profil

Tadeusz Kościuszko

Materiał: Polskie powstania narodowowyzwoleńcze - geneza,charakter, ocena oraz przyczyny

Źródło: upload.wikimedia.org