profil

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

drukuj
satysfakcja 69 % 399 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Obowiązki pracodawcy:
- obowiązek zatrudnienia pracownika
- obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę
- zaznajamianie pracowników z ich zakresem obowiązków i sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach
- należytego organizowania pracy
- adaptacji pracowników podejmujących zatrudnienie po ukończeniu szkoły
- wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
- obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
- obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych pracowników
- obowiązek zaznajamienia pracowników z ich podstawowymi uprawnieniami

2.Obowiązki pracownika:
- przestrzegać ustalonego czasu pracy
- przestrzegać regulaminu pracy ustalonego porządku
- przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych
- dbać o dobro zakładu pracy,chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacji których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
- przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnionych przepisach
- przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

3.Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej:
W zależności od rodzaju naruszenia prawa pracownik może ponosić odpowiedzialność
pożądkową lub materialną
a)odpowiedzialność pożądkowa - ma miejsce wtedy gdy pracownik nie przestrzega
obowiązków wyznaczonych porządkiem,regulaminem pracy,przepisami BHP,przepisami
przeciwpożarowymi

3 rodzaje kar porządkowych:
a)kara nagany
b)kara upomnienia
PRACOWNIK MOŻE BYĆ UKARANY ZA KAŻDE PRZEWINIENIE
c)kara pieniężna - pracodawca może zastosować gdy pracownik:
- nie przestrzega przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
- opuszcza pracę bez usprawiedliwienia
- stawia się do pracy w stanie nietrzeźwym
- spożywa alkohol w czasie pracy
d)odpowiedzialność materialna - odpowiedzialność za:
- szkodę wyżądzoną pracodawcy
- powierzone mienie
- szkoda posiada następujace cechy:
* pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę jedynie w granicach rzeczywistej
straty powieżonej przez pracodawcę
* pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w takim zakresie w
jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia
* pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność
pracownika oraz wysokość powstałej szkody
e)odszkodowanie do którego zobowiązany jest pracownik nie może być wyższe niż kwota
3 miesięcznego wynagrodzenia pracownika

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi to:odpowiedzialność za pieniądze,
papiery wartościowe,narzędzia,odzież ochronną,towary.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.10.2011 (21:34)

Bardzo przydatna.Dzięki

Typ pracy
Rozkład materiału