profil

Przywództwo w organizacji

drukuj
satysfakcja 60 % 32 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Z przywództwem możemy się spotkać w każdej działalności gospodarczej zarówno prywatnej, państwowej czy życiu codziennym. Warto zatem pokusić się o przybliżenie tego pojęcia, jak również innych kategorii z nim związanych. Definicje słowa przywództwo możemy rozpatrywać w dwóch aspektach- jako proces i jako właściwość. Pierwsza z tych kategorii charakteryzuje to zagadnienia jako proces, który nie wymusza wpływu w toku kierowania i koordynowania działań uczestników skoordynowanej grupy, zmierzającej do osiągnięcia celów danej organizacji. Właściwością przywództwa zaś jest zestaw cech lub charakterystyk przypisanych tym, którzy są powszechnie postrzegani i uznawani za efektywnych przy wywieraniu tego rodzaju wpływu na inne jednostki. Z powyższych Przywództwo w organizacji
zdań wprost wynika, iż przywódcą nie jest tylko kierownik w organizacji ale również inna osoba, która pełni rolę przywódcy w innych kontaktach interpersonalnych. Proces przywództwa w organizacji można określić także, jako wywieranie szczególnego wpływu kierownika na innych pracowników, w wyniku którego wykonują oni założone przez niego zadania i cele.
Przywództwo w organizacji jest procesem złożonym z kilku podstawowych składników, warto zatem pokusić się o ich wymienienie i charakterystykę. Są to:
? Władza lidera- w organizacji sprowadza się do podejmowania decyzji przez kierownika, jak również egzekwowania ich wykonania. Upoważnienie to wypływa z tytułu zajmowanego przez niego stanowiska w organizacji,
? Zdolność rozumienia sił motywujących- przywódca w danej organizacji, powinien wiedzieć jakie czynniki motywują jego podwładnych,
? Zdolność do tworzenia klimatu wzbudzającego motywację- wynika ona wprost z cech osobistych lidera- kierownika organizacji takich jak urok osobisty, atrakcyjność czy elokwencja.
? Styl- jest to sposób w jaki oddziałuje kierownik na swoich podwładnych. Odpowiedni styl kierownika, który jest akceptowalny przez resztę grupy pracowniczej, wywołuje pozytywne rezultaty w postaci wykonywania celów całej organizacji.

Jak wykazałem, sam rozbudowany proces przywództwa w organizacji nie mógłby się odbyć bez osoby na samym szczycie przedsiębiorstwa- przywódcy, lidera, menedżera czy kierownika. Określeń tego stanowiska jest wiele i można stosować je zamiennie. Jest oczywiste, że sam proces przywództwa, jak i sukces danej organizacji zależy w dużej mierze od kierownika.
Kierownik to stanowisko w przedsiębiorstwie, zajmowane przez ludzi, którzy dzięki swojej pracy, inteligencji i kreatywności dążą do sukcesu. Aby utrzymać wypracowaną pozycję nie mogą spocząć na laurach, muszą ciągle dostosowywać się do zmian zachodzących w gospodarce, polityce i otoczeniu społecznym.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy