profil

Typologia i funkcja doktryn politycznych

poleca 36% 25 głosów

Doktryna jako zbiór dość ogólnych wskazówek może pełnić różne istotne z punktu widzenia społeczeństwa funkcje, np. poznawczą, programowo-polityczną lub integrującą.

Patrząc z tego stanowiska najważniejsza jest funkcja integrująca, sprowadzająca się do łączenia wokół doktryny osób identyfikujących się z daną ideologią. Czasami więź ta może przybrać formalny charakter, co prowadzi do utworzenia ugrupowań lub partii politycznych.

Istnieje co najmniej kilka typologii doktryn politycznych. Najczęściej stosowana odwołuje się do historycznego podziału na doktryny lewicowe, centrowe i prawicowe.

Doktryny lewicowe Doktryny centrowe Doktryny prawicowe
komunistyczna liberalna konserwatywna
socjalistyczna katolicka doktryna społeczna (chadecja) doktryny wyrosłe z nacjonalizmu i skrajnie prawicowe; faszyzm, nazizm
anarchistyczna
Warto pamiętać

Istnieje wiele typologii partii politycznych. Najczęściej stosowane uwzględniają:
- doktrynę polityczną, do której partie się odwołują, np. partie konserwatywne,partie liberalne,
- umieszczenie partii w systemie parlamentarnym, np. partie parlamentarne i pozaparlamentarne,
- wielkość i sposób zorganizowania partii, np. partie masowe, partie kadrowe.
Współcześnie działające partie w coraz mniejszym stopniu odwołują się do sztywnych założeń, wynikających z doktryny lub ideologii, a w swoim działaniu muszą uwzględniać koniunkturę polityczną i nastroje społeczne.

Pojęcia

- myśl polityczna – zespół idei, doktryn i poglądów, tworzących ogólną koncepcję i teorię polityczną

Podoba się? Tak Nie