profil

Pierwotne i pochodne prawo wspólnotowe-źródła

poleca 84% 713 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Prawo pierwotne:

Traktaty założycielskie:

• Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Paryż 1951)
• Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (Rzym 1957)

Zmiany traktatów założycielskich:

• Traktat o Fuzji Organów (1965)
• Jednolity Akt Europejski (1986)
• Traktat z Maastricht (1992)
• Traktat z Amsterdamu (1997)
• Traktat z Nicei (2001)
• Traktat Konstytucyjny (2004)
• Traktaty o przystąpieniu poszczególnych państw
• 1972 - Dania, Wielka Brytania, Irlandia
• 1979 - Grecja
• 1985 - Hiszpania i Portugalia
• 1994 - Austria, Finlandia, Szwecja
• 2003 - Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr
• Przyjęte przez państwa członkowskie protokoły i oświadczenia załączone do traktatów założycielskich

Pierwotne prawo wspólnotowe :

• Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej
• Zasady traktatowe
• Zasady sformułowane przez ETS
• Zasady wynikające z kanonów praworządnych i demokratycznych państw
• Prawa podstawowe i wolności jednostek

Prawo pochodne :

Wydane przez jeden lub kilka organów Wspólnot Europejskich, oparte na kompetencji udzielonej w pierwotnym prawie wspólnotowym

Wspólnotowe akty prawne:

• Rozporządzenia
• Dyrektywy
• Decyzje
• Zalecenia
• Opinie

Rozporządzenia:
Mają zastosowanie ogólne, obowiązują we wszystkich swoich częściach, stosuje się je bezpośrednio w każdym państwie członkowskim

Dyrektywy
Wiążą pod względem zamierzonego celu każde państwo członkowskie, do jakiego są skierowane, pozostawiają władzom krajowym wybór formy i metod włączenia do systemu prawa krajowego

Decyzje
Obowiązują we wszystkich swoich częściach tych, do których są skierowane, obowiązują bezpośrednio


Opinie i zalecenia

Niezobowiązujące akty prawne, mają charakter polityczny i moralny, zalecenie wydawane jest z własnej inicjatywy, może być adresowana do państw członkowskich, organów Wspólnoty lub osób, opinia wydawana jest na zapytanie, nie może dotyczyć osób

Wewnętrzne prawo wspólnotowe

• Regulaminy wewnętrzne
• Wspólne deklaracje
• Porozumienia międzyinstytucjonalne

Akty nienazwane (sui generis)

• Uchwały
• Projekty
• Wyjaśnienia
• Memoranda
• Zawiadomienia
• Komunikaty
• Sprawozdania
• Programy
• Plany

Rezolucje

Zawierają wspólne intencje i opinie na temat ogólnego procesu integracji, wyznaczają kierunek przyszłych prac Rady UE

Deklaracje i programy działań

• Deklaracje -ogólnie, dotyczące rozwoju Wspólnoty, demokracji lub praw fundamentalnych. Uchwalane w ramach procesu decyzyjnego Rady UE i dotyczą interpretacji decyzji podejmowanych w łonie Rady
• Programy działań -mają na celu realizację programów legislacyjnych i ogólnych celów traktatowych

Porozumienia międzynarodowe

• Umowy Wspólnot Europejskich
• Umowy mieszane
• Umowy państw członkowskich UE

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty