profil

Formy zrzeszania się przedsiębiorstw i ich charakterystyka.

drukuj
satysfakcja 70 % 65 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rozwój rynku, narastanie konkurencji, wzrost kosztów wprowadzania postępu technicznego i inne czynniki sprawiają, że nie zawsze ustalone cele gospodarcze mogą być osiągnięte przez pojedyncze przedsiębiorstwo i dlatego, w celu przezwyciężenia tych trudności, tworzy się różne związki organizacyjne przedsiębiorstw. Związki przedsiębiorstw można klasyfikować według różnych kryteriów, często zazębiających się ze sobą. Biorąc pod uwagę wpływ, jaki zrzeszanie się przedsiębiorstw wywiera na samodzielność gospodarczą
i odrębność prawną łączonych przedsiębiorstw, możemy wyróżnić związki powstające na zasadzie kooperacji i koncentracji.

Wzrost przedsiębiorstw może być określony za pomocą dwóch podstawowych strategii :
1. Wzrost wewnętrzny
Polega on na rozrastaniu się przedsiębiorstw od wewnątrz przede wszystkim w drodze nowych inwestycji.
2. Wzrost zewnętrzny
Jest to tzw. strategia rozwoju, która polega na łączeniu się z innymi
Przedsiębiorstwami, względnie na przyłączaniu innych odtąd samodzielnych przedsiębiorstw.

Wzrost zewnętrzny może być osiągany :
1. W drodze wchodzenia przedsiębiorstwa w związki kooperacyjne z innymi przedsiębiorstwami przy zachowaniu ekonomicznej i prawnej samodzielności partnerów i ograniczeniu współdziałania tylko tych określonych zakresów.
2. W drodze trwałego łączenia się z innymi przedsiębiorstwami dla wspólnego prowadzenia całej działalności gospodarczej pod jednolitym kierownictwem.
Wzrost zewnętrzny nie oznacza tworzenia w gospodarce nowych zdolności produkcyjnych, ale polega na zdobyciu prawa do dysponowania już istniejącymi zdolnościami produkcyjnymi. Zwiększa to zdolność produkcyjną utworzonej grupy przedsiębiorstwa, ale nie tworzy nowych miejsc pracy.
Decyzje połączeń przedsiębiorstw mają na ogół bardzo zróżnicowane przyczyny i wynikają z dążenia do lepszego realizowania celów poszczególnych przedsiębiorstw.
Najczęściej przyczynami połączeń są :
1) Dążenie do zwiększania produktywności w drodze racjonalizacji, wynikającej z niej obniżki kosztów, jakie można osiągnąć w dużej jednostce gospodarczej.
2) Poprawienie swojej pozycji na rynku wobec dostawców, odbiorców
i kredytobiorców.
3) Zmniejszenie ryzyka poszczególnych przedsiębiorstw w drodze jego rozłożenia na większą liczbę uczestniczących jednostek
4) Uzyskanie silnej pozycji w drodze ograniczenia konkurencji

W zależności od stopnia realizacji samodzielności przedsiębiorstw dokonywany jest podział form połączeń na KOOPERACJĘ i KONCENTRACJĘ .
W przypadku kooperacji samodzielne pod względem prawnym i ekonomicznym przedsiębiorstwa wydzielają do współpracy tylko pewne uzgodnione lub określone w umowie wyniki działalności .

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy