profil

Napisz artykuł do gazety studenckiej na temat wpływu postępującej globalizacji na życie polityczne, społeczne i gospodarcze. Przedstaw 4 argumenty ukazujące jej pozytywny wpływ i 4 kontrargumenty

poleca 85% 164 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Globalizacja - dobro czy zło?
Na początku należy postawić pytanie, czy każdy z nas wie, co to takiego globalizacja. W książkach definiuje się ją, jako proces integracji między jednostkami na całym świecie, który wymusza powstanie miedzy nimi wzajemnych zależności. W Polsce zjawisko to zaczęło być odczuwalne dopiero po 1989 roku, kiedy to pierwsze po wojnie wolne wybory uwolniły ją spod wpływów ZSRR i otworzyły jednocześnie na oddziaływanie ówczesnej kultury zachodu będącej spod znaku liberalizmu i konsumpcjonizmu.

W Polsce pokomunistycznej wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, zdecentralizowanie władzy, zniesienie cenzury oraz rozwój technologii informacyjnych doprowadziło do dynamicznego pościgu za lepiej rozwiniętym zachodem. Poza tym wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i paktu północnoatlantyckiego zmusiło polski rząd do rezygnacji z części suwerenności. Niektóre decyzje dla niego ważne podejmują ludzie ze struktur tych organizacji w zamian oferując bezpieczeństwo i pomoc finansową.
Głośne od wielu lat procesy prywatyzacji wielkich przedsiębiorstw państwowych przez koncerny z kapitałem zagranicznym są najlepszym przykładem tendencji globalizacyjnych w gospodarce. Jak ważkie okazały się być dla państwa pokazuje wielość procesów toczonych przed polskimi sądami w ostatnim dziesięcioleciu, dotyczących nieprawidłowości z nią związanych np. afera przy prywatyzacji PZU przez EUREKO. Tam gdzie chodzi o duże pieniądze często dochodzi do korupcji i zawłaszczeń. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to proces powszechny i niezbędny w zaprowadzaniu kapitalistycznej zasady, w myśl której im mniejszy interwencjonizm państwa tym lepiej dla przedsiębiorstwa. W świetle dzisiejszego kryzysu zasada ta nijak ma się do rzeczywistości.
W procesie globalizacji dostrzeganych jest wiele pozytywnych cech, które pozwalają na rozwijanie się państw. Następuje wzrost produkcji, poprawienie sytuacji materialnej kraju a tym samym jej mieszkańców.
Postęp technologiczny idący nieodłącznie w parze ze zjawiskiem globalizacji ułatwia kontakty międzyludzkie, poprawia organizację pracy, warunki bytowania, a także usprawnia wszelkie miejsca służące człowiekowi, którego dobro stawiane jest w dzisiejszych czasach na pierwszym miejscu.
Globalizacja niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów, które rzecz biorąc na pewno są potrzebne w dzisiejszym świecie. Swobodny przepływ kapitału i rozwój handlu zagranicznego przyczynia się do poprawienia sytuacji wielu krajów. W państwach tych następuje otwarcie gospodarki dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy pragną inwestować na danych terenach. Inwestycje te oparte są na nowoczesnych technologiach i są korzyścią nie tylko dla producentów, ale także dla konsumentów. Zagraniczni przedsiębiorcy zatrudniają ludzi do pracy, zmniejszającym tym samym stopę bezrobocia. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze produkty a przedsiębiorstwa prześcigają się w pomysłach i unowocześnieniach, aby przyciągnąć konsumentów, którzy mogą nabywać coraz lepsze towary po korzystnych cenach, mając możliwość wyboru. Zjawisko to przyczynia się do poprawienia gospodarki kraju i wzrostu dobrobytu w państwie. Następuje przyspieszenie wzrostu gospodarczego i dobrobytu a tym samym przed ludźmi klarują się nowe perspektywy rozwoju ekonomicznego.
Globalizacja przynosi również korzyści polityczne, gdyż dzięki niej następuje tworzenie i rozwijanie się nowych form rządów a także szerzenie się na wszystkie państwa świata ustroju, w którym obywatele biorą aktywny udział w życiu publicznym- mowa jest tu o demokracji. Skutkiem tego za jakiś czas może być powstanie ogólnoświatowego systemu pokojowego, który na pewno przyczyni się do poprawienia sytuacji społecznej w wielu krajach, w których obecnie jest wiele do zmienienia a ludzie borykają się z wieloma problemami.
Pozytywnym aspektem globalizacji w dzisiejszym świecie jest tworzenie międzynarodowych organizacji, które mają na celu pomoc państwom a także zapewnienie odpowiedniego poziomu światowej gospodarce, są to m.in. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Światowa Organizacja Handlu. Powstają nowe metody sterowania życiem publicznym w skali światowej globalnego zarządzania. Przez co dochodzi do usprawnienia działania organów władzy, praca ich staje się efektywniejsza i przynosi coraz to lepsze rezultaty.
Ale co daje globalizacja społeczeństwom? Jaki jest jej wpływ na ludzi? Otóż ciągły rozwój gospodarczy, polityczny przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa, jego świadomości. Powoduje to powolny zanik barier miedzy narodami, jednostkami. Ludzie przemieszczając się społeczeństwa, jego świadomości. Powoduje to powolny zanik barier miedzy narodami, jednostkami. Ludzie przemieszczając się przyczyniają się do mieszania kultur; poznają siebie nawzajem i wciąż rozwijają się, tworząc nowe więzi.
Wszystkie poczynania globalistów maja na celu utworzenie społeczeństwa globalnego, w którym następuje zmniejszanie wszelkich barier, przede wszystkim komunikacyjnych - do czego w znaczącym stopniu przyczynia się rozwój świata wirtualnego czyli Internetu, wszelkich środków masowego przekazu( m.in. telewizja satelitarna lub prasa, radio) a także środków transportu
Procesy związane z globalizacją budzą w wielu ludziach negatywne emocje. Ludzie wskazują na liczne zagrożenia jakie niesie ze sobą szerzące się zjawisko. Nie ulega wątpliwości, że negatywnym następstwem globalizacji jest podział świata na dwie części: zintegrowaną i wyizolowaną, czyli krajów rozwijających się i krajów najbiedniejszych (zwłaszcza w Afryce). Jak można mówić o jednoczeniu społeczeństw, o tworzeniu globalnej wspólnoty skoro jedne kraje są znacznie bogatsze, bardziej rozwinięte od drugich? Pozostaje więc wciąż problem biednych państw i ich mieszkańców.
Pojawia się kolejny problem, którym jest migracja ludzi biednych do krajów wysoko rozwiniętych ludzie wyjeżdżając tam są pełni nadziei że ich życie zmieni się na lepsze, że poprawi się ich status życia, jednak najczęściej jest inaczej. Imigranci mają często problem z zaaklimatyzowaniem się w nowym otoczeniu. Globalizacji sprzyja pogłębianiu różnic pomiędzy biednymi a bogatymi.
Kolejnymi negatywnymi następstwami procesu globalizacji jest likwidacja miejsc pracy w krajach wysoko rozwiniętych ( gdzie ludzi coraz częściej zastępują nowoczesne maszyny) i wyzysk pracowników w wielkich korporacjach.
Jednym z poważniejszych skutków wywołanych przez procesy globalizacyjne jest degradacja środowiska, występuje wzmożone ryzyko klęsk ekologicznych - dymy, spaliny, wszelakie zanieczyszczenia z wielkich fabryk przemysłowych, samochodów przyczyniają się do postępującego wyniszczania środowiska, w którym żyjemy; środowiska, które jest domem nie tylko dla ludzi ale także dla zwierząt.
Moim zdaniem postęp cywilizacyjny jest nieunikniony. Jego stopień nasilenia zależy od kraju, w którym występuje. A razem z postępem w parze idzie globalizacja, która czyni w świecie tyle dobrego co złego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata