profil

Zarządzanie

Szczegóły kursu

Tematyka:Marketing/Zarządzanie

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Studia II stopnia

Opis zajęć

Studia II stopnia (magisterskie) oparte są o standardy określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały poszerzone o szeroką ofertę kursów specjalnościowych.
Studia trwają 4 semestry, a program obejmuje ponad 900 godzin zajęć. Student w trakcie studiów zobowiązany jest uzyskać min. 60 punktów ECTS w każdym roku akademickim. Poza zajęciami obowiązkowymi studenci, w ramach czesnego, mają możliwość wyboru specjalności, składającej się najczęściej z ośmiu kursów 30-to godzinnych. Ponadto studenci dokonują wyboru czterech dowolnych kursów z corocznie formułowanej listy kilkunastu przedmiotów do wyboru. Sytuacja taka stwarza studentom możliwość samodzielnego kształtowania ścieżki edukacyjnej i kwalifikacji zawodowych.
Tworzeniu oryginalnej sylwetki sprzyja także sposobność wyjazdu na 1. lub 2. semestralny pobyt i naukę w uczelniach partnerskich zlokalizowanych prawie we wszystkich krajach Europy LLP/ERASMUS oraz w USA w ramach realizowania programu WSB-NLU.
Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu magistra
Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów II stopnia po zaliczeniu wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym planem studiów oraz złożeniu i uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.
Języki
Nauka języków obcych na studiach drugiego stopnia jest nieobowiązkowa. Studenci mają jednak możliwość skorzystania za dodatkową opłatą z bogatej oferty nauki języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego na dowolnym poziomie.
Program studiów
Studenci dokonują wyboru specjalności podczas rekrutacji na studia. Oferta specjalności przygotowywana jest oddzielnie dla każdej nowej edycji studiów. Uruchomienie specjalności uzależnione jest od liczby kandydatów, szczegółowe zasady określa coroczne zarządzenie Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Specjalności proponowane w roku akademickim 2009/10:
-Financial Management
-Marketing i reklama;
-Zarządzanie finansami;
-Zarządzanie innowacyjnością;
-Zarządzanie w korporacjach;
-Zarządzanie w mediach.
-Rachunkowość zarządcza - CIMA 2
-Zarządzanie w administracji publicznej
-Zarządzanie firmą (Magister + MBA)

  • Czas trwania: 2 lata
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

Informacje: Biuro Promocji i Informacji, Wyższa Szkoła Biznesu -
33-300 Nowy Sącz

+48 018 449 91 02, -103, -104
+48 018 449 91 21

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW