profil

Zarządzanie

Szczegóły kursu

Tematyka:Marketing/Zarządzanie

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia II stopnia

Opis zajęć

Studia II stopnia (magisterskie) oparte są o standardy określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cztero - semestralny program studiów poszerzony o ofertę kursów specjalnościowych, obejmuje 645 godzin dydaktycznych. W ramach corocznie przygotowywanej oferty specjalności studenci mają możliwość wyboru trzech przedmiotów 40-to godzinnych prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w ramach zjazdów sobotnio - niedzielnych co dwa tygodnie.
Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu magistra
Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów II stopnia po zaliczeniu wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym programem studiów oraz złożeniu i uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.
Program studiów
Studenci dokonują wyboru specjalności w trakcie pierwszego semestru studiów. Oferta specjalności przygotowywana jest oddzielnie dla każdego naboru. Uruchomienie specjalności uzależnione jest od liczby kandydatów, szczegółowe zasady określa coroczne zarządzenie Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Specjalności proponowane w roku akademickim 2009/2010:
1. Doradztwo organizacyjne
2. Komputerowe wspomaganie decyzji i E-biznes
3. Zarządzanie turystyką
4. Zarządzanie w administracji publicznej
5. Zarządzanie finansami
6. Zarządzanie strategiczne
7. Zaawansowane zarządzanie innowacyjnością
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
9. Zarządzanie firmą (Magister + MBA)

  • Czas trwania: 2 lata
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

Informacje: Biuro Promocji i Informacji, Wyższa Szkoła Biznesu -
33-300 Nowy Sącz

+48 018 449 91 02, -103, -104
+48 018 449 91 21

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW