profil

Ściąga WOS

poleca 85% 207 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Człowiek jest istotą społeczną:
-jest nie odwracalnie związany ze społeczeństwem,
-realizuje swoje potrzeby żyjąc w społeczeństwie,
-kształtuje swoją wiedze o świecie,
-społeczeństwo umożliwia mu przeżycie w początkującym okresie przezucia,
2. Czynniki determinujące życie społeczne:
-biologiczne,
-psychologiczne,
-geograficzne,
-demograficzne.
3. Proces socjalizacji – proces ciągły, który kształtuje osobowość człowieka, przystosowuje go do życia w społeczeństwie w czasie jego trwania. Jednostka przyswaja sobie obowiązujące w otoczeniu:
- umiejętności niezbędne do życia,
-przyswaja ideały, reguły, normy i hierarchie wartości,
a) I faza – okres dzieciństwa w wyniku kontaktów z rodzicami, rówieśnikami.
b) II faza – wtórna, odbywa się w późniejszym okresie i trwa do końca życia, dokonuje się pod wpływem instytucji społecznej.
4. Skutki źle wypełnianych ról społecznych:
-rozpad norm i wartości,
-osłabienie więzi społecznych,
-konflikty między ludźmi,
-skłócenie ładu społecznego,
-zanik kontroli społecznej
5. Więzi społeczne – relacje i zależności, które wiądu jednostkę z jednostką, zbiorowością i grupą społeczną.
a)naturalne – wspólne pochodzenie i pokrewieństwo,
b)zrzeszeniowe – powstają dobrowolnie w różnych organizacjach,
c)stanowione – narzucone z zewnątrz, bądź siłą,
6. Zbiorowość społeczna – grupa ludzi między którymi wytworzyła się i utrzymuje więź społeczna.
7.Krąg społeczny – niewielka zbiorowość społeczna.
8.Grupa społeczna – co najmniej 3 osobowa grupa, pomiędzy ludźmi zachodzą różnego rodzaju więzi i zależności, panują reguły i postanowienia. Grupa ma własne wartości i cele. Posiada przywódcę i strukturę wewnętrzną funkcjonują w niej zasady, a każdy członek pełni określoną funkcję.
9. Kuratela - Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw
10.Wspólność majątkowa (ustawowa) - ustrój majątkowy, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Jej przedmiotem jest majątek wspólny małżonków. Nie obejmuje przedmiotów majątkowych należących do majątku osobistego każdego z małżonków.
11. Władza rodzicielska - obowiązek i prawo obojga rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Wykonywanie jej powinno dążyć do osiągnięcia dobra dziecka, które z kolei jest winne rodzicom posłuszeństwo. Władza rodzicielska inaczej niż obowiązek alimentacyjny rodziców, kończy się wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Rodzic mający władzę rodzicielską jest obowiązany i uprawniony do jej wykonywania samodzielnie. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W przypadku braku porozumienia decyduje sąd opiekuńczy. Przysługuje ona obojgu rodzicom, chyba że została jednemu lub obojgu odebrana, ograniczona lub zawieszona wyrokiem sądowym.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty