profil

Problemy i hipotezy badawcze

drukuj
satysfakcja 40 % 232 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Problemy i hipotezy badawcze

Podstawowym warunkiem podejmowania wszystkich badań naukowych jest uświadomienie przez badacza problemów, które określają cel i zakres przedsięwzięć badawczych.
Problemy badawcze to pytania, na które szukamy odpowiedzi prowadząc badania naukowe.
Przedmiotem moich badań podjętych w tej pracy jest: Rola jaką odgrywa świetlica szkolna w rozwoju dziecka.

W literaturze przedmiotu, problem badawczy jest różnie definiowany.
Zdaniem M. Łobockiego: ,,problemy badawcze są to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych.”1
Z. Skorny definiuje problem badawczy jako ,,zadanie wymagające poznania jakiejś trudności o charakterze praktycznym lub teoretycznym, przy udziale aktywności badawczej przedmiotu.”2
Zdaniem J. Półturzyckiego problem jest to ,,trudność lub nieznana prawidłowość, którą należy wykryć i określić, by przybliżyć jej rozpoznanie i uczynić stałym elementem wiedzy przedmiotowej.”3

Formułowane w koncepcji problemy badawcze są przyporządkowane obranemu tematowi badań i oznaczonym celom. Formułowane problemy powinny charakteryzować się następującymi cechami: być jasne, wyraźne, realne.


1 M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1984, PWN, s. 56.
2 Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii pedagogiki, Warszawa 1984, WSiP, s. 65.
3 J. Półturzycki, Jak studiować zaocznie, Toruń 1998, Wyd. A. Marszałek, s. 112.

,,Jasne, to znaczy tak sformułowane, aby możliwe było ich jednoznaczne rozumienie. Wyraźne, to znaczy takie, które mają oznaczone granice pozwalające odróżnić jeden problem od innego. Realne, czyli dostępne, możliwe do rozwiązania przy posiadanym zasobie metod, środków, procedur badania naukowego.”1


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy