profil

Społeczeństwo

poleca 85% 207 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Społeczeństwo w grupie społecznej
1. Grupa społeczna – pewna liczba osób (przynajmniej 3) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości, wyraźną zasadą odrębności
a) formalne – grupy, których struktura, cel i normy są ściśle określone, często zewnętrznie wyznaczone
b) nieformalne – powstają w drodze spontanicznych interakcji między ludźmi; podstawę ich stanowi wzajemna atrakcyjność osób tworzących taką grupę. Struktura grupy i zasady funkcjonowania nie są zewnętrznie określone
2. Rodzina – w ujęciu socjologicznym jest podstawową grupą pierwotną złożoną z małżonków i dzieci (także adoptowanych) oraz ogółu krewnych każdego z małżonków; istotą rodziny są 2 rodzaje więzi społecznych: małżeńska i rodzicielska
3. Funkcje rodziny:
a) utrzymuje ciągłość biologiczną społeczeństwa
b) wpływa na rozwój ekonomiczny społeczeństwa przez międzypokoleniowe kumulowanie kapitału, umiejętności i doświadczeń produkcyjnych
c) utrzymuje ciągłość kulturową przez przekazywanie następnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego – języka, obyczajów
d) przekazuje dzieciom pozycję społeczną rodziców
e) zapewnia jednostkom zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, daje poczucie bezpieczeństwa
f) sprawuje kontrolę nad postępowaniem swoich członków, a przede wszystkim młodego pokolenia
g) prowadzi gospodarstwo domowe
4. Podział małżeński
a) ze względu na strukturę
- monogamia (1k + 1m)
- poligamia
· poligimia (1m + 1k >)
· poliandria (1k + 1m>)
b) ze względu na kręg ludzi, spośród których dokonuje się wyboru małżonka
- endogamiczne (ta sama gr. społeczna)
- egzogamiczne (różne gr. społeczne)
c) ze względu na hierarchię władzy
- patriarchalne (dominacja ojca)
- matriarchalne (dominacja matki)
5. Grupy koleżeńskie – grupy nieformalne, najczęściej ich podstawą jest wzajemna sympatia osób w nich uczestniczących. Cele i normy postępowania są bezpośrednio wyznaczone potrzebami, które preferują
6. Subkultury
- hipisi; gitowcy; skinheadzi; punkowcy
7. Grupy celowe – to takie, które zostały zorganizowane po to, by zrealizować jeden tylko cel lub kilka określonych celów (stowarzyszenia, zw. zawodowe, partie polityczne)
8. Konformizm – to postawa przejawiająca się w postępowaniu jednostki ściśle podporządkowanym normom i wzorom narzuconym przez grupę społeczną.
Konformizm będzie tym większy, im:
a) większa jest jednomyślność grupy
b) w większym stopniu składa się z osób znaczących dla jednostki, mającym podobne postawy
c) niższą samoocenę wykazuje jednostka
d) mniejsze poczucie bezpieczeństwa ma jednostka w grupie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty