profil

Ściąga WOS

poleca 85% 207 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Człowiek jest istotą społeczną:
-jest nie odwracalnie związany ze społeczeństwem,
-realizuje swoje potrzeby żyjąc w społeczeństwie,
-kształtuje swoją wiedze o świecie,
-społeczeństwo umożliwia mu przeżycie w początkującym okresie przezucia,
2. Czynniki determinujące życie społeczne:
-biologiczne,
-psychologiczne,
-geograficzne,
-demograficzne.
3. Proces socjalizacji – proces ciągły, który kształtuje osobowość człowieka, przystosowuje go do życia w społeczeństwie w czasie jego trwania. Jednostka przyswaja sobie obowiązujące w otoczeniu:
- umiejętności niezbędne do życia,
-przyswaja ideały, reguły, normy i hierarchie wartości,
a) I faza – okres dzieciństwa w wyniku kontaktów z rodzicami, rówieśnikami.
b) II faza – wtórna, odbywa się w późniejszym okresie i trwa do końca życia, dokonuje się pod wpływem instytucji społecznej.
4. Skutki źle wypełnianych ról społecznych:
-rozpad norm i wartości,
-osłabienie więzi społecznych,
-konflikty między ludźmi,
-skłócenie ładu społecznego,
-zanik kontroli społecznej
5. Więzi społeczne – relacje i zależności, które wiądu jednostkę z jednostką, zbiorowością i grupą społeczną.
a)naturalne – wspólne pochodzenie i pokrewieństwo,
b)zrzeszeniowe – powstają dobrowolnie w różnych organizacjach,
c)stanowione – narzucone z zewnątrz, bądź siłą,
6. Zbiorowość społeczna – grupa ludzi między którymi wytworzyła się i utrzymuje więź społeczna.
7.Krąg społeczny – niewielka zbiorowość społeczna.
8.Grupa społeczna – co najmniej 3 osobowa grupa, pomiędzy ludźmi zachodzą różnego rodzaju więzi i zależności, panują reguły i postanowienia. Grupa ma własne wartości i cele. Posiada przywódcę i strukturę wewnętrzną funkcjonują w niej zasady, a każdy członek pełni określoną funkcję.
9. Kuratela - Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw
10.Wspólność majątkowa (ustawowa) - ustrój majątkowy, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Jej przedmiotem jest majątek wspólny małżonków. Nie obejmuje przedmiotów majątkowych należących do majątku osobistego każdego z małżonków.
11. Władza rodzicielska - obowiązek i prawo obojga rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Wykonywanie jej powinno dążyć do osiągnięcia dobra dziecka, które z kolei jest winne rodzicom posłuszeństwo. Władza rodzicielska inaczej niż obowiązek alimentacyjny rodziców, kończy się wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Rodzic mający władzę rodzicielską jest obowiązany i uprawniony do jej wykonywania samodzielnie. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W przypadku braku porozumienia decyduje sąd opiekuńczy. Przysługuje ona obojgu rodzicom, chyba że została jednemu lub obojgu odebrana, ograniczona lub zawieszona wyrokiem sądowym.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy