profil

Charakterystyka systemu podatkowego

drukuj
satysfakcja 85 % 84 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Spis treści:

1. Pojęcie, funkcje i zasady podatkowe???????????????????2
1.1. Pojecie podatku ???????????????????????.2
1.2. Funkcje podatków ??????????????????????.2
1.3. Zasady podatkowe ??????????????????????3
2. Technika podatkowa?????????????????????????.5
3. Rodzaj podatków ??????????????????????????.6
3.1. Podział podatków ze względu na kryterium przedmiotowe??????..6
3.2. Podatki bezpośrednie a podatki pośrednie ?????????????8
3.3. Podatki państwowe a podatki samorządowe ????????????11
3.4. Podział podatków według kryterium terytorialnego?????????.11
3.5. Podział według podmiotowych źródeł pochodzenia?????????13
4. Opłaty??????????????????????????????...13
4.1. Rodzaje opłat stosowanych przez władze publiczne ?????????15
4.2. Opłaty lokalne ???????????????????????...15
5. Cła ????????????????????????????????16
6. Bibliografia ????????????????????????????..17

1. Pojęcie, funkcje i zasady podatkowe

1.1. Pojęcie podatku

Podatek to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, nie wiążące się bezpośrednio z żadnymi korzyściami. Mianem podatków nazywamy świadczenia pieniężne osób fizycznych i jednostek gospodarczych na rzecz władzy publicznej o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i ogólnym. Świadczenia te umożliwiają tej władzy realizację jej zadań publicznych i społecznych. Przy podanej wyżej definicji podatków, do szeroko rozumianych podatków należy zaliczyć poza świadczeniami pieniężnymi, oficjalnie nazywanymi podatkami, także cła, składkę świadczenia zdrowotnego oraz składki i wpłaty na różnego rodzaju państwowe fundusze celowe, jeżeli mają one charakter przymusowy. Do szeroko rozumianych podatków należy zaliczyć także wpłatę od zysku dokonywaną przez przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki skarbu państwa.
Podatki są świadczeniami bezzwrotnymi. Oznacza to, że jeżeli zostały one naliczone i pobrane w sposób prawidłowy w odpowiedniej wysokości, to w żadnych okolicznościach nie podlegają one zwrotowi. Co więcej w przypadku ewentualnych nadpłat są one bezpośrednio zwracane podatnikom, tylko w okolicznościach ściśle określonych prawnie. W pozostałych przypadkach nadpłaty są traktowane jako zaliczka na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego.
Podatki są świadczeniami pieniężnymi o charakterze nieodpłatnym, co oznacza, że z tytułu ponoszenia ciężaru społecznego, podatnikom nie przysługuje świadczenie wzajemne ze strony państwa lub samorządu terytorialnego. Podatki są zatem świadczeniami pieniężnymi o charakterze bez ekwiwalentu.
Podatki są świadczeniami pieniężnymi o charakterze ogólnym. Nakłada je władza publiczna na określone grupy podatników wg ogólnie obowiązujących zasad prawnych.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
15.12.2011 (22:25)

serdecznie dziękuję za pracę bardzo dużo mi pomogła w referacie