profil

Proszę zastanowić się, w jaki sposób wyniki badań politologicznych mogą wpływać na rzeczywistość społeczno-polityczna? PUW

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przedmiotem politologii jest badanie zjawisk i procesów politycznych zawsze w odniesieniu do konkretnej rzeczywistości, do empirycznego ich kształtowania, wykrycie prawidłowości i przewidywanie ukształtowania się przyszłości. Przedmiot zainteresowania poznawczego politologii wyznaczają:
- metodologia badań politologicznych
- teoria polityki
- myśl polityczna
- nauka o państwie, prawie, polityce
- zarządzanie i komunikowanie społeczne
- systemy i instytucje polityczne
- partie i systemy partyjne
- polityka społeczna i gospodarcza
- stosunki międzynarodowe
- przemiany cywilizacyjne, globalizm i lokalizm.
Zadaniem politologii jest kompleksowe ujmowanie badanych zagadnień w ich wzajemnych uwarunkowaniach, wskazywanie na powiązania wewnątrz podsystemów i między nimi, a także w całokształcie systemu politycznego, który jest przedmiotem analizy.
Zadaniem politologii jako dyscypliny naukowej jest w drodze rzetelnej analizy uwzględniającej prawidłowe zastosowanie metodologii badawczej ustalenie występujących prawidłowości i spoistości procesów i zjawisk politycznych, określanie źródeł sprzeczności i możliwości występowania konfliktów społecznych, przyczyn takiego a nie innego kształtowania zjawisk i procesów oraz ustalenie przewidywań na przyszłość.
W szczególności zadania politologii to:
- kształcenie ekspertów z dziedziny zagadnień politycznych
- przygotowanie kadr dla potrzeb aparatu państwowego, administracyjnego, politycznego, ideologiczno-propagandowego
- pogłębianie wykształcenia politycznego możliwie szerokich rzesz społeczeństwa
- przygotowanie kadry naukowej dla instytutów naukowo-badawczych uczelni wyższych i instytutów specjalistycznych.
stotną cechą poznania politologicznego jest potrzeba ujęć systemowych. W badaniach nie można ujmować rzeczywistości politycznej statycznie, trzeba dążyć do wykrywania prawidłowości w nowych zjawiskach, zarysowujących się procesach, analizować przemiany i przeobrażenia zachodzące pod wpływem funkcjonowania systemów politycznych wraz z ich podsystemami. Dostrzegać należy zarówno pozytywne jak i negatywne skutki podejmowania w danym państwie lub w skali międzynarodowej decyzji politycznych. W badaniach politologicznych trzeba uwzględniać ustawicznie zmieniającą się rzeczywistość w różnego rodzaju powiązaniach, poczynając od stosunkowo prostych, przechodząc do coraz bardziej skomplikowanych, dochodząc w końcowym rezultacie do próby oceny całości funkcjonowania systemu politycznego w danym państwie z uwzględnieniem powiązań międzynarodowych i politycznych w skali światowej.
Funkcje politologii:
- funkcja konceptualizacyjno – opisowa
polega na dostarczeniu badaczom w ramach ich macierzystej dyscypliny i poza nią określonego zasobu pojęć i kategorii oraz reguł opisu odzwierciedlającego treści rzeczywistości przewidzianych w tych kategoriach i pojęciach rozpatrywanych z punktu widzenia polityki.
- funkcja wyjaśniająca
polega na dostarczeniu określonych wyjaśnień zjawisk i procesów politycznych na tle ustalonych prawidłowości i faktów
- funkcja prognostyczna
polega na konstrukcji przewidywań na tle twierdzeń, które zostały wykorzystane do wyjaśniania
- funkcja metodologiczno – oceniająca
polega na formułowaniu ocen przydatności poznawczej rezultatów badań i na prognozowaniu schematów metod i procedur badawczych
- funkcja integracyjna
polega na tworzeniu możliwości korzystania z dorobku innych dyscyplin i odwrotnie z dorobku politologii przez inne dyscypliny dzięki wypracowaniu zasad i treści łączących ze sobą osiągnięcia uzyskane niezależnie
- funkcja instrumentalno- racjonalizująca
polega na dostarczeniu wiedzy traktującej jako narzędzie racjonalizujące działania polityczne
- funkcja ideologiczna
polega na wywieraniu przez politologię bezpośredniego wpływu na świadomość ludzi przy wykorzystaniu wiedzy dostarczanej przez tą naukę. Występuje tu oddziaływanie politologii na układ wartości i wiedzę.
Podobnie jak u wszystkich nauk o społeczeństwie jest jej indukcyjne pochodzenie sprawiające, że między tym, co jest lub co było, a tym, co powinno być nie ma żadnego koniecznego, logicznego, automatycznego związku wynikania. Z tego powodu, jeżeli patrzeć na politologię pod kątem skuteczności, możliwości przewidywania, a więc oddziaływania na zjawiska należy zauważyć, że nie może ona sprostać pożądanym oczekiwaniom.

Bibliografia:
1.kficzol.com/archives/7/comment-page-1 - 54k
2.alejka.pl/s/Wst%EAp+do+bada%F1+politologicznych+Andrzej+Chodubski-page_8.html - 34k
3.www.bryk.pl/teksty/studia/pozostałe/politologia/24001-ściąga_z_metodologii_badań_politologicznych.htm
4.www.politologia.umk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=55 - 20k

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy