profil

Psychologia

Szczegóły kursu

Tematyka:Psychologia/ Socjolgia

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Studia jednolite

Opis zajęć

Jednolite studia magisterskie - stacjonarne
Program studiów obejmuje ponad 3000 godzin wykładów i ćwiczeń, w tym 120 godzin praktyk zawodowych oraz intensywną naukę języka angielskiego. Studia trwają 5 lat i kończą się obroną pracy magisterskiej.

Studia na tym kierunku przygotowywać będą studentów do pracy w zawodach związanych z zastosowaniem wiedzy psychologicznej. Ze względu na profil kształcenia będą przede wszystkim przygotowywać do pracy w dziedzinach związanych z wychowaniem, edukacją, profilaktyka społeczną, ochroną zdrowia oraz szeroko rozumianym zarządzaniem. Absolwent będzie przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych.

Ponadto absolwent będzie przygotowany do umiejętnego wykorzystywania mechanizmów psychospołecznych w organizacji skutecznego zarządzania i administrowania nowoczesnym przedsiębiorstwem oraz instytucjami administracji publicznej, prowadzenia negocjacji i mediacji w różnych typach konfliktów organizacyjnych i interpersonalnych, badania rynku, postaw konsumenckich i innych psychologicznych aspektów funkcjonowania jednostek gospodarczych, doboru kadr, konsultacji w kwestiach zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia szkoleń i treningów pracowniczych.

Absolwent studiów psychologicznych WSB-NLU posiadać będzie:
-podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych działów psychologii teoretycznej: ogólnej, społecznej, rozwojowej;
-podstawową wiedzę teoretyczną i metodyczną z poszczególnych działów psychologii stosowanej. W zakresie wybranej specjalności absolwent otrzyma gruntowne przygotowanie do podjęcia samodzielnej pracy w danym obszarze (sektorze) zawodu psychologa;
-przygotowanie metodologiczne i metodyczne do samodzielnego prowadzenia badań diagnostycznych, a także naukowych oraz organizacji działań doradczych, konsultacyjnych, pomocowych i terapeutycznych;
-ogólne przygotowanie do funkcjonowania społecznego i zawodowego, którego oczekuje się od absolwenta wyższych studiów humanistycznych, a w szczególności: orientację w podstawowych zagadnieniach wiedzy ogólnej oraz nauk pokrewnych psychologii (filozofia, socjologia, pedagogika, wybrane działy medycyny, wybrane zagadnienia prawne, podstawy logiki, matematyki i statystyki);
-dobre przygotowanie w zakresie władania językami obcymi. Po ukończonym kursie absolwent nie powinien mieć trudności w zdaniu państwowych egzaminów kwalifikacyjnych z co najmniej jednego języka obcego;
-przygotowanie do sprawnego posługiwania się podstawowymi środkami wspomagającymi pracę: komputerem, komunikacją internetową, środkami audiowizualnymi.

Znaczny nacisk w procesie dydaktycznym położony będzie na uczenie umiejętności praktycznych oraz na zastosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego. Usystematyzowaną wiedzę psychologiczną, a także praktyczną i teoretyczną znajomość wybranej specjalności absolwenci otrzymają dzięki warsztatowym zajęciom specjalizacyjnym prowadzonym w ostatnich dwóch latach studiów.

Obok przygotowania teoretycznego, studia w naszej Uczelni kształtować będą też konkretne umiejętności takie jak, otwartość na wiedzę, pozytywne podejście do problemów, zdolności interpersonalne, kreatywność. Studia mają też formować profesjonalne podejście do wykonywanych zadań, kształcić cechy szczególnie potrzebne na rynku pracy, takie jak rzetelność, pracowitość, punktualność, zdolność kierowania zespołami i planowania pracy itp.

Wobec studentów psychologii stosowane będą te same zasady, które obowiązują pozostałych studentów WSB-NLU, gdy chodzi o kształcenie umiejętności językowych (konieczność biernej i czynnej znajomości języka angielskiego oraz możliwość nauki drugiego języka), korzystania z narzędzi informatycznych oraz uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej i korzystania z oferty wynikającej z umów z partnerem amerykańskim – National-Louis University.

Specjalności:

Psychologia kliniczna i osobowosci
Psychologia kliniczna i osobowości podejmuje szerokie spektrum problemów z jakimi spotyka się człowiek we współczesnym świecie oraz przygotowuje do samodzielnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów terapeutycznych i orzeczniczych. Zdobywają umiejętność posługiwania się metodami terapii określonych zaburzeń, prowadzenia programów profilaktyki psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego oraz doradztwa psychologicznego.

Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka
Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka zaznajamia z procesami wychowania i psychoprofilaktyki oraz możliwościami wspierania rozwoju. Studenci poznają mechanizmy rządzące rozwojem człowieka i zasady konstruowania zapobiegawczych działań psychoedukacyjnych. Zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na wspomaganie ludzi w uaktywnianiu i rozwoju ich potencjału oraz konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami życiowymi.
Psychologia organizacji i zarządzania
Psychologia organizacji i zarządzania prowadzona jest według zasad Pełnej Partycypacji w Zarządzaniu. Oznacza to, że studenci i wykładowcy wspólnie decydują o sposobie studiowania najlepiej spełniającym kryteria kompetencyjne współczesnego biznesu. Obok zdobywania ciągle aktualizowanej wiedzy, studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych metodą symulacji działania prawdziwej firmy – nie tylko dowiadują się jaki powinien być dobry szef, lecz także mają okazję sprawdzić siebie w tej roli. Specjalność prowadzona jest w języku angielskim, co daje absolwentom rozmaite korzyści, m.in. korzystanie z najświeższych źródeł. Studenci i absolwenci specjalności tworzą społeczność zawodową, w której mogą uczestniczyć także po zakończeniu studiów.
Specjalność psychologia organizacji i zarządzania jest afiliowana przez National–Louis University w Chicago z możliwością uzyskania dyplomu Master of Arts in Psychology NLU.

  • Czas trwania: 10 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

Informacje: Biuro Promocji i Informacji, Wyższa Szkoła Biznesu -
33-300 Nowy Sącz

+48 018 449 91 02, -103, -104
+48 018 449 91 21

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW