profil

Funkcje zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zgromadzenie wspólników jest organem uchwałodawczym, tworzonym przez wszystkich wspólników spółki. Zgromadzenie posiada uprawnienia do decydowania o zprawach najistotniejszych dla spółki. Ponadto jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników, czynność taka dokonana bez uprzedniej uchwały jest nieważna.
Uchwały zgromadzenia wspólników wymaga:
1.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, prawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2.zmiana umowy spółki art.255 KSH
3.zwrot dopłat;
4.zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
5.połączenie spółek;
6.podział spółki;
7.przekształcenie spółki w inną spółkę handlową;
8.rozwiązanie spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;
9.postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu spółki;
10.umorzenie udziału..etc.

Zgromadznie może mieć charakter zgromadznia zwykłego lub nadzwyczajnego. Zwyczajne zgromadzenie wspólników musi odbywać się każdego roku celem dokonania oceny wyników działania poszczególnych organów spółki oraz analizy sytuacji finansowej spółki. Powinno odbywać się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia powinno być:
1.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowegoza ubiegły rok obrotowy;
2.powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokrycia straty, jeżeli należy to do kompetencji zgromadzenia;
3.udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykoniania przez nich obowiązków.

W zakresie tym jest wyłącznie głosowanie pisemne. Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników może być zwoływane w każdym czasie, w przypadkach określonych w ustawie lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.

Prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników mają:
1. zarząd;
2.rada nadzorcza, komisja rewizyjna, jeżeli zarząd nie zwoła go we właściwym czasie
3.inne osoby, jeżeli umowa tak stanowi, a zarząd nie zwoła go we właściwym czasie.

Prawo zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników mają:
1.zarząd;
2.rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, jeżeli zwołanie go unzają za wskazane, a zarząd nie zwoła w terminie;
3.wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego upoważnieni przez sąd, jeżeli zarząd w terminie 2 tygodni nie zwoła nadzwyczajnego zgromadzenia na ich żądanie;
4.inne osoby spółki, jeżeli umowa tak stanowi;
zgromadzenie wspólników.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata