profil

satysfakcja 90 % 10 głosów

Świetlica jako placówka profilaktyczno - wychowawcza

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Profilaktyka społeczna polega na zapobieganiu tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej. Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować przypadki niedostosowania społecznego, wykolejeń, patologii społecznej. Powinna uprzedzać stany zagrożenia moralnego , zdrowotnego, kulturalnego, społecznego, aby uchronić jednostki i grupy danej populacji przed niepożądanymi odchyleniami od stanów normalnych. Świetlica profilaktyczno - wychowawcza, jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, utworzoną w celu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych i udzielania pomocy dzieciom pochodzącym z takich rodzin. Podstawową działalnością placówki jest terapia dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ale również ważna jest działalność profilaktyczna mająca na celu integrację wychowanków oraz ich rodzin ze środowiskiem i umiejętność zachowania się w środowisku. Do podstawowych celów świetlicy należy: - wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, - udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju -zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, -zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia, Świetlica w realizacji swoich celów i zadań współpracuje z: - rodzinami dzieci i ich opiekunami prawnymi, - szkołami i innymi placówkami oświatowymi, - sądami rodzinnymi, - stowarzyszeniami i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci, - innymi osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym. W świetlicy prowadzone są następujące formy pracy: - Zajęcia wychowawcze ? gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe, kontakt z rodziną w świetlicy i w domu wychowanków, systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych - Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne - Indywidualne zajęcia korekcyjne - Zajęcia w grupach zainteresowań: plastyczne, teatralne, modelarskie, językowe, czytelnicze, komputerowe, aerobik - Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe - Indywidualna terapia wychowanków Do zadań świetlicy należy w szczególności: - zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości - stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych, - organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, - dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, - pomoc socjalna i poradnictwo rodzinne mające na celu wspieranie i umacnianie rodziny oraz umożliwienie jej przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, - dożywianie dzieci, - organizowanie zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych, - indywidualne programy korekcyjne, - organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem. Kryteria i zasady kwalifikacji dzieci do świetlicy Do świetlicy profilaktyczno - wychowawczej przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych lub o trudnej sytuacji materialno-bytowej, sprawiające problemy dydaktyczno-wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym. Zgłoszenie dziecka do świetlicy następuje poprzez wypełnienie i złożenie ?skierowania do świetlicy" przez samo dziecko, pedagoga szkolnego, rodziców, opiekuna prawnego, kuratora. O przyjęciu do świetlicy decyduje dyrektor świetlicy (w porozumieniu z zespołem kwalifikacyjnym). Bibliografia: S. Kawula: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego. Toruń 1978. Internet


Autor jaity2
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.