profil

Społeczeństwo i kultura w czasach pierwszych Piastów

poleca 84% 716 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Społeczeństwo,gospodarka i kultura w czasach pierwszych Piastów
1struktura społeczna i aparat państwowy
-250tys.km2 i 1 mln mieszkańców 4os/km2
-żyjący na wsi wolni kmiecie-obciążeni daninami i powinnościami
-moznowładcy w imieniu księcia zarządzali prowincjami i okręgami grodowymi
-system grodów-podstawa organizacji terytorialnej
-najwyzsi dostojnicy- kilkunastu ludzi pełniących urzędy dworskie,komesowie(zarządcy)prowincji;biskupi;opaci kilku klasztorów w sumie 30 osób
- władcę wspierała drużyna licząca kilka tys wojowników
-kazimierz odnowiciel nadał rycerstwu ziemię od tej pory kształtowało się rycerstwo feudalne
-podstawą utrzymania aparatu władzy i drużyny księcia były daniny w produktach i posługach pobierane od ludności
2Gospodarka wiejska
-podstawa rolnictwo i hodowla oraz myślistwo i rybołówstwo
-system dwupolówki
-obowiązek składnia danin od ludności
-nazwy wsi świadczące o obowiązkach tamtejszej ludności Grotniki Szczytniki Bednary Świniary
-taka organizacja świadczeń to organizacja służebna
3Handel i pieniądz
- przy grodach powstawały podgrodzia-zalążki późniejszych miast
-w podgrodziach: karczmy, pracowali rzemieślnicy, handlowali kupcy
-kupcy przejezdni
-wymiana produktów między księciem a przejezdnymi
-typ osad-targi-wymieniano na nich produkty gospodarki lokalnej
-miernik wartości-płacidła-bryły żelaza, soki, skórki wiewiórcze, płatki tkanin lnianych
-pieniądz kruszcowy srebrny-bardzo rzadki i drogi
-władcy polski-denary- niewiele
4Rozwój społeczno gospodarczy
-upowszechniła się wymiana handlowa, przybywało targów, podgrodzi, liczba rzemieślników rosła
-rozwój rolnictwa
-do zwiększenia produkcji przyczynił się wzrost ludności, pozyskiwanie nowych ziem poprzez karczowanie
-powiększenie ilości grodów i ciaśniej zasiedlone
-nowa kategoria ludzi-wolni goście- byli to wolni kmiecie poszukując pracy
- w ten sposób powstała wiejska ludność poddańcza
-system majątków ziemskich należących do księcia, kościoła i możnowładców
-możnowładcy byli niezależni od księcia bo p[osiadali własne dochody z ziemi
5Kultura przedchrześcijańska i chrześcijańska
-przedchrześcijaństwo; wierzono w duchy przodków bóstwa czuwające nad rodziną, bogowie wyższej rangi
- chrześcijaństwo następowało powoli na początku lud książęcy, dwór, możnowładcy, mieszkańcy
-wymóg jednożeństwa
-imiona chrześcijańskie
-wzrost kościołów
-małe kościołki przy grodach
-kontakt zwykłych ludzi z chrześcijaństwem stał się silniejszy
6Pismo i piśmiennictwo
- księża którzy przywieźli Dobrawę przywieźli umiejętność pisania i ksiązki
-pisano i czytano po łacinie
-sprowadzono ewangelię, teksty liturgiczne , kalendarze i zapisy historyczne w formie roczników-notowano w nich najważniejsze wydarzenia
-wprowadzono chrześcijańską rachubę czasu, chrześcijańską erę
Dni roku oznaczano imionami świętych
-pismo wykorzystywano do pisania dokumentów służących utrzymywania stosunków z innymi państwami i papiestwem
-książęca kancelaria-kanclerz, spisujący dokumenty książęce
-spisanie żywotów świętych i kroniki Galla Anonima
7Architektura
-grody
-pierwsze kaplice-rotundy-marmurowe
-katedry-Tyniec Łęczyca
-budulec to kamienny cios
-ozdoby:kolumny z rzeźbionym kapitelem, typanon i portal

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty