profil

Program autorski "Rola i znaczenie zeszytu przedmiotowego"

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ORACOWANY PRZEZ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU TECHNIKA
Mgr J.JÓZWĘ WNĘK
Mgr W. DELĘGOWSKĄ

I INFORMACJA O REALIZATORACH PROGRAMU.

Realizatorkami programu są nauczycielki przedmiotu Technika w szkole technicznej w
Zespole Szkół Transportowych w Stargardzie Szczecińskim. Myślę , żę osoby realizujące program posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności i doświadczenie niezbędne w prowadzeniu zaplanowanych zajęć. Po długoletnich doświadczeniach w pracy z uczniami na lekcjach techniki niezbędnym okazała się potrzeba stworzenia narzędzia wspomagającego pracę na lekcji.

II OKREŚLENIE PROBLEMU I CELE PROGRAMU
- Komunikacja uczeń - nauczyciel.
- Adaptacja ucznia klasy I , oraz integracja z nauczycielem przedmiotowym.
- Zaspokojenie potrzeb psychicznych ucznia
- Metody efektywnego nauczania i uczenia się.
- Trudności wychowawcze
- Praca z uczniem zdolnym./ zadania dodatkowe dla uczniów zdolnych/
- Wykształcenie w nauczycielu umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania
wyżej wymienionych problemów ./scenariusze lekcji/

III USTALENIE CELÓW PROGRAMU.
CEL OGÓLNY :
Doskonalenie u nauczyciela umiejętności powalających wykształcić u ucznia cechy człowieka dojrzałego , odpowiedzialnego do funkcjonowania w różnych warunkach społecznych i zdolnego do samorealizacji.
Wyegzekwowanie od ucznia nazewnictwa technicznego, poprawności wykonywania
rysunków technicznych, estetycznego i czytelnego prowadzenia dokumentacji
technicznej.
Wyrobienie nawyku pracy samodzielnej.
Rozwijanie zainteresowań poprzez techniki komputerowe.
CELE SZCZEGÓŁOWE;
Uświadomienie wymienionych problemów celem osobistego zmotywowania nauczyciela do pracy z uczniem.
Poszerzenie i pogłębianie wiedzy u ucznia z zakresu metod umożliwiających zdobywania wiedzy i samo realizację.
Nabycie psychologicznych kompetencji w zakresie kształcenia motywacji u ucznia do nauki i odpowiedzialności.
Pogłębianie umiejętności asertywnego radzenia sobie z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi.
Rozszerzenie wiedzy i umiejętności diagnozowania i realizowania potrzeb ucznia.
- rozwiązywanie trudności dydaktycznych przez odpowiednie realizowanie potrzeb bezpieczeństwa , kontaktu emocjonalnego oraz sukcesu.
- Zaspokajanie potrzeb poznawczych młodzieży poprzez nabycie umiejętności rozpoznawania jej stylów uczenia się i dostosowanie metod nauczania stosowanych podczas lekcji do każdego ucznia .
- Skuteczne informowanie uczniów o brakach i zaległościach wiedzy.IV WYNIKAJĄCE Z CELÓW ZADANIA


1. Zajęcia grupowe w ramach przewidywanych problemów.
2. Udział w wycieczkach przedmiotowych objętych programem.
3. Organizowanie i współorganizowanie zajęć4. lekcyjnych i konkursów przedmiotowych w poziomach klas./ zajęcia dla uczniów zdolnych/
5. Rozpoznawanie i realizowanie potrzeb /zajęcia komputerowe/


V. PRZEWIDYWANY EFEKT PODEJMOWANYCH ZADAŃ.
Osiągnięcie celu głównego: umiejętne kształtowanie u ucznia wychowania
Technicznego i umiejętność korelacji z innymi dziedzinami życia.

VI PLANOWANA FORMA OCENY ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW
PROGRAMU
Założone efekty programu / ewaluacja/ mierzymy za pomocą ankiety zeszytu przeprowadzonej wśród nauczycieli techniki i uczniów korzystających z zaprojektowanego zeszytu/ załącznik/

VII OPIS FORM DOKUMENTACJI PROGRAMU.
Dokumentację stanowi zaprojektowany zeszyt ćwiczeń , ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli.UWAGI KOŃCOWE AUTORÓW:

Ponieważ na lekcjach techniki uczniowie nie mieli możliwości korzystania z gotowych zeszytów przedmiotowych , mogą obecnie więcej czasu poświęcić na dokładne i bardzo estetyczne prowadzenie dokumentacji. Znaczna część zajęć dydaktycznych może być poświęcona na praktyczne korzystanie z pomocy naukowych i eksponatów.
Program został przedstawiony na Radzie Pedagogicznej i Zespole Samokształceniowym ,
gdzie został zaaprobowany przez dyrekcję szkoły i nauczycieli.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty