profil

Promocja zatrudnienia

poleca 85% 284 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Promocja zatrudnienia


Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2004 r., Nr 99, poz. 1001)
Ustawa o promocji zatrudnienia, już samym swoim tytułem prezentuje nowe podejście do pomagania bezrobotnym. Wsparcie dla osób nieradzących sobie na rynku pracy powinno być aktywne: oferować możliwości szkoleń, przekwalifikowania zawodowego, wspomagać tworzenie nowych miejsc pracy, umożliwiać elastyczność w podejściu do zatrudnienia, ułatwiać znalezienie pracy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji.

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na szkolenie . Szkolenie daje możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych (w przypadku braku kwalifikacji) lub zmiany/uzupełnienia kwalifikacji. Szkolenie może również dotyczyć aktywnego poszukiwania pracy.
Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001
Art. 40 ust. 1 Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych,
w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji,
zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, w szczególności w przypadku
1) braku kwalifikacji zawodowych;
2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy


Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych. Z poradnictwa mogą korzystać zarówno bezrobotni jak i osoby poszukujące pracy.
Polega m.in. na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub odpowiedniej oferty. W ramach poradnictwa osoba korzystająca z pomocy może np. zostać skierowana na specjalistyczne badania umożliwiające wydanie opinii o przydatności do określonego zawodu czy stanowiska.
Pośrednictwo pracy prowadzone jest nieodpłatnie, przez urzędy pracy, agencje pośrednictwa oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Placówki prowadzące pośrednictwo zbierają oferty od pracodawców, inicjują również kontakty pracodawców z bezrobotnymi i poszukującymi pracy.
Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001
Art.38.1 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:
1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego
zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:
a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach
szkolenia i kształcenia,
b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających
wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie
umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i
zawodu albo kierunku szkolenia,
d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych
dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
2) pracodawcom pomocy:
a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących
pracy,
b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników
przez udzielanie porad zawodowych.

Staż.
Urząd pracy może skierować bezrobotnego na staż u pracodawcy. Celem stażu jest nabycie umiejętności praktycznych. Staż może trwać do 6 miesięcy.
Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001
Art. 2 ust.1 Ilekroć w ustawie jest mowa o:
34) stażu – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy
bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą;
Stypendium. Przysługuje bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podejmuje naukę:
- w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,
- szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.
Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001
Art. 55
1. Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od
dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole
ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o
uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie
studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać
stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
2. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia
nauki zgodnie z programem nauczania.
3. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu
na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniają cego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego
stypendium.
4. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające
kontynuowanie nauki.
5. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. Przepis art. 73 ust. 5
stosuje się odpowiednio.

Przygotowanie zawodowe dorosłych to forma wsparcia, która ma spowodować, żeby osoba bezrobotna nauczyła się zawodu i uzyskała formalne potwierdzenie (świadectwo/ zaświadczenie) zdobytych kwalifikacji czy tytułu zawodowego. Przygotowanie przybiera dwie formy: dłuższą, którą jest praktyczna nauka zawodu (od 12 do 18 miesięcy), i krótszą - przyuczenie do pracy (od 3 do 6 miesięcy)Bibliografia

http://wiadomosci.ngo.pl
http://pomocspoleczna.ngo.pl
Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Nauki
Typ pracy