profil

Metody otrzymywania metali

poleca 47% 196 głosów

Czyste metale w bardzo niewielkich ilościach występują w stanie wolnym w skorupie ziemskiej, dlatego w przemyśle do otrzymywania metali stosuje się inne metody – głównie elektrolizę i aluminotermię.

Elektroliza to proces zachodzący w elektrolizerze, na elektrodach, pod wpływem zewnętrznego napięcia. Proces ten polega na przepływie prądu przez roztwór substancji lub substancję stopioną, w wyniku czego na elektrodach wydzielają się odpowiednie pierwiastki lub związki chemiczne. Do otrzymywania metali najczęściej stosuje się elektrolizę stopionych soli lub wodorotlenków wybranych metali. Tak otrzymuje się litowce i berylowce, ale nie tylko, np. w wyniku elektrolizy chlorku sodu można otrzymać sód, a przez elektrolizę wodorotlenku glinu – glin.

Aluminotermia to metoda otrzymywania metali oparta na procesach utleniania - redukcji zachodzących w wysokiej temperaturze. Wymaga przygotowania mieszaniny tlenku odpowiedniego metalu z glinem i ogrzania jej do bardzo wysokiej temperatury. W takich warunkach glin utlenia się, a metal redukuje. Otrzymuje się więc wolny metal i tlenek glinu. Aluminotermię można stosować do otrzymywania metali mających wysoką temperaturę topnienia oraz łatwo ulegających redukcji, np.chromu, manganu, kobaltu, wanadu.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta