliotekę szkolną i przebudowa pomieszczeń szkolnych na świetlicę i klasę „0” w Pobierowie
Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu
Budowa centrów sportowych w Rewalu, Niechorzu i Pobierowie

Źródła finansowania gminy
1. Źródłami dochodów własnych gminy są:
1) wpływy z podatków:
a) od nieruchomości,
b) rolnego,
c) leśnego,
d) od środków transportowych,
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
f) od posiadania psów,
g) od spadków i darowizn,
h) od czynności cywilnoprawnych;
2) wpływy z opłat:
a) skarbowej,
b) targowej,
c) miejscowej,
d) administracyjnej,
e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze
f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
4) dochody z majątku gminy;
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89.
3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.
Zgodnie z ustawą źródła finansowania gminy Rewal przedstawiają się w następujący sposób:
1. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.977.228
2. Podatek od nieruchomości 5.500.000
3. Wpływy z opłaty skarbowej 750.000
4. Podatek od środków transportowych 350.000
5. Podatek rolny 350.000
6. Wpływy z opłaty targowej 300.000
7. Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 290.000
8. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 239.600
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200.000
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000
11. Podatek leśny 200.000
12. Udziały w podatku o działalności gospodarczej osób fizycznych 100.000
13. Podatek od spadków i darowizn 57.345
14. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 40.000
15. Opłata eksploatacyjna 15.000
16. Podatek od posiadania psów 10.000
Wpływy z opłaty miejscowej 1.000
Budżet Gminy Rewal
Na dochody budżetowe gminy wpływają:
- dochody własne gminy,
- inne dochody gmin w formie dotacji, subwencji oraz udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody własne gminy są w pewnym stopniu zależne od gminy. W dochodach własnych dominuje wpływ z podatku od nieruchomości i wpływy z opłaty klimatycznej. Mniejszą pozycję stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, opłata targowa, podatek rolny i podatek od środków transportowych. Wynika to z naturalnego usytuowania gminy także poziomu ulg, zwolnień luz obniżeń w stosunku do ustawowych stawek jednostkowych. Na wysokość i wielkość podatków mają wpływ decyzje samorządu gminnego. W grupie innych dochodów gminy największy udział mają subwencje i dotacje, których globalna wielkość jest uzależniona od zakresu zadań zleconych gminie
Tab. Wydatki budżetowe w latach 2004-2006 Gminy Rewal
Wyszczególnienie Wartość w zł
2004 r. Udział w % 2005 r. Udział w % 2006 r. Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo 15 560 0,10 159 962 0,81 6 256 0,03
Rybołówstwo i rybactwo 1 000 0,01 0 0 0 0
Transport i łączność 1 848 733 12,06 1 208 741 6,10 2 294 725 12,14
Turystyka 813 853 5,31 1 588 195 8,01 909 210 4,81
Gospodarka mieszkaniowa 604 907 3,95 3 033 054 15,30 2 012 328 10,65
Działalność usługowa 42 689 0,28 3 050 0,02 7 000 0,04
Administracja publiczna 1 927 114 12,57 2 455 438 12,39 2 667 672 14,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 542 0,04 17 041 0,09 12 689 0,07
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 712 0,02 0 0 0 0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
405 833
2,65
327 023
1,65
546 679
2,89
Obsługa długu publicznego 669 766 4,37 869 167 4,39 425 345 2,25
Różne rozliczenia 0 0 965 095 4,87 152 822 0,81
Oświata i wychowanie 3 685 111 24,05 3 462 234 17,47 4 521 552 23,93
Ochrona zdrowie 242 450 1,58 188 492 0,95 240 010 1,27
Opieka społeczna 533 169 3,48 508 792 2,57 595 117 3,15
Edukacyjna opieka wychowawcza 483 260 3,18 461 008 2,33 386 016 2,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 962 951
19,33
2 842 028
14,34
2 081 016
11,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
302 526
1,97
821 709
4,15
1 014 604
5,37
Kultura fizyczna i sport 777 889 5,00 909 458 4,59 1 023 434 5,42
RAZEM 15 325 060 100 19 820 487 100 18 896 475 100

Tab. Dochody budżetowe w latach 2004-2006 w Gminie Rewal.
Wyszczególnienie Wartości w zł
2004 r. Udział w % 2005 r. Udział w % 2006 r. Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo 0 0 102 000 0,51 0 0
Transport i łączność 306 000 1,88 193 751 0,97 300 639 1,49
Turystyka 154 466 0,95 16 000 0,08 18 000 0,09
Gospodarka mieszkaniowa 5 473 682 33,70 8 474 188 42,40 7 941 339 32,28
Administracja publiczna 372 614 2,29 296 980 1,49 515 863 2,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5 542
0,03
16 126
0,08
12 189
0,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 164
0,03
105 000
0,53
0
0
6 726 343 41,41 7 732 376 38,69 8 593 734 42,49
Różne rozliczenia 1 916 841 11,80 1 958 620 9,80 1 738 810 9,31
Oświata i wychowanie 269 748 1,66 259 564 1,30 254 201 1,26
Opieka społeczna 291 831 1,80 311 165 1,56 262 747 1,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
402 168
2,48
270 425
1,35
325 706
1,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
18 278
0,11
0
0
0
0
Kultura fizyczna i sport 300 000 1,85 250 000 1,25 112 833 0,56

RAZEM 16 242 677 100 19 986 195 100 20 076 061 100


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy