profil

Zarządzanie

Szczegóły kursu

Tematyka:Marketing/Zarządzanie

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Program studiów , obejmujący łącznie od 2000 do 2500 godzin zawiera, obok zasadniczego bloku przedmiotów kierunkowych, przedmioty z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, rozbudowany zestaw przedmiotów ilościowych i informatycznych oraz intensywną naukę dwóch języków obcych (angielski - obowiązkowy, niemiecki, francuski, rosyjski - do wyboru w ramach oferowanych kursów). Oferta programowa spełnia standardy określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wymogi akredytacji programu w USA, co oznacza, że studenci mają możliwość studiowania na najwyższym, światowym poziomie.
Międzynarodowy poziom nauczania zapewnia także sposobność wyjazdu na 1 lub 2 semestralny pobyt i naukę w Uczelniach partnerskich zlokalizowanych prawie we wszystkich krajach Europy LLP/ERASMUS oraz w USA, w ramach realizowania programu WSB-NLU.
Studia trwają 3 lata. Student w trakcie studiów zobowiązany jest uzyskać min. 60 punktów ECTS w każdym roku akademickim. Absolwenci otrzymują tytuł i dyplom licencjata.
Dla otrzymania amerykańskiego tytułu i dyplomu Bachelor of Arts przyznawanego przez National-Louis University z Chicago konieczne jest zrealizowanie dodatkowych trzech przedmiotów z programu pierwszego roku studiów magisterskich. Studenci, którzy nie zechcą kontynuować nauki w WSB-NLU w Nowym Sączu, mają możliwość zrealizowania dodatkowych 3 przedmiotów w trakcie 5 i 6 semestru studiów pierwszego stopnia (licencjackich).
Specjalność International Business (Biznes międzynarodowy)
Studenci mają możliwość zrealizowania za dodatkową opłatą (2 000 PLN) specjalność International Business. Zajęcia realizowane są w języku angielskim. Ukończenie Specjalności daje studentowi dodatkowy wpis w transkrypcie NLU "Specialisation in International Business" oraz uzyskanie specjalności "Biznes międzynarodowy" na dyplomie licencjata.
Praktyki zawodowe:
Uczelnia dba nie tylko o wiedzę teoretyczną swoich absolwentów, ale także o ich przygotowanie praktyczne, dlatego do programu studiów została wprowadzona obowiązkowa praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin.
Praktyka dyplomowa może być realizowana poza granicami Polski. Uczelnia oferuje programy stypendialne dla zainteresowanych takim rozwiązaniem (finansowane z programu LLP/Erasmus).
Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu licencjata:
Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia pod warunkiem:
-Zaliczenia wszystkich przedmiotów (w tym języków obcych, wymagany poziom języka angielskiego - Effective Speaking), zgodnie z obowiązującym planem studiów
-Odbycia 120 - godzinnej praktyki zawodowej
-Uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego lub pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

  • Czas trwania: 3 lata
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

Informacje: Biuro Promocji i Informacji, Wyższa Szkoła Biznesu -
33-300 Nowy Sącz

+48 018 449 91 02, -103, -104
+48 018 449 91 21

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW