profil

Verb patterns – wzory łączenia czasowników

poleca 83% 1595 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Imię i nazwisko nauczyciela: Beata T.
Klasa: IIa IIb LO
Czas realizacji: 45 min
TEMAT: Verb patterns – wzory łączenia czasowników

Zagadnienia programowe:
- kształcenie językowe,
- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia,
- rozwijanie prawności czytania i pisania,
- rozszerzenie repertuaru funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego.

Cele lekcji:
Cel główny: Uczeń:
- poznaje wzory łączenia czasowników
- potrafi zastosować je w zdaniach
Cele operacyjne: Uczeń:
- rozumie ogólny sens tekstu słuchanego i czytanego,
- rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka,
-formułuje krótkie, spójne i płynne wypowiedzi z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości, przyszłości i przeszłości,
- wykorzystuje znajomość fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumienie wypowiedzi,
- właściwie reaguje na wypowiedź i pytania rozmówcy,
- wyszukuje żądane informacje lub szczegóły z tekstu,
- wypełnia tekst luk,
- rozumie polecenia nauczyciela i stosuje się do nich,
- prawidłowo stosuje zasady ortografii i podstawy interpunkcji,
- współpracuje w grupie, przestrzega zasad pracy w grupie,
- dokonuje samooceny swojej pracy na lekcji i wypowiedzi ustnej.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Metody pracy: słowna (Communicative Approach Method),
praca z tekstem (Grammar Translation Method),
poszukująca (Suggestopedia Method),
problemowa (The Silent Method),
praktycznego działania (Total Phisical Response Method)

Środki dydaktyczne:
Zestaw ćwiczeń leksykalno – gramatycznych przygotowanych przez nauczyciela
Zestaw tekstów ćwiczących rozumienie tekstu ze słuchu przygotowanych przez nauczyciela

Przebieg lekcji:

WPROWADZENIE: (5 min)
1.Przywitanie klasy
2.Sprawdzenie obecności
3.Odpytanie wybranego ucznia z poprzedniej lekcji
a)Nauczyciel podsumowuje wypowiedź ucznia, ocenia ją
b)Uczeń dokonuje samooceny

PRZEBIEG LEKCJI: Tabela zamieszczona w załączniku


PODSUMOWANIE: (5 min)
Uczeń:
1.Wyjaśnia, co było celem lekcji
2.Podaje 3 wzory łączenia czasowników w zdaniu
3.Dokonuje samooceny pracy na lekcji
Nauczyciel:
1.Dokonuje oceny pracy uczniów na lekcji

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata