profil

Niemcy

poleca 62% 39 głosów

Republika Federalna Niemiec jest państwem, w którym występują trzy systemy polityczne: parlamentarny, federacyjny i demokratyczny. W Niemczech istnieje kilka dużych i silnych ugrupowań partyjnych, które naprzemiennie sprawują władzę. Najważniejsze z działających partii to: Niemiecka Partia Socjaldemokratyczna(SPD), Chrześcijańska Demokracja (CDU/CSU), Zieloni (partia reprezentująca ruchy ekologiczne), reprezentująca liberałów Wolna Partia Demokratyczna(FDP) oraz PDS, czyli dawna partia komunistyczna, pozostała po upadku NRD. System dużych partii politycznych jest wspierany przez klauzulę zaporową. Za jej przyczyną do parlamentu wchodzą partie, które uzyskały w wyborach co najmniej5% głosów w skali całego kraju.

Głową państwa w niemieckim systemie politycznym jest prezydent, wybierany przez parlament na pięć lat. Kandydat na prezydenta nie może zasiadać w parlamencie ani być członkiem rządu. Zakres władzy prezydenta jest dość ograniczony: na wniosek większości parlamentarnej przedstawia kandydata na kanclerza,natomiast na wniosek kanclerza mianuje i odwołuje ministrów, reprezentuje państwo i stosuje prawo łaski.

Rzeczywista władza spoczywa w rękach szefa rządu, noszącego tytuł kanclerza. Kanclerz kieruje rządem, odpowiada za politykę i gospodarkę państwa. Za swoją działalność jest odpowiedzialny przed parlamentem, zaś odpowiadają przed nim ministrowie.

Ze względu na federacyjny charakter państwa niemieckiego system organów przedstawicielskich jest dość skomplikowany. Najważniejszą funkcję w tym systemie pełni Parlament Związkowy (Bundestag), który pochodzi z wyborów powszechnych, organizowanych co cztery lata. Obok niego istnieje Rada Związkowa(Bundesrat), w której zasiadają przedstawiciele poszczególnych krajów (landów), tworzących federację niemiecką. Celem Rady Związkowej jest ochrona praw landów przed ingerencją władz federalnych. Na poziomie landów działają pochodzące z wyborów parlamenty krajowe. Przedstawiciele parlamentów krajowych wraz z przedstawicielami Parlamentu Związkowego tworzą Zgromadzenie Federalne, działające na poziomie ogólnoniemieckim.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta