profil

Systemy kapitalistyczne

poleca 85% 719 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kapitalizm-system społczno-gospodarczy, którego podstawą istnienia jest prywatna własność środków produkcji oraz wolność osobista, swobodna działalności gospodarczej i zawierania umów. Liberalizm ekonomiczny- teoria ekonomiczna zakładająca, że państwo nie powinno ingerować w gospodarkę, która musi opierać się na mechanizmach rynkowych. Najbardziej znanymi politykami realizującymi politykę gospodarczą w duchu liberalizmu byli Margaret Thatcher, Premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-90, i Ronald Reagan, Prezydent USA w latach 1981-89.Interwencjonizm- Teoria ekonomiczna zakładająca potrzebę ingerowania państwa w funkcjonowanie rynku. Państwo dobrobytusystem krajów azjatyckich . Systemy kapitalistyczne: Gospodarka rynkowa +tworzenie wolnego rynku (walka z bezrobociem)+pracownicy jako współwłaściciele przedsiębiorstw +ochrona zdrowotna i socjalna, rozwój szkolnictwa –ogromne koszty odbudowy gospodarki.(Niemcy). Państwo dobrobytu +zapewnienie zatrudnienia, zapobieganie kryzysom ekonomicznym +finansowanie opieki zdrowotnej, ubezpieczenie społeczne, pomoc dal matek, dodatki rodzinne –skala marnotrawstwa –deficyt budżetowy –biurokracja(Szwecja, Norwegia, Austria). Liberalizm ekonomiczny +łatwo znaleźć pracę +państwo ułatwia działanie wszelkim organizacjom charytatywnym +znoszenie barier celnych +obniżanie podatków –ograniczony stopień wspieranych ludzi biednych(Chile, USA, Wielka Brytania ). Interwencjonizm +państwo finansuje wielkie inwestycje +dotacje dla przedsiębiorstw upadających +nacjonalizacja –ogromne monopole zagrażające konkurencji i obniżaniu cen(Chiny, Indie, Brazylia). Azjatycki system +Promowanie eksportu +Bezpieczne kredyty dla firm +liberalny model gospodarki +chętne przyjmowanie inwestorów zagranicznych + cecha społeczna: rzetelność i uczciwość pracowników –tania siła robocza.(Japonia, Singapur, Tajwan ). Ekstensywne czynniki wzrostu nowe inwestycje ,wzrost zatrudnienia. Intensywne czynniki wzrostuWzrost wydajności pracy, lepsza organizacja pracy, postęp naukowo-techniczny, Mniejsza materiałochłonność produkcji, lepsze lokowanie kapitału, mobilność siły roboczej. Eksport- wywóz towarów i usług za granice. Import- przywóz towarów i usług z z zagranicy. Bilans handlowy –zestawienie wartości eksportu i importu w określonym czasie. Protekcjonizm- polityka ochrony produkcji i rynku krajowego przed konkurencją zagraniczną poprzez ograniczanie importu i wspieranie eksportu. Ojcowie zjednoczonej Europy: Konrad Adenauer - pierwszy kanclerz Niemiec po wojnie, współtwórca idei zjednoczonej Europy. Robert Schuman - współtwórca idei powowłania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Minister spraw zagranicznych Francji w latach 1948-1952. Alcide de Gasperi - premier Włoch w latach 1945-53, współautor i realizator koncepcji integracji europejskiej, współinicjator utworzenia w 1949 r. Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Paul Henri Spaak - premier Belgii, przewodniczący Zgromadzenia EWWiS, Sekretarz Generalny NATO, współtwórca Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jean Monnet - jeden z "Ojców Założycieli" zjednoczonej Europy, współautor koncepcji powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, pierwszy przewodniczący jej organu wykonawczego - Wysokiej Władzy. Stan polskiej gospodarki: mocne strony: -Przeprowadzenie reform gospodarczych –Wyskoki poziom wykształcenia społeczeństwa Słabe strony: -niska aktywność zawodowa -Bardzo zły stan dróg i linii kolejowych. Szanse: Duża wiarygodność gospodarcza Polski w Europie i na świecie. –Członkostwo u UE. –Wysoka mobilność siły roboczej. Zagrożenia: Niespójna polityka zagraniczna. –nieuregulowane stosunki gospodarcze i polityczne z Rosją. Integracja europejska wspólnota węgla i stali początkiem pierwszych pięciu krajów dzisiejszej UE 1957 rok. 1.Niemcy i Francja .2.Włochy , Kraje Beneluxu. Układ Fuzyjny 1967r. –Wspólnota węgla i stali oraz wspólnota en. atomowej następnym etapem integracji europejskiej jest układ z Schengen, Który miał na celu zniesienie Ceł i kontroli granicznych , likwidacja granic. Traktat w Machtrikt.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata