profil

Organizacja i funkcjonowanie parlemantu.

poleca 85% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PARLAMENTU

Sejm i Senat obradują na posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie po wyborach zwołuje prezydent natomiast kolejne marszałkowie. Obrady parlamentu mają charakter jawny. Gdy wymaga tego dobro państwa obrady mogą być utajnione.

1. Organy Sejmu
a) Marszałek Sejmu- jest wybierany przez posłów ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu. Jest drugą osobą w państwie po prezydencie. Organizuje on obrady Sejmu oraz im przewodniczy. Ustala harmonogram prac, reprezentuje Sejm wobec innych organów. Jego zastępcami są wicemarszałkowie, którzy nie są jednak samodzielnymi organami Sejmu.
b) Prezydium Sejmu- tworzy marszałek oraz wicemarszałkowie. Jest to organ kierujący pracami Sejmu, ustala plan jego prac oraz koordynuje prace komisji.
c) Konwent Senioru- składa się z członków Prezydium oraz przewodniczących klubów i kół poselskich. Do jego kompetencji należy opiniowanie planu prac Sejmu i ustalanie porządku poszczególnych posiedzeń.
d) Komisje Sejmowe- są organami Sejmu do których kompetencji należy rozpatrywanie spraw będących przedmiotem obrad Sejmu, wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych pod obrady. Komisje dzielą się na stałe i nadzwyczajne.

2. Rodzaje większości w Parlamencie.
a) Większość zwykła- większość głosów za jest większa niż liczba głosów przeciw.
b) Większość bezwzględna- liczba głosów za jest większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.
c) Większość kwalifikowana- większość wyrażona ułamkiem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta