profil

Uzasadnij tezę o przydatności stosowania metod prewencji, interwencji i demonstracji w edukacji wczesnoszkolnej

poleca 85% 132 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

„Uzasadnij tezę o przydatności stosowania metod prewencji, interwencji i demonstracji w edukacji wczesnoszkolnej.”

Czytając Arends’a możemy zauważyć i stwierdzić, iż zapewnienie ładu w klasie jest procesem niełatwym. Lecz niesamowicie potrzebnym w edukacji wczesnoszkolnej. Gdyż zdobyta wiedzą i doświadczeniem z zakresu wychowania w szkole, uczniowie będą posługiwać się przez kolejne lata. Dlatego tak ważne jest wpajanie wychowankom prawidłowych relacji i zachowań względem nauczycieli i rówiesników.

Aby efektywnie przeprowadzić lekcje nauczyciel powinien uziwać i kierowac się metoda prewencji, ponieważ nauczyciel przedstawia uczniom panujące w szkole reguły. Ważne jest aby reguły były ustalane z uczniami na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. Zapobiegnie to wielu nieporozumieniom i problemom miedzy wychowawcą, a wychowankami. By lekcje były prawidłowo przeprowadzane, nauczyciel powinien konsekwentnie wdrażać i stosować ustalenia, aż staną się dla uczniów nawykiem. Jeżeli nauczyciel utrzymuje właściwy tok i impet nauczania, lekcja jest przeprowadzana w prawidłowym tempie, nie rozdrabnia się w poleceniach ani nie naddaje informacji. Dzieki temu wychowawca znajduje „złoty środek”, który pomaga mu prawidłowo prowadzić lekcje. Również ważne jest, aby nauczyciel wypowiadał się w sposób zrozumiały przez uczniów, dzieki czemu chętniej będą się uczyć. Ponadto Kounin podkreśla, że nauczyciel nie powinien zakłucac toku lekcji. Zdarza się, że wychowawca rozpoczyna na przykład jakieś zadanie, a nastepnie porzucając je przed zakończeniem. Ten typ czynności zwany jest „zawieszeniem czynności”. Jednak nie jest to jedyny przykład dezorganizowania lekcji kolejny, którym warto wspomnieć zwany jest „hustawką”. Występuje wtedy, gdzy nauczyciel rozpoczyna jakąs czynność, ptem nie skończywszy przechodzi do kolejnej, aby po jakimś czasie powrócić znowu do pierwszej. Dlatego tak ważne jest przygotowanie do lekcji wychowawcy, zaplanowanie jej od „początku do końca”, gdyz zapobiega to błędnym i nieprawidłowym zachowaniom nauczyciela i utrzymuje prawidłowy tok lekcji. Dzieki zasadom planowania każdych zajęć w zakresie materiału lekcji, jasno formuowanych polecen utrzymuje się właściew zachowanie uczniów, a dzieki tym zasadom nauczyciel nawet w chwilach trudności podaczas prawidłowego toku lekcji potrafi poradzi sobie.
Należy również pamiętać o planowaniu zajęć pod względem czasu i harmonogramu. Waznym elementem lekcji jest początek i jej koniec, zaczynając od przywitania az do pożegnania. Lekcje będą prawidłowo przebiegać, gdy powiemy uczniom czego mogą się spodziewać podczas trwania zajęć, da im to poczucie pewności, dzieki czemu będą miały lepsze wyniki w nauce.
Na początku każdych zajęć, wychowawca ma za zadanie przedstawic i wyjaśnić, czego na danych zajęciach będzie od nich wymagał, powinien okśreślić szczegóły pracy takie jak: forma i jej wygląd, termin wykonania, by uczniowie wiedzieli co dokładnie maja zrobić i na co należy zwrócic uwagę. Zapobiegnie to nieporozumieniom i wykonaniu pracy, często odbiegających od tematu. Aby nie doprowadzić do zakłucen i wątpliwości podczas zajęć, nauczyciel musi wyjaśnić uczniom zasady stawiania ocen. Dlatego tak ważne jest zaplanowanie i poinformowanie o naszych przedsięwzięciach wychowanków. Nauczyciel który daje szczegółowe wskazówki podczas lekcji będzie zrozumiany, co zaowocuje dobremu przyswajaniu informacjii przez ucznia. Zapobiegnie, to wtedy problemom zwiazamyni z zachowaniem ładu w klasie oraz nieporozumieniom. Nauczyciele traca dużo czasu podczas zmian metodycznych. W przeprowadzeniu takich zmian pomóc może wcześniejsze ich zaplanowanie oraz techniki sygnalizacji. Zmiany metodyczne pomagają wychowawcy w sytuacjach, gdy uczniowie w skutek nieprawidlowego zachowania zaczynają się rozpraszać, jednak, żeby dokonała się zmiana metodyczna, prowadząca przykładowo do wykładu o pracy indywidualnej, uczniowie powinni zastosować niżej wymienienione wskazówki: odłóżcie notatki, upewnijce się, że macie zatemperowane ołówki i przygotowane kartki, rozpocznijcie pracę i podnieście rękę, jeżeli będziecie potrzebowac pomocy. Warto czasami zmiany metodyczne zapisać na tablicy. Efektywny wychowawca aby uniknąć trudności z zachowaniem ładu w klasie używa odpowiednich procedur. Niektórzy stosują cały system sygnalizacji tj. rytmiczne klaskanie, uzywanie dzwonka lub zostawiają dostatecznie dużo czasu na kończące zajęcia czynności porządkowe.Dzieki temu uczniowie uspakajają się i zaprzestają jakichkolwiek innych czynności. Wychowawca może również przejśc płynnie do kolejnego punktu programu.
Podczas pracy nauczyciela z dziećmi nie może spowodować poczucia bezradności i osamotnienia dziecka. Powinien on kontrolować prace uczniów i wspierac ich w trudniejszych chwilach, dzieki temu dzieci unikną zniechęceniu.
Poczatek lekcji jest dobrym momentem, aby zakłócić jej prawidłowy przepbieg, gdyż uczniowie przychodzą z róznych miejsc gdzie obowiązują inne reguły. Skuteczny nauczyciel wie jak sprawnie rozpocząć lekcje np. przy wejściu do klasy wprowadza korzystna atmosferę lub wypisuje polecenia na tablicy. Również koniec lekcji sprzyja rozchwianiu, dlatego stosuje się nastepujące procedury: zostawia dostatecznie dużo czasu na kończące lekcję czynności porządkowe, prace domowe zadaje się dostatecznie wcześniej, sygnalizuje uczniom zbliżający się koniec lekcji i konieczność ukończenia zadań, nim opuszcza klasę. Dzieki ty czynnościom zapobiega się nieprawidłowym zachowaniom i rozchwianiem podczas lekcji.
Jak już wpomniałam wcześniej, ważne jest informowanie ucznia o jego postepach w nauce, dlatego nauczyciel jest zobowiązany by po sprawdzeniu pracy ucznia poinformować go o tym co powinien nadrobić i poprawić, dzięki temu uczęń ma chęć doskonalenia swojej pracy, a co najważniejsze wie, że ocena odzwierciedla jego wiedzę i umiejętności, a przede wszystkim jest sprawiedliwa.
Należy podkreślić, że nauczyciel oprócz palanowania zajęć, musi wiedzieć co chce nauczyć i przekazać uczniom. Również musi mieć świadomość, jak uczniowie przyswajają materiał, zapobiega to zdenerwowaniu i znudzeniu uczniów, dzieki temu wychowawnkowie łatwo i chetnie uczestnicza w zajęciach.
W zapobieganiu błędnego i nieprawidłowego zachowania uczniów w klasie pomaga nauczycielom stosowanie zasady prewencji. Dzieki niej można wyeliminować sporą część destruktywnego zachowania i zaprowadzić porządek w klasie. Zasada ta jest szczególnie pomocna młodym nauczycielom.

Natomiast dzieki zasadzie interwencji, nauczyciel jest w stanie prawidłowo rozpoznać niewłaściwe zachowanie uczniów i natychmiast interweniować tak, aby nie zakłócić toku lekcji.
Waznym elementem w zachowaniu ładu klasowego jest precyzyjne rozpoznanie nieprawidłowego zachowanina i natychmiastowa interwencja. Autor ksiażki „Uczymy się naucząć” wymienia kilka technik interwencji. Jedną z nich jest technika zwana „mimochodem”, charakteryzująca się umiejętnością spostrzeżenia przez nauczyciela ucznia zachowującego się niestosownie i interweniowanie bez zakłócania toku lekcji. Natychmiastowa reakcja na incydenty uczniów pozwala zachowac ład i harmonię w klasie. Aby nauczyciel był skuteczny powinnien być dosadny, stanowczy i twardy, te włąsnie cechy charakteryzują według Kounina zachowanie powstrzymujące, nauczyciele w chwilach błędnego toku lekcji mogą również wykorzystać wskazówki takie jak: słowne upomnienie ucznia, nawiązanie kontaktu wzrokowego z uczniem i nie spuszczanie wzroku, póki nie zmieni swojego zachowania, przypomniec regulamin prowadzenia lekcji, natomiast gdy jest to wieksza grupa uczniów, która porzuca pracę, nauczyciel powinien urozmaicić praca indywidualną uczniów poprzez wporwadzienie dyskucji. Praca w grupach ma zainteresować uczniów tematem lekcji i przywrócenie spokoju oraz prawidowego toku lekcji.
Powszechnie wiadomo, że nagradzając określone zachowanie uczniów powodujemy, że w większym prawdopodobieństwem będzie ono występowało w przyszłości, podczas gdy zachowanie nie wzmocnione, będzie słabnąć lub zniknie. W warunkach klasy szkolnej jest to trafna zasada pomagająca nauczycielom wpłynąć na zachowanie uczniów. Najłatwiejsza do zastosowania ze wszystkich wzmocnień jest pochwała. Taki uczeń będzie wówczas odczuwał motywację i chęć zarówno do nauki jak i do utrzymania ładu klasowego. Nauczyciel może nagradzać poprzez: punkty przydzielone za określona pracę, odznaki w rodzaju plakietek wzorowego ucznia, czy tez umieszczenie ucznia na listach honorowych za dobrą naukę i zachowanie.
Jednak w nagradzaniu uczniów trzeba zachować umiar, gdyż nadmiar nagród może spowodować przysłonienie głownego celu edukacji ucznia, co sprawi, że wychowankowie będą się uczyć tylko i wyłącznie ze względu na nagrody. Nauczyciel musi znaleść tak zwany „złoty srodek” aby utrzymać prawidowy cel edukacji. Nagrody i pochwały mają służyć nauczycielowi w wzmacnianiu pożądanych zachowań uczniów. Do zniechęcenia od naruszania reguł i procedur służą kary. Wychowawca może posłużyć się kilkomakarami takimi jak: odebranie punktów decydujących o stopniu, zostawienie ucznia w klasie podczas przerwy lub po lekcjach, odebranie przywilejów, usunięcie z klasy i skierowanie do dyrektora. Poprzez stosowanie takich kar nauczyciel chcę podkreślić, że takie zachowanie jest niedopuszczalne, a dzieki takiemu zachowaniu wychowawcy reszta uczniów dostrzega błąd kolegi, a równocześnie wie co może ich spotkać, gdy postapia podobnie. Wiec jest to dla nich przestroga. Należy pamietac o zachowaniu dużego wyczucia podczas stosowania kar. Powinniśmy raczej starać się stosować głównie nagrody i zachęty, starając się, aby w kalsie panowała przyjazna atmosfera. Stosowanie kar ma na celu zlikwidować błędne i nieprawidłowe zachowanie uczniów.
Zasada interwencji jest metodą dzieki której nauczyciele skutecznie radza sobie z destruktywnym zachowaniem podopiecznych.

Zasada demonstracji natomiast jest złożonym aspektem, polegającym na sile wewnętrznej nauczyciela. By uczniowie zrozumieli, że wychowawca powinien być szanowany i słuchany, nauczyciel musi odpowiednio reprezentować swoja osobę.
Nie jest to jednak łatwe, ponieważ wszystko zalezy od charakteru każdego wychowawcy i jego sposobie bycia. Powinien on być pewny siebie. Może okazac to poprzez głośne i zrozumiałe mówienie. Kolejnym waznym elementem, który należy podkreślić jest postawa nauczyciela. Nie może on pokazywac swoja sylwetką stresu czy braku pewności siebie, musi być stanowczy oraz opanowany. Ważne jest również by był konsekwentny oraz asertywny. Nie może ulegać uczniom, a dzieki mozliwosci kontrolowania i rozdawania nagród uznawanych za cenne czy możliwość odbierania nagród, które są ściśle zwiazane zasadą interwencji, z autorytetowi prawnie przypisanego do danej pozycji, szczególnych kwalifikacji(wiedza i umiejętności), atrakcyjności osobistej i przynalezności do ważnej grupy odniesienia. Dzieki tym przywilejom nauczyciel demonstruje swój status i swoje prawa.
Poprzez swoja sylwetke nauczyciel odzwierciedla swoje nastawienie psychiczne względem podopiecznych. Uczniowie potrafią dostrzec i właściwie zainterpretować nastawienie i charakter nauczyciela. Należy podkreśla, że nauczyciel musi odznaczać się asertywnością. Taka postawa charakteryzuje się wyraźnym uświadamianiu uczniom czego się od nich oczekuje, oraz na ich niewłasciwe zachowanie nauczyciel odpowiadał pewnie i stanowczo. Również wychowawca powinien wymagać od uczniów by wchodzą c do sali, czy klasy w szkole podporządkowali się ustalony regulaminowi. Nauczyciel powienien również posiadac własne biurko, co wskazuje na wyższa pozycje nauczyciela. Takie elementy gwarantują dostosowanie się wychowanków do wymagań nauczyciela.
Arends wspomina rówież o dyscyplinie wymuszonej, która ma na celu umiejętności uzyskania kontroli nad klasą wymuszając odpowiednie zachowanie i reagując konsekwentnie na niewłaściwe postępowanie podopiecznych. Nauczyciele by zademonstrowac swoją rolę używaja innych metod. Bardzo często korzystaja z kontaktu wzrokowego z uczniami, dzieki temu może zarówno przywołac ucznia do porządku jak i sprawić by przyjął status podporządkowanego. Kontakt wzrokowy ukazuje również pewność nauczyciela. Uczniowie wtedy wiedza, czego mogą się spodziewać i jak powinni się zachowywać względem nauczyciela. Arends podkreśla także, jak ważna jest samoocena nauczyciela. Wychowawca musi być pewny siebie i być trwały w sowich decyzjach, co spowoduje, że uczniowie będą mieć większy szacunek dla niego oraz łatwie będzie się mu komunikowało z wychowankami. Wymienione wyżej sposoby pomagają nauczycielowy utrzymac upragniony ład w klasie, a równocześnie szacunek i ufność swojich uczniów do siebie. Uczniom łatwiej jest zaakceptować wymagania i reguły nayczyciela, który jest pewny siebie i stanowczy, zas wychowawca jest w stanie lepiej współpracować z uczniami, co zapewni harmonię i spokój.

Omówione wcześniej trzy zasady wychowawcze stosowane w edukacji wczesnoszkolnej sa doskonałym narzędziem pracy z dziećmi. Uważam, że zasady te w prosy i logiczny sposób pozwalaja zarządzać czasem uczniów podczas zajęć. Można dzieki nim utrzymac ład i porządek w klasie. Wychowanie i edukacja ucznia stanie się o wiele łatwiejsza, nauczyciel wie, jak powinien działać i współpracować z uczniami, co owocuje dobrym wychowaniem zarówno z perspektywy samej edukacji jak i również życia. Dziecko potrafi samemu zanalizowac problem i znaleśc rozwiązanie. Wie, czego ludzie od niego oczekują, jakie zachowanie jest prawidłowe, a jakie niewłaściwe. Wszystkie te elementy pomagaja mu w dalszym życiu i edukacji.

Podoba się? Tak Nie