profil

Aminy. Aminokwasy. Białka. Kwasy nukleinowe

poleca 15% 7 głosów

poleca 54% 13 głosów

Aminy

Aminy można uważać za pochodne amoniaku. Aminy powstają, gdy w cząsteczce amoniaku jeden, dwa lub trzy atomy wodoru zostają zastąpione resztami węglowodorowymi (alkilowymi lub/i arylowymi).

poleca 40% 23 głosów

Aminokwasy

Aminokwasy to związki dwufunkcyjne zawierające w swych cząsteczkach grupę karboksylową–COOH oraz grupę aminową–NH 2 . Często stosowaną zasadą określającą wzajemne położenie grupy aminowej i karboksylowej jest oznaczenie atomów węgla w łańcuchu węglowodorowym kolejnymi literami greckimi: α, β, γ, δ: Występująca w cząsteczce aminokwasu grupa –R może reprezentować grupę zróżnicowaną pod względem: kształtu, wielkości, ładunku elektrycznego, reaktywności,...

poleca 58% 35 głosów

Białka

Białka to substancje o dużej masie cząsteczkowej składające się wyłącznie lub w większości z aminokwasów. Biorąc pod uwagę różne kryteria, istnieje możliwość różnej klasyfikacji białek. Ze względu na skład cząsteczki białka można podzielić na: Białka złożone jako tzw. część niebiałkową mogą zawierać np. jony metali, pierścień porfirynowy ze skoordynowanym jonem żelaza(II) lub magnezu, reszty cukrowe połączone kowalencyjnie z wybranymi aminokwasami (np. z treoniną). Ze względu na...

poleca 32% 16 głosów

Kwasy nukleinowe

Azotowe zasady organiczne to aromatyczne związki heterocykliczne zawierające atom lub atomy azotu w pierścieniu. Związki te są pochodnymi puryny i pirymidyny. Charakter aromatyczny tych związków można wyjaśnić w oparciu o regułę Hückla, pamiętając, że np. puryna posiada 10 zdelokalizowanych elektronów π (4·2 + 2) (uwzględniając fakt delokalizacji wolnej pary elektronowej atomu azotu związanego z atomem wodoru). Wyróżniamy: a) zasady purynowe – np. adenina, guanina b)...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści