profil

Metoda Zoltana Kodaly'a.

drukuj
satysfakcja 71 % 140 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Metoda wychowania muzycznego wg Zoltana Kodaly'a.

Zoltan Kodaly swoją metodę nauczania muzyki oparł na rodzimym folklorze węgierskim, ponieważ muzyka ludowa była zawsze związana z życiem, kulturą, religią, przyrodą itd. Nie jest więc skomplikowana. Śpiewanie tych pieśni stanowi ową szczególną Kodaly'owską formę wychowania muzycznego, gdzie największy nacisk kładzie się na interpretację oraz poprawną intonację, rytmikę i emisję. Mówiąc o materiale użytym do ćwiczeń, należy podkreślić kilkunastoletni okres pracy etnograficznej Kodaly'a, który zaowocował powstaniem zbiorów pieśni ludowych w większości wykorzystanych w podręcznikach szkolnych.
Drugim bardzo ważnym czynnikiem po śpiewie własnym dziecka jest metoda relatywnego kształcenia słuchu, czyli inaczej względna. U Kodaly'a zawsze pierwszy stopień gamy w tonacjach durowych jest nazywany "do", zaś w tonacjach molowych jest to "la". Tak więc uczeń, który nauczy się czytać nuty według tego systemu w jednej tonacji, będzie je również czytał w kolejnych -pozostałych, nie będzie miał żadnych trudności z transpozycją melodii w innych kluczach oraz będzie biegle rozpoznawał i śpiewał interwały. Metoda Kodaly?a zasadniczo różni się od stosowanej powszechnie w Polsce metody absolutnej tym, że można w krótkim czasie nauczyć sprawnie czytać nuty osoby w każdym wieku, nieposiadające wiedzy teoretycznej. W metodzie absolutnej zaś nabycie wiadomości teoretycznych jest warunkiem rozpoczęcia nauki czytania nut. Z uwagi na swą prostotę i łatwość zastosowania i przyswajania metoda ta jest stosowana z powodzeniem w szkołach różnych szczebli na całym świecie.
Z metodą relatywnego kształcenia słuchu ściśle związana jest fonogestyka. Polega ona na śpiewaniu "razem z ręką". Układ dłoni oznacza zgłoski solmizacyjne, a ruch ręki w górę lub w dół wskazuje na "ruch melodii". Pomaga to w nauce czytania nut głosem. Fonogestyka jest bezcenna przy uczeniu dzieci, ponieważ ułatwia wyobrażanie sobie wysokości dźwięku i umożliwia śpiewanie solmizacją nawet wówczas, gdy dzieci nie znają jeszcze zapisu dźwięków na pięciolinii.
W śpiewaniu bardzo ważne jest też poczucie rytmu. Przy ćwiczeniach rytmicznych w metodzie Kodaly'a wykorzystywana jest tataizacja. Polega ona na nadaniu poszczególnym wartościom rytmicznym odpowiadających im sylab rytmicznych.

Są to: "ta" dla ćwierćnuty (oraz dla półnuty i całej nuty, przy czym odpowiednio jest przedłużana samogłoska "a"); "ti" dla ósemki; "to" dla szesnastki; "sza" dla pauzy ćwierćnutowej; "es"dla pauzy ósemkowej. Przy odczytywaniu tematów rytmicznych tą metodą dzieci szybciej uczą się wartości nut i pauz, ponieważ wypowiadają te wartości na głos.
Uzyskiwaniu wybitnych wyników w metodzie Kodaly'a niewątpliwie sprzyja również trzeci element jakim jest - organizacja powszechnego wychowania muzycznego. We wszystkich 8 - letnich szkołach węgierskich wychowanie muzyczne obejmuje dwie godziny tygodniowo a w liceach 1-2 godziny.

Podsumowanie:
Na sukces metody Kodaly'a składają się trzy zasadnicze elementy:
1. Podstawą jest śpiew własny dziecka z ćwiczeniami kształcącymi słuch i głos. Początki umuzykalnienia oparte są na krótkich utworach w skali głosu dostępnej dla dzieci. Potem pojawia się dwugłos oparty na folklorze.
2. Metoda relatywnego kształcenia słuchu, fonogestyka i tataizacja.
3. Wychowanie muzyczne powinno się rozpocząć już w wieku przedszkolnym. Dzięki śpiewaniu piosenek wzbogaca się świat uczuć dziecka a także kształtuje jego postawa estetyczna co owocuje w późniejszych latach.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy