profil

Rada Europy działalność.

poleca 85% 119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Działalność Rady Europy
Rada Europy jest międzynarodową organizacją, siedzibą której jest Strasbourg. Główną rolą Rady Europy jest praca na rzecz umacniania demokracji, praw człowieka i przestrzegania przepisów prawa. Rada Europy jest również zaangażowana w umacnianie dziedzictwa kulturowego Europy ze szczególnym uwzględnieniem dorobku poszczególnych państw.
Ponadto, Rada Europy odgrywa ważną rolę jako forum, przed którym rozważa się wiele rozmaitych tematów takich jak: problemy socjalne, nietolerancja, integracja imigrantów, zagrożenie życia prywatnego przez nowoczesne technologie, bioetyczne eksperymenty, zagrożenie narkotykowe, działalność przestępczą.
Rada Europy została powołana do życia przez 10 krajów po zakończeniu II Wojny Światowej z momentem zatwierdzenia statutu w Londynie 5 maja 1949 roku. Przez 40 lat istnienia Rada Europy była instytucją skupiającą jedynie kraje Europy Zachodniej. Po przemianach w krajach utożsamianych z niedemokratycznymi rządami liczba krajów członkowskich wzrosła z 23 do 41 członków.
Od roku 1989 Rada Europy współpracuje z wszystkimi krajami, w których działające rządy zostały wybrane w demokratycznych wyborach. Wzrastająca rola Rady Europy została zauważona podczas spotkania w Wiedniu w październiku 1993 roku, kiedy przedstawiciele krajów członkowskich uświadomili sobie jak ważne dla bezpieczeństwa i stabilizacji Europy jest przestrzeganie podstawowych zasad demokracji, praw człowieka i przepisów prawa. Kolejne spotkanie w Strasbourgu jeszcze dokładniej wyznaczyło płaszczyzny współpracy europejskiej, która od tamtej pory miała dotyczyć prawie 800 milionów Europejczyków. Piecza nad sprawami socjalnymi oraz bezpieczeństwem obywatelskim miała stać się teraz wiodącymi tematami, wokół których ma się koncentrować działalność Rady Europy. Innym ważnym tematem jak ochrona i wspieranie praw człowieka stało się wzmacnianie procesu demokratyzacji życia z uwzględnieniem najważniejszych kulturowych i edukacyjnych zadań jakie stoją przed Europą w dniu dzisiejszym.
Rada Europy - Działalność
1.Prawa człowieka - ochrona, promocja i zapobieganie naruszaniu praw
2. Media i demokracja
3.Współpraca prawna
4. Demokracja lokalna i współpraca transgraniczna
5. Spójność społeczna
6 Ochrona zdrowia
7.Edukacja
8.Kultura i dziedzictwo narodowe
9. Ochrona środowiska i zagospodarowanie terenu
10. Sport
11.Młodzież
12.III Szczyt Rady Europy

1.Prawa człowieka - ochrona, promocja i zapobieganie naruszaniu praw
Codzienne poszukiwania skuteczniejszych sposobów zapewnienia ochrony praw człowieka jest jednym z podstawowych zadań Rady Europy.
Rada Europy wyznaczyła sobie w tym zakresie cztery podstawowe kierunki działania:
* ustanowienie skutecznych systemów kontroli i ochrony podstawowych praw i wolności,
* wykrywanie nowych zagrożeń dla praw człowieka i godności ludzkiej,
* rozwijanie świadomości społecznej w zakresie znaczenia praw człowieka,
* popieranie edukacji i szkolenia zawodowego w dziedzinie praw człowieka.
Wśród najistotniejszych traktatów w tej dziedzinie wymienić należy Europejską Konwencję Praw Człowieka, Europejską Kartę Społeczna, Europejską Konwencję o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub degradującemu traktowaniu lub karaniu i Ramową Konwencję o ochronie mniejszości narodowych.
2. Media i demokracja
Działania Rady Europy w dziedzinie mediów koncentrują się na:
* umacnianiu wolności wypowiedzi i informacji oraz swobodnego transgranicznego przepływu idei i informacji,
* rozwijaniu ogólnoeuropejskich środków politycznych i właściwych instrumentów, w szczególności o charakterze prawnym,
* przygotowywaniu właściwych środków zmierzających do zapewnienia, aby prawo i polityka w zakresie mediów nadążała za rozwojem technologicznym, ekonomicznym i normatywnym w dziedzinie mediów.
Aktualnie prace koncentrują się na trzech głównych grupach zagadnień:
* media i demokracja (nadzorowanie koncentracji mediów, badanie wpływu nowych technologii komunikowania się na kwestię praw człowieka i demokrację, gwarantowanie wzmocnionej ochrony praw osób uprawnionych, wolności informacji, itp.),
* media z perspektywy ogólnoeuropejskiej (opracowanie strategii mających na celu bardziej skuteczne gwarantowanie wolności mediów, itp.),
* media i prawa człowieka (doniesienia mediów na temat procedur prawnych, akceptowalne ograniczenia dotyczące upowszechniania w mediach informacji i opinii na temat czołowych polityków i osób publicznych.
3.Współpraca prawna
Rada Europy odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu wspólnego prawodawstwa europejskiego.
Swoje działania koncentruje na trzech kierunkach:
* modernizowaniu i harmonizowaniu ustawodawstw krajowych zgodnie z zasadami demokracji, praw człowieka i rządów prawa,
* podnoszeniu skuteczności wymiaru sprawiedliwości poprzez uproszczenie i uelastycznienie procedur prawnych,
* poszukiwaniu wspólnych rozwiązań kwestii prawnych i etycznych związanych z rozwojem nauki i techniki, przyjmując regulacje prawne w zakresie problemów, stojących przed współczesnymi społeczeństwami.
Rada Europy stanowi siłę napędową w tworzeniu wielu porozumień europejskich. Bezpośrednio przyczyniła się do opracowania wspólnych standardów i doskonalenia europejskich systemów prawnych. Jej aktywność w tej dziedzinie prowadzi do powstawania dwóch form instrumentów prawnych: konwencji oraz zaleceń.
Główne problemy, którymi obecnie zajmuje się Komisja to:
* system prawny w Kosowie,
* reforma instytucji państwowych w Bośni i Hercegowinie w końcowej fazie okresu przemian przewidzianych Porozumieniami z Dayton,
* reforma systemu prawnego dotyczącego mniejszości w Chorwacji,
* zgodność reformy konstytucyjnej w Mołdowie z normami demokratycznymi Rady Europy,
* zgodność przebiegu reformy konstytucyjnej na Ukrainie z normami europejskimi.
Komisja prowadzi również badania nad realizacją decyzji trybunału konstytucyjnego.
Opracowania Komisji Weneckiej na temat prawa porównawczego oraz materiałów z seminariów UniDem (Uniwersytet Demokracji) są publikowane w serii wydawniczej "Nauka i technika demokracji".
4. Demokracja lokalna i współpraca transgraniczna
Rozszerzenie Rady Europy wzmocniło znaczenie działań międzyrządowych w dziedzinie demokracji lokalnej i współpracy transgranicznej.
Działalność Rady w tym zakresie ma w szczególności na celu:
* popieranie samorządu lokalnego i regionalnego,
* analizowanie struktur administracyjnych i prawnych oraz finansów władz lokalnych i regionalnych,
* upowszechnianie obywatelstwa demokratycznego,
* rozwój współpracy transgranicznej między władzami lokalnymi i regionalnymi,
* popieranie zróżnicowania kulturowego regionów.
5. Spójność społeczna
Rada Europy aktywnie popiera spójność społeczną, stawiając sobie następujące cele:
* zagwarantowanie właściwego poziomu ochrony społecznej,
* zwiększanie zatrudnienia, szkolenia zawodowego i praw pracowniczych,
* zapewnienie ochrony najsłabszym grupom społecznym,
* zapewnianie równych szans,
* zwalczanie przejawów marginalizacji społecznej i dyskryminacji,
* konsolidację współpracy europejskiej w kwestiach migracji.
6 Ochrona zdrowia
Celem Rady Europy jest rozwój europejskiej polityki zdrowotnej, opartej ściśle na zasadach etyki, poprzez:
* budowanie pomostu między prawami człowieka, spójnością społeczną i instytucjami zdrowotnymi,
* harmonizowanie polityki zdrowotnej państw członkowskich pod kątem bezpieczeństwa i jakości,
* rozwijanie medycyny zapobiegawczej i oświaty zdrowotnej,
* upowszechnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej, praw pacjenta, udziału obywateli i ochrony słabszych grup społecznych.
7.Edukacja
Programy Rady w dziedzinie edukacji i kultury są prowadzone przez Radę Współpracy Kulturalnej (Council for Cultural Co-operation - CDCC). Współdziałają z nią cztery wyspecjalizowane komitety, zajmujące się odpowiednio: szkolnictwem podstawowym i średnim, szkolnictwem wyższym i badaniami, kulturą i dziedzictwem kulturowym. Ponadto, odbywają się regularnie konferencje właściwych ministrów.
Zakres działania
* prowadzenie znaczących projektów w zakresie edukacji w szkołach, uczelniach i wśród dorosłych,
* zbieranie koncepcji, doświadczeń i wyników badań,
* popieranie kontaktów i wymiany oraz rozwoju partnerstwa i tworzenia sieci,
* uznawanie w całej Europie dyplomów na zasadzie wzajemności,
* publikowanie opracowań opartych na praktycznych doświadczeniach oraz podręczników przeznaczonych dla decydentów i nauczycieli;
* współpracę z innymi instytucjami europejskimi i organizacjami pozarządowymi.
8.Kultura i dziedzictwo narodowe
Różnorodność leży u podstaw bogactwa kultury europejskiej, które jest dziedzictwem kulturowym wszystkich Europejczyków i podstawą ich jedności.
Programy Rady Europy mają na celu:
* uświadamianie wieloetnicznej mozaiki kulturowej Europy i jej rozwijanie,
* podejmowanie wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo europejskie, takie jak globalizacja przedsięwzięć oraz reperkusje jakie to może pociągnąć za sobą w odniesieniu do polityki kulturalnej w państwach członkowskich.
Europejski program oceny polityki kulturalnej zachęca do wspólnej wymiany doświadczeń celem:
* wyciągnięcia konkretnych wniosków, jakie płyną z sukcesów i porażek działań, podejmowanych na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także określenia zbliżonych problemów, które wymagają wspólnych rozwiązań,
* umożliwienia Radzie Europy szerokiego spojrzenia na problemy w dziedzinie kultury, stojące przed państwami członkowskimi i zaproponowania ewentualnych rozwiązań,
* zebrania informacji dotyczących zadań i praktyk stosowanych w różnych krajach z zamiarem dokonania porównań w skali międzynarodowej.
9. Ochrona środowiska i zagospodarowanie terenu
W zakresie ochrony środowiska naturalnego i planowania regionalnego, przed państwami członkowskimi Rady Europy stoją liczne wyzwania, które często mogą być rozwiązane jedynie dzięki działaniom międzynarodowym.
Rada Europy oddaje do dyspozycji państw członkowskich szereg instrumentów służących:
* ochronie i zarządzaniu środowiskiem naturalnym w Europie,
* zachowaniu oraz podnoszeniu walorów środowiska zamieszkałego przez ludzi i naturalnych siedlisk,
* opracowywaniu koncepcji planowania przestrzennego i rozwoju.Europejska konwencja kulturalna wyznacza zakres działania Rady Europy w dziedzinie edukacji, kultury, dziedzictwa, sportu i młodzieży. Obecnie 48 państw europejskich przystąpiło do Konwencji i bierze udział w pracach Rady.
Przyjęta strategia, określa ramy współpracy w zakresie zachowania i podnoszenia jakości przyrody i krajobrazu w całej Europie zmierzającej do:
* znaczącego ograniczenia zjawisk zagrażających zróżnicowaniu biologicznemu i krajobrazowemu,
* większej konsolidacji zróżnicowania biologicznego i krajobrazowego w Europie,
* wzmocnienia spójności ekologicznej w całej Europie,
* zapewnienia pełnego udziału całego społeczeństwa w zachowaniu zróżnicowania biologicznego i krajobrazowego.
10. Sport
Sport jest jeszcze jedną dziedziną działalności Rady Europy, podlegającej postanowieniom Europejskiej Konwencji Kulturalnej. Komitet Rozwoju Sportu (CDDS) realizuje odnośne konwencje, zarządza ogólnoeuropejskimi programami działań i przygotowuje Europejskie Konferencje Ministrów Sportu. Izrael uczestniczy w Komitecie posiadając status obserwatora.
Aby sport zachował ducha szlachetnej walki i zawarte w nim wartości.
Rada Europy podejmuje dwa kierunki działań, z których pierwszy został szczególnie podkreślony w czasie Szczytu w Strasburgu (1997), a mianowicie:
* popieranie idei "Sport dla wszystkich", jako sposobu na podnoszenie jakości życia i ułatwianie integracji społecznej, przyczyniającej się do spójności społeczeństwa, szczególnie wśród młodych ludzi,
* sprzyjanie rozwojowi tolerancji poprzez sport, a przede wszystkim ochronę sportu przed występującymi obecnie niebezpiecznymi zagrożeniami.
11.Młodzież
Otwarcie Europy dla młodych ludzi
W sferze działań na rzecz młodzieży Rada Europy przyjęła za główny cel wypracowanie wspólnej polityki europejskiej promującej udział młodzieży, kształtującej odpowiedzialność obywatelską oraz stwarzającej większe możliwości w zakresie edukacji i zatrudnienia. W tym celu młodzi ludzie, przedstawiciele ruchu obywatelskiego i eksperci uczestniczą w odbywających się stale konsultacjach dotyczących celów polityki i form działania w obszarze spraw młodzieży. Rada Europy zachęca również do tworzenia stowarzyszeń młodzieżowych, różnego rodzaju sieci i grup inicjatywnych, a także stara się ożywiać współpracę międzynarodową między organizacjami młodzieżowymi.
Organizowane przez Radę Europy, w ramach Programu na rzecz stabilności demokratycznej (ADACS), kursy szkoleniowe, podróże studyjne i konsultacje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej mają na celu:
* tworzenie i rozwijanie stowarzyszeń młodzieżowych w tym regionie Europy oraz zachęcanie do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego,
* pomaganie wspomnianym krajom w określaniu i wdrażaniu polityki młodzieżowej na szczeblu krajowym,
* sprzyjanie dialogowi międzykulturowemu,
* mobilizowanie do różnego rodzaju wymian między młodzieżą całej Europy.
Komitet opracował projekt zaleceń Komitetu Ministrów odnośnie:
* informacji i doradztwa dla młodych ludzi w Europie,
* kontaktów i współpracy w dziedzinie badań dotyczących spraw młodzieży,
* upowszechniania służb wolontariuszy,
* mobilności młodzieży,
* uczestnictwa młodzieży i przyszłości społeczeństwa obywatelskiego.
12.III Szczyt Rady Europy
Trzeci Szczyt Rady Europy (Warsaw Summit), tj. szczyt szefów państw i rządów czterdziestu sześciu państw członkowskich Rady Europy, odbył się w Warszawie, 16 – 17 maja 2005 roku. Było to wydarzenie o znaczeniu historycznym, bowiem wieńczyło półroczne przewodnictwo Polski w Radzie Europy, lecz również dlatego, że szczyty nie są instytucją Rady i zwołuje się je wyłącznie wtedy, kiedy Rada Europy stoi przed podjęciem ważkich decyzji odnoszących się do przyszłości Europy i jej mieszkańców. Od niemal sześćdziesięciu lat, odkąd istnieje Rada Europy, organizacja troszcząca się o ochronę praw człowieka i demokracji, szczyty organizowano tyko trzy razy.
Trzeci Szczyt w 2005 roku, odbywający się w Warszawie, miał za zadanie rewalidację celów i zadań Rady, określenia jej relacji z innymi organizacjami europejskimi oraz roli, jaką ma ona odgrywać w Europie XXI wieku.
Podczas III Szczytu Rady Europy w Warszawie podpisano szereg deklaracji, m. in. Deklarację wspólną (w języku francuskim) Ministra Spraw Zagranicznych Polski, a zarazem ustępującego Przewodniczącego Komitetu Ministrów Rady Europy – Adama Daniela Rotfelda oraz Ministra Spraw Zagranicznych Słowenii, Przewodniczącego Organizacji na Rzecz Bezpieczeństwa i iWspółpracy - Dimitrija Rupel’a. Deklaracja końcowa (w języku angielskim) podsumowuje III Szczyt Rady Europy i ustala wspólny planu działania państw członkowskich Rady Europy na rzecz demokracji i ochrony praw człowieka i obywatela.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 11 minut