profil

Ekoturystyka - wymagania prawne itp zwiazanie z dzialalnoscia turystyczna

poleca 85% 121 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wymagania prawne:obow. zwiazane z podejm. i zglaszaniem nowego rodzaju dział.
gosp.,turystycznej,obow. rozliczenia podatku dochodowego od osob fiz.,zmiane sposobu obliczania i oplacania podatku od nieruchomosci zwazanej ze zmiana przeznaczenia pomieszczenia,obow. w zakresie ubezp.spol. w zw. z prow. dział. gosp.na wlasny rachunek oraz zatrudnienie innych osob.Inne obow. administracyjne:sanitarne,przeciwpozarowe,budowlane,ochrony srodowiska,meldunkowe i statystyczne,przepisy prawa cywilnego odnosza sie do umow zawierajacych z klientami i z biurami podrozy.Zgłoszenie dział.gosp.-podstawa prawna z 1988r. Dz.U.Nr 41poz 324 o dział.gosp.,z 1997r. Dz.U.Nr 133poz 894 o usługach turystcznych.Działalność gosp. to dział. wytworcza,budowlana,handlowa i uslugowa prowadzona w celach zarobkowych i na wlasny rachunek podmiotu (osoba prowadz. dział.).Obow. zgłoszenia do ewidencji nie powstaje gdy:dział. nie ma charekteru usługi, a ogranicza sie jedynie do wynajmowania,dział. można zakwalifikować jako uboczne zajcie zarobkowe:wytwarzanie przedmiotów użytku osobistego,domowego i gosp.oraz rkodzieła ludowego i artystycznego,napraw i konserwacji w/w przedmiotów z wyj. zarobkowego przewozu osób,sprzedaży nie przetworzonych produktów leśnych,rolnych (jajko,ziemniaki,grzyby,jagody),posiłkow domowych,podjcie przez rolnika działalnosci polegajacej na wynajmie pokoi lub miejsc na ustawienie namiotów,kempingów w obrebie gosp.;wynajmowanie pojazdów,np.sań,bryczek lub organiz.kuligu nie jest umową przewozu a umową najmu pojazdu.Od 1998r. dział. polegająca na świadczeniu usług hotelarskich wymaga zgłoszenia do nowej osobnej ewidencji obiektów. Podatek dochodowy od osób fiz:Podst. prawna Dz.U.1993r.Nr 90poz 43 o zwolnieniech z podatku:dotyczy dochodów z tytułu wynajmowania pokoi gościnnych przez osoby,które spełniaja warunki:pokoje wynajmują osobom przebywającym na wypoczynku,pokoje wynaj. znajdują sie w budynkach mieszkalnych,budynki mieszkalne są położone na terenach wiejskich,wynajmujący prowadzi gosp. rolne a budynki,w których wynajmowane są pokoje należą do tego gospodarstwa,liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5;ryczałt od przychodów nie ewidencjonowanych Dz.U.Nr 148poz 719 z 1995r.: zryczałtowanemu podatkowi od niektórych przychodów podlegają przychody z tytułu świadczenia usług hotelarskich,jeżeli łączna liczba pokoi w tym w domkach turystycznych nie przekracza 12,wynajmowane pokoje mogą znajdować sie poza budynkiem mieszkalnym (domki turystyczne,budynki adaptowane),wynajmujący nie musi posiadać gosp.rolnego,wynajmowane pomieszczenia nie muszą znajdować sie na wsi.(ryczałt nie obej.wynajmowania osobno płatnych miejsc na ustawienie namiotów),wynajmujący jest zobow. prowadzić ewidencje przychodów,która powinna zawierać nast.dane:l.porządkowa,date wpisu,date uzyskania przychodu,nr dowodu,kwote przychodu opodatk. wg stawki -8%,5%-3%,ogółem i uwagi,obliczać i odprowadzać zryczałtowany podatek do 7-go dnia m-ca.W razie braku takiej ewidencji lub nieżtelenego prowadzenia podatnik traci takie prawo.Dowody objete zryczałtowaniu podatkiem nie łączą sie z innymi dochodami i nie wpływają na wysokość pobieranej emerytury lub renty.Podatek dochodowy w zarządach ogólnych:wyst. gdy ustawa nie powoduje innych zasad dla dochodu z jakiegokolwiek tytułu.Ogólne zasady opłacania podatku dochodowego dotyczą osób które prowadzą zgłoszoną do ewidencji dział.gosp. lub korzystają z karty podatk.czy z ryczałtu.Podatek ten opłaca sie na podstawie deklaracji składanych co m-ąc na druku PIT 5 (do 20-go każdego m-ca jeśli wystąpi dochód.Karta podatkowa w zakresie turystyki wiejskiej-jest to forma opłacania podatku polegająca na comiesicznym wpłacaniu stałej kwoty niezaleznie od wysokości osiągnietego przychou.Jest on korzystny dla tych,którzy osiągaja wysokie dochody.W zakresie turystyki wiejskiej z karty można korzystać wtedy,gdy:przewozy pasażerskie z wykorzystaniem zwierzecej siły pociągowej w miejscowości o liczbie mieszkańców do 25000,działalność gastronomiczna bez sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%,sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy osób które zgłosiły dział. do ewidencji a dodatk.świadczą usługi gastronomiczne wraz ze sprzedażą napojów akloholowych.Handel i gastronomia bezalkoh.-3% przychodu,a dla usług i gastronomii alkoholu-9%.Nie podlegają opodatk. w tej formie:usługi świadczone przez kempingi,usługi parkingowe,usługi agencji turystycznej i pilotarzu,usługi w zakresie edukacji-ks. przychodów i rozchodów,usługi zwązane z rekreacją,kulturą i sportem.Do tego rodzaju usług zgłoszonych do ewidencji jedyną dostepna formą jest ksiega przychodów i rozchodów.Podatek od towarów i usług-każdy podatnik rozpoczynający dział.gosp. podlegającą zgłoszeniu do ewidencji powinien oświadczyć w US że nie przewiduje przekroczenia 80000zł obrotu i nie bedzie płatnikiem VAT.Podatek od nieruchomości-jest to powszechny podatek płacony przez posiadacy gruntów,budynków,ustalony co do wysokości i nakładany przez gmine (dla gmin jedno z podst. źródeł dochodu).Z podatku tego zwolnione są m.in.:grunty(ojete podatk. rolnym lub leśnym), budynki i bodowle związane z prowadzeniem dział. rolniczej lub leśnej,nieruchomości zajete przez stowarzyszenia statutowej dział. wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,wychowania,nauki i techniki,grunty zajete trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.Dla pozostałych gruntów i budynków podatek jest zróżnicowany za wzgledu na sposób użytkowania.Obowiązki higieniczno-sanitarne-od osób sprzątajacych pokoje gościnne można wymagać badań na nosicielstwo chorób zakaźnych.Przy niewielkim rozmiarze działalności tj.do 20 posiłków wydawanych równoczesnie kontrola sanitarna nie stawia szczególnych wymagań wykraczających poza zwykły poziom czystości w warunkach domowych i nie wymaga badań na nosicielaswo chorób zakaźnych,pasozytów ukł.pokarmowego.Jeżeli działalność prowadzona jest w wiekszym wymiarze tj.powyżej 20 posiłków wymagane jest spełnienie warunków przepisami dla zakładu żywienia zbiorowego w tym badań na nosicielstwo chorób zakaźnych,odpowiednia organizacja kuchni,wydawanie posiłków,odbiór brudnych naczyń i przechowywanie żywności.Obow. meldunkowy i opłata klimatyczna-osoby przebywajace w zakł hotelarskich i w pokojach gościnnych maja obow. zameldowania sie na pobyt czasowy przed upływem 24h pobytu.Wczasowicze i turyści poza tymi miejscami,np. na polach biwakowych mogą przebywać bez meldunku do 30 dni.Wycieczki dokonują obow. meldunkowego za pośrednictwem kierownika posiadajacego liste uczestników.Obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży zwalnione są z obow. meldunkowego,a ich kierownik powinien posiadać aktualną liste uczestników.Cudzoziemcy w każdym wypadku mają obow. zameldowania sie przed upływem 48h.Zameldowania nalezy dokonać u gospodarza obiektu lub u sołtysa.Opłate miejscową(klimatyczną) pobiera sie jedynie w gminach,które posiadają walory turyst. lub uzdrowiskowe potwierdzone przez wojewode i wprowadziły ją na swoim terenie w formie uchwały rady gminy.Umowa z klientem.Umowy,których wartość nie przekracza 2000zł można zawierać ustanie, a powyżej tej sumy kodeks wymaga formy pisemnej.Umowa z agentem i organizatorem turystyki.Zawieranie umowy z agentem polega na tym ze agent zostaje przez nas upowazniony do zawierania w naszym imieniu umow z klientami. Agent za swoje uslugi otrzymuje od nas prowizje kwotowa lub procentowa.Umowa z organizatorem turystyki-organizowane sa biura turystyczne,które we wlasnym zakresie nabywa się od uslugodawcy uslugi i odsprzedaje je klientom.W umowach z organ. tyrystyki należy uwzglednic:ustalic tozsamosc kantrachenta i charakter umowy,oznaczyc wynajmowaniy obiekt,ustalic termin i liczbe wykorzystania miejsc,ustalic zakres liczbe i jakosc posilkow i innych świadczen,ustalic ceny i wszelkie dodatkowe platnosci,okreslic podzial ryzyka nie wykorzystanych miejsc,ograniczenia w korzystaniu z obiektu.Wypełnianie PIT 5.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 6 minut