profil

Terroryzm światowy – jego przyczyny i skutki wynikające dla współczesnego świata na przykładzie zamachu na World Trade Center i Pentagon 11 września 2001 roku oraz zamachu w Londynie 7 lipca 2005 roku.

drukuj
satysfakcja 50 % 73 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pojęcie terroryzmu jest dla nas wszystkich bardzo dobrze znane, lecz często trudno nam określić dokładnie własnymi słowami, czym tak naprawdę jest. Terroryzm jest najczęściej definiowany jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie na danej grupie ludzi realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych zmusić do odpowiednich zachowań. Szukając tego terminu w encyklopediach jest ono wyjaśniane tak:
?Termin terroryzm wywodzi się od języka greckiego ????/tero - ?drżeć, bać się?; ?stchórzyć, uciec? oraz łacińskiego terror, -oris - ?strach, trwoga, przerażenie?; ?straszne słowo, straszna wieść? i pochodnego czasownika łacińskiego terreo - ?wywoływać przerażenie, straszyć?. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować terroryzm jako sianie strachu i grozy. Bardziej szczegółowo terroryzm niepaństwowy można zdefiniować roboczo jako ?nieuzasadnione lub bezprawne użycie siły bądź przemocy wobec osób lub mienia, aby zastraszyć lub wywrzeć przymus na rząd, ludność cywilną lub ich część, co zmierza do promocji celów politycznych, społecznych lub finansowych?. Istotą terroryzmu jest to, że przedmiotem działania terrorystycznego są osoby, które nie mają bezpośredniego wpływu na realizację celów, jakie chcą osiągnąć organizacje terrorystyczne. Zatem działania terrorystyczne muszą się charakteryzować znacznym efektem psychologicznym i potencjalnie dużym ?efektem? społecznym i medialnym, aby mogły być skuteczne.?
Jednak tego typu definicje są zbyt ogólnikowe i w żaden sposób nie pozwalają autorytatywnie stwierdzić, co jest, a co nie jest terroryzmem i kogo możemy określić terrorystą. Są one niewystarczające do uchwycenia niezwykle złożonego zjawiska, jakim jest terroryzm. Brak ogólnie przyjętej definicji terroryzmu jest poważnym utrudnieniem natury prawnej w międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w zakresie zwalczania terroryzmu oraz osadzania i przekazywania schwytanych organizatorów i sprawców zamachów terrorystycznych.
Znawcy przedmiotu dzielą terroryzm na polityczny, kryminalny oraz na indywidualny i zbiorowy. Terroryzm polityczny ma na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu politycznego, wymuszenie wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych, bądź oderwanie części terytorium od danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie go do już istniejącego. Terroryzm kryminalny charakteryzuje się tym, iż terrorysta działa z pobudek "niższych", najczęściej materialnych. Do podstawowego zestawu tego typu działań należą porwania dla okupu, niszczenie mienia, sabotaż oraz szantaż.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy