profil

Atmosfera

poleca 85% 109 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zanieczyszczenia powietrza, to substancje, które dostają się do atmosfery ze źródeł naturalnych (np. pyły z czynnych wulkanów) lub na skutek działalności człowieka (np. SO3, który powstaje w wyniku spalania węgla brunatnego i kamiennego). Niektóre z tych substancji, na przykład freony, nie są naturalnymi składnikami powietrza. Inne substancje są składnikami powietrza, lecz występują w ilościach przekraczających ich naturalny udział (np. CO2).

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Gazowe
Między innymi SO2, SO3, CO, NOX, NH3, CO2, HF, O3, fenole, freony, niektóre węglowodory


Pyłowe
Między innymi pył węglowy, sadza, cząstki gleby, kurz

Przyczyny zanieczyszczeń powietrza
• Wylesianie
W efekcie wycinania lasów korzenie drzew nie wiążą gleby leśnej. Uwolnione cząstki gleby są wywiewane przez wiatr i tworzą pyłowe zanieczyszczenie powietrza.
• Przemysł
Produkcja na dużą skalę pewnych materiałów niezbędnych człowiekowi do życia przyczynia się do wprowadzania do powietrza zanieczyszczeń pyłowych ( np. cementowanie) lub gazowych ( np. huty).
• Transport, pojazdy
Komunikacja samochodowa powoduje uwalnianie się spalin, które zawierają głównie zanieczyszczenia gazowe ( np. CO, SO2, NO), oraz zanieczyszczeń pyłowych ( głównie cząstek ze ścierających się opon i klocków hamulcowych).
• Paleniska pieców
Paleniska pieców domowych oraz zakładów przemysłowych uwalniają do atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń stałych ( np. sadzę-czysty węgiel) oraz gazowych ( np. CO, CO2).
• Rolnictwo
Środki ochrony roślin, tzw. Pestycydy, używa się aby zniszczyć chwasty i szkodniki. Te środki są produkowane w postaci proszku. Rozpylanie tych substancji często powoduje, że wiatr przenosi je na inne tereny niż pola uprawne. W ten sposób może dochodzić do wdychania tych substancji przez ludzi i zwierzęta, a także do niszczenia roślin w ich naturalnych środowiskach.

Skutki zanieczyszczenia powietrza

Dla człowieka i zwierząt
• Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego ( podrażnienie błon śluzowych, kaszel)
• Alergie
• Choroby skóry
• Obniżenie odporności na drobnoustroje chorobotwórcze
• Nowotwory

Dla roślin
• Uszkodzenie liści, igieł, korzeni
• Obniżenie odporności na szkodniki i drobnoustroje chorobotwórcze
• Osłabienie wzrostu i zamieranie roślin


• Smog
• Dziura ozonowa
• Efekt cieplarniany


Sposoby ograniczania zanieczyszczenia powietrza
• Stosowanie filtrów oczyszczających gazy odprowadzane przez kominy
• Całkowite izolowanie procesów produkcyjnych od środowiska
• Stosowanie katalizatorów w autach
• Stosowanie benzyny bezołowiowej jako źródła energii w silnikach
• Utrzymywanie pojazdów w dobrym stanie technicznym
• Rozwój transportu rowerowego
• Odsiarczanie węgla kamiennego przeznaczonego do spalania
• Stosowanie odnawialnych źródeł energii
• Zazielenianie terenów miejskich
• Zalesianie terenów porolniczych
• Zastępowanie freonów innymi substancjami chemicznymi
• Zastępowanie ochrony chemicznej roślin uprawnych ochrona biologiczną

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału