profil

Rękojmia a gwarancja

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przepisy wyrażają dwa rodzaje wad rzeczy sprzedanej – wady fizyczne i wady prawne.
Wada fizyczna polega na:
1 rzecz me cechy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy
2 rzecz nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca
3 rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym, w tym także bez niezbędnej instrukcji obsługi lub inne informacji potrzebnej do prawidłowego korzystania z rzeczy.
Wady prawne:
1 rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej
2 stanowi własność osoby trzeciej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Sprzedaż wadliwej rzeczy lub prawa zawsze należy oceniać jako nienależyte wykonanie zobowiązania, które naraża sprzedawcę na odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli można sprzedawcy lub osobie, za którą on odpowiada, przypisać winę. Odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie ryzyka, sprzedawca nie może zwolnić się od odpowiedzialność ani osoby, za którą odpowiada. Sprzedawca odpowiada nawet wtedy, gdy o wadzie nie mógł wiedzieć.

Rękojmią objęte są wady fizyczne rzeczy, które powstały przed przejściem na kupującego niebezpieczeństwa uszkodzenia lub utraty rzeczy, decydujące znaczenie ma tu chwila wydania rzeczy. Za wady powstałe później sprzedawca odpowiada wówczas, gdy wynikły one z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy, o których kupujący wiedział.
Odpowiedzialność nie powstaje także w razie sprzedaży licytacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.

ZAWIADOMIENIE O WADZIE
W odniesieniu do wad fizycznych rzecz jest to termin miesiąca od jej wykrycia, a gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte w ciągu m-ca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć, terminy mogą być krótsze w odniesieniu do artykułów żywnościowych.
M-dzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą stanowi się bardziej rygorystyczne wymagania. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i niezwłocznie nie zawiadomił sprzedawcy o dostrzeżonych wadach.
Jeżeli sprzedawca zataił wadę – kupujący nie traci uprawnień.
Wady prawne – nie jest konieczny akt staranności w postaci zawiadomienia o nich sprzedawcy.
Jedynie gdy osoba trzecia dochodzi roszczeń od kupującego dot.rzeczy sprzedanych, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę, aby umożliwić mu wzięcie udziału w sprawie i wykazanie, że roszczenie osoby trzeciej nie jest uzasadnione.
Jeżeli kupujący nie zawiadomi sprzedawcy to nie traci uprawnień z tyt.rękojmi ale naraża się na zarzut za strony sprzedawcy,że jego udział postępowaniu doprowadziłby do wykazania, iż roszczenie osoby trzeciej było bezzasadne.

UPRAWNIENIA

1 odstąpienie od umowy
2 obniżenie ceny
3 dostarczenie rzeczy wolnych od wad
4 żądanie usunięcie wady

TERMINY
Z tytułu wad fizycznych wygasają z upływem 1 roku
Wady budynku z upływem 3 lat – biegną od dnia wydania rzeczy

Wady prawne
1 rok od dnia dowiedzenia się o wadzie, jeżeli jednak wiadomość o istnieniu wady kupujący powziął na skutek powództwa osoby trzeciej; termin biegnie od daty uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w sprawie. Są to terminy zawite.
Po upływie tych terminów może być podniesiony zarzut z tytułu rękojmi, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie. Tylko wady fizyczne
Gwarant odpowiada , gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej. Odpowiedzialność wynikająca z gwarancji oparta jest na zasadzie ryzyka. Przesłankę odpowiedzialności stanowi ujawnienie się wady w ciągu terminu określonego w gwarancji – termin 1 roku od wydania rzeczy kupującemu. Realizacji swych uprawnień kupujący może domagać się także po upływie terminu gwarancji, musi tylko udowodnić, że w okresie gwarancji wada się ujawniła.

UPRAWNIENIA
1 usunięcie wad fizycznych
2 dostarczenie rzeczy wolnej od wad

W przypadku dostarczenia kupującemu rzeczy wolnej od wad zamiast wadliwej, wymiany części rzeczy albo dokonania istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad albo od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej przy drobniejszych naprawach termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego kupujący nie mógł z rzeczy korzystać.

Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji – przedstawienie przedmiotu w celu oględzin i podjęcie dalszych działań w celu naprawy albo wymiany. Rzecz powinna być dostarczona gwarantowi na jego koszt, w m-cu wskazanym w gwarancji lub m-cu wydania rzeczy przy udzieleniu gwarancji.
Przez czas od wydania rzeczy gwarantowi do jego odebrania przez uprawnionego ryzyko uszkodzenia lub utraty rzeczy ponosi gwarant. Z obowiązków swych gwarant powinien wywiązać się w „odpowiednim” terminie.


Gwarancja a rękojmia
Na gwarancję można powołać się tylko w przypadku wad fizycznych, natomiast przy rękojmi nasze uprawnienia wzbogacone są o wady prawne. Gwarancja określa samodzielnie zasady odpowiedzialności za wady, normami na ogół dyspozytywnymi. Do kręgu potencjalnych gwarantów należą nie tylko sprzedawcy, ale i wytwórcy rzeczy, przy czym w praktyce częściej występuje gwarancja producenta. Według

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty