profil

Świetlica jako placówka profilaktyczno - wychowawcza

drukuj
satysfakcja 91 % 11 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Profilaktyka społeczna polega na zapobieganiu tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej.
Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować przypadki niedostosowania społecznego, wykolejeń, patologii społecznej. Powinna uprzedzać stany zagrożenia moralnego , zdrowotnego, kulturalnego, społecznego, aby uchronić jednostki i grupy danej populacji przed niepożądanymi odchyleniami od stanów normalnych.
Świetlica profilaktyczno - wychowawcza, jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, utworzoną w celu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych i udzielania pomocy dzieciom pochodzącym z takich rodzin.
Podstawową działalnością placówki jest terapia dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ale również ważna jest działalność profilaktyczna mająca na celu integrację wychowanków oraz ich rodzin ze środowiskiem i umiejętność zachowania się w środowisku.
Do podstawowych celów świetlicy należy:
- wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju
-zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
-zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia,
Świetlica w realizacji swoich celów i zadań współpracuje z:
- rodzinami dzieci i ich opiekunami prawnymi,
- szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
- sądami rodzinnymi,
- stowarzyszeniami i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci,
- innymi osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.
W świetlicy prowadzone są następujące formy pracy:
- Zajęcia wychowawcze

? gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe, kontakt z rodziną w świetlicy i w domu wychowanków, systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych
- Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
- Indywidualne zajęcia korekcyjne
- Zajęcia w grupach zainteresowań: plastyczne, teatralne, modelarskie, językowe, czytelnicze, komputerowe, aerobik
- Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe
- Indywidualna terapia wychowanków
Do zadań świetlicy należy w szczególności:
- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości
- stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
- pomoc socjalna i poradnictwo rodzinne mające na celu wspieranie i umacnianie rodziny oraz umożliwienie jej przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,
- dożywianie dzieci,
- organizowanie zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych,
- indywidualne programy korekcyjne,
- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem.
Kryteria i zasady kwalifikacji dzieci do świetlicy

Do świetlicy profilaktyczno - wychowawczej przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych lub o trudnej sytuacji materialno-bytowej, sprawiające problemy dydaktyczno-wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.
Zgłoszenie dziecka do świetlicy następuje poprzez wypełnienie i złożenie ?skierowania do świetlicy" przez samo dziecko, pedagoga szkolnego, rodziców, opiekuna prawnego, kuratora.
O przyjęciu do świetlicy decyduje dyrektor świetlicy (w porozumieniu z zespołem kwalifikacyjnym).


Bibliografia:
S. Kawula: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego. Toruń 1978.
Internet


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy